Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mise na záchranu nejpašovanjších savc svta zahájena: eští ochránci pírody spouštjí program na ochranu luskoun na Sumate
 
V návaznosti na Svtový den luskoun eští ochránci pírody oficiáln pedstavují nový záchranný program na ochranu tchto unikátních a ohroených šupinatých savc na indonéském ostrov Sumatra. Kvli poptávce po údajn léivých i magických úincích šupin luskoun a jejich mase jsou v souasnosti luskouni nejpašovanjšími savci svta. Nov spuštný záchranný program Trenggiling Conservation Program se na Sumate zamuje na pvodní a dnes ji kriticky ohroený druh – luskouna ostrovního. Na ostrov spolupracuje s místními lidmi a buduje specializované záchranné a rehabilitaní centrum. Zoo Ostrava je hlavním partnerem programu.
 
Luskouni jsou v mnoha ohledech zcela unikátní. Pedstavují evolun jedinenou, starobylou skupinu bezzubých savc píbuzných šelmám, kteí se specializují na pojídání mravenc a termit. Bezpochyby nezamnitelní jsou však pro svj vzhled pipomínající šišku – jako jediní savci na planet mají toti tlo pokryté šupinami. Akoliv jsou tyto šupiny stejn jako teba chlupy, kopyta i drápy jiných ivoich tvoeny keratinem, pedevším práv kvli nim se luskouni ocitli na pokraji vyhubení. Nkteré tradiní asijské a africké kultury toti ví v jejich údajné léivé i magické úinky. Pestoe léebný úinek nebyl vdecky potvrzen, obdobn jako teba u nosoroích roh, lidé ví, e prášek z luskouních šupin léí koní a pohlavní nemoci, podporují krevní obh a laktaci, léí otoky, astma, abscesy, revma, artritidu atd. Krom toho jsou však luskouni loveni i pro maso, které je v Asii povaováno za luxusní delikatesu, symbol bohatství a vyššího spoleenského postavení, v Africe pak pedstavuje pedevším základní zdroj bílkovin jako tzv. bushmeat („maso z lesa“). Tito tajemní a málokomu známí samotái jsou tak v souasnosti nejvíce pašovanými savci svta.

V reakci na kritickou situaci luskoun proto vznikl nový záchranný program na ochranu tchto unikátních savc na Sumate v Indonésii nazvaný Trenggiling Conservation Program (trenggiling je indonéský výraz pro luskouna). Program zaštiuje indonéská nadace PASAL Foundation, kterou v roce 2017 zaloili eští ochránci pírody. Ti se nyní spolen se svými indonéskými kolegy zaali zamovat na kriticky ohroeného luskouna ostrovního (Manis javanica), který se na Sumate pirozen vyskytuje. V Indonésii je absolutn chránným druhem, za jeho drení, zabití i obchodování hrozí trest a pt let odntí svobody a pokuta v pepotu a 150 000 K. I pesto je podle odhad mezinárodní organizace TRAFFIC, zabývající se odhalováním nelegálního obchodu s chránnými druhy, v Indonésii kadý rok upytlaeno na 10 000 tchto luskoun.

 

 

Budování specializovaného záchranného a rehabilitačního centra pro luskouny_foto Jennie Simanjuntak

 
Cílem programu je proto sníit ilegální obchod s tmito luskouny a úbytek jejich populací ve volné pírod. „Urgentní poteba zvyšovat globální povdomí o velmi váné situaci luskoun a hledat funkní ešení rezonuje celou ochranáskou komunitou napí naší planetou. O tom svdí i velký dosah Svtového dne luskoun, který se koná kadoron tetí sobotu v únoru. Symbolicky krátce po jeho konání jsme se proto rozhodli oficiáln pedstavit náš nový záchranný program Trenggiling veejnosti. Akoliv to bude tký bh na dlouhou tra, i my se pokusíme udlat pro záchranu tchto jedinených ivoich maximum,“ íká mezinárodní koordinátorka programu a pracovnice ochrany pírody v Zoo Ostrava Kateina Holubová.
 


Právě pro své šupiny jsou luskouni nejpašovanějšími savci světa_foto Lucie Čižmářová
 
 Mezi hlavní aktivity programu patí osvta a vzdlávání místních obyvatel, spolupráce s místními lidmi na pímé ochran luskoun. „Snaíme se vzdlávat místní lidi o ivot a ohroení luskoun a mj. také o postizích, které jim hrozí za porušení zákona – tedy za lov, prodej i nákup luskoun a jejich šupin. V rámci práce s komunitami ale také zamstnáváme bývalé lovce luskoun jako naše terénní asistenty. Ti díky tomu pestali luskouny a další ohroená zvíata lovit, a naopak se stali jejich zapálenými ochránci. Tento zpsob zapojování místních obyvatel je opravdu velmi efektivním nástrojem ochrany pírody,“ popisuje editel záchranného programu Trenggiling a koordinátor mezinárodních in situ projekt Zoo Ostrava František Píbrský. Krom toho na severu ostrova probíhá výstavba specializovaného záchranného a rehabilitaního centra pro luskouny, které je první svého druhu na Sumate. „V centru bude luskounm zabaveným indonéskými úady z erného trhu poskytnuta veškerá potebná veterinární pée, nebo peivší pašovaní luskouni asto bývají ve velmi zuboeném stavu. Pekupníci se toti neostýchají tato bezbranná zvíata násiln 'vykrmit' sádrou, aby je pak díky jejich vyšší váze prodali za vyšší cenu. To je pro mnoho z nich fatální. Luskouni v centru projdou nezbytnou karanténou a rehabilitaním procesem, jeho vyústním by v ideálním pípad mlo být vypuštní zotavených jedinc zpt do volné pírody. Monou lokalitu pro jejich návrat do divoiny ji nkolik let systematicky monitorujeme a zajišujeme ji proti monému pytláctví,“ vysvtluje úel centra koordinátorka veterinární pée a welfare Lucie imáová.
 


Vzdělávání dětí o luskounech a jejich ochraně_foto Lucie Čižmářová
 
 Zoo Ostrava je, spolu se Zoo Praha a Zoo Olomouc, hlavním partnerem programu. „Situace luskoun v pírod je natolik kritická, e o jejich záchranu a ochranu je teba se snait všemi monými prostedky. Partnerství programu Trenggiling je dkazem, e o to usiluje i Zoo Ostrava. Chránit luskouny na Sumate však me pomoci kadý návštvník i píznivec naší zoo. Na podporu programu jsme spustili veejnou sbírku, do které lidé mohou pispt zasláním finanního daru na sbírkový úet (. ú.: 123-658580267/0100), a se zoo opt oteve, pak i vhozením mincí do mincotoe v Pavilonu evoluce. Krom toho mohou zájemci piloit nohu k dílu v Bhu Zoo Ostrava pro luskouny, který se snad ji bude moci uskutenit v srpnu tohoto roku,“ íká ke spolupráci povený editel Zoo Ostrava Tomáš Hanzelka.
 
Více o programu Trenggiling Conservation Program lze nalézt na nových webových stránkách www.trenggiling.org. Novinky ze záchranného programu mete sledovat na facebookové stránce vnované ochranáským projektm Zoo Ostrava Ochrana pírody v Zoo Ostrava.
 
Ilegální obchod s luskouny
Všech osm asijských a afrických druh luskoun je na erveném seznamu ohroených druh IUCN (Mezinárodní svaz ochrany pírody) zaazeno mezi ohroené druhy. Jeliko spadají do Pílohy I CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroenými druhy voln ijících ivoich a plan rostoucích rostlin), je jakýkoliv mezinárodní obchod s luskouny i ástmi jejich tl zakázán. I pesto však bylo podle odhad za posledních 10 let uloveno pes milion luskoun. Nejvtší ást obchodu s nimi probíhá v Asii, konkrétn v ín, Vietnamu, Malajsii a Hong Kongu. Jejich obrannou strategií je stoit tlo do velmi pevného klubíka, které je sice díky tvrdým šupinám chrání ped predátory, proti pytlákm jsou ale luskouni zcela bezbranní.
 
Více informací o ilegálním obchodu s luskouny naleznete na stránkách kampan Ukradená divoina.

 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 13.01.2022  17:07
 Datum
Jmno
Tma
 13.01.  17:07 Pemek
 13.01.  12:43 Jaroslav
 13.01.  12:36 Vesuviana dky
 13.01.  11:15 Von