Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Made in Taiwan II.
NA SEVER DO TAIPEI…
 
Jak asi víte, i spíše nevíte, zatímco ostatní eši lisovali kraby na plái, zkoušeli, zda se skútr dá pouít jako crossová motorka, poslouchali "rolling stones" (sesuv kamen) pi zemtesení nad šest stup Richterovy škály a hlavn si uívali pohádkov modrého oceánu, sluneného poasí, dobré nálady a všeho, co jihovýchodní pobeí Taiwanu nabízí (více na http://taiwan.brdloush.net ), já se vydal na sever do hlavního msta této zem - Taipeie. Nebudu zde podrobn popisovat, co jsem provádl kadý z tch sedmi dn, jen jsem tam strávil. Spíše se chci podlit o to, co m zaujalo, pekvapilo a pi tom všem vám rovn poskytnout malé okénko do ivota obyejných Taiwanc.
 
A hned na úvod prozradím, e dojm nebylo zrovna málo. Vyuil jsem toti pozvání Nikki, studentky, bez které byste si dost dobe moná ji etli náš epitaf - hned od našeho píjezdu se o nás a neskuten stará a se vším pomáhá. Ta mi nabídla, e pokud chci, její rodina m vele uvítá ve svém ne zrovna velkém byt. A vskutku se tak zanedlouho stalo - navíc z toho málem bylo velejší uvítání, ne bych sám ekal. A sice jsem se skoro enil! Jen doufám, e ani jeden z mých rodi te nespadl ze idle, i ješt he nedostal infarkt. Radji bych to ml rychle vysvtlit.
 
Nejen, e jsem byl pedstaven snad všem lenm rodiny, kteí ijí v Taipei, zárove m seznámili i s prababikou - 97letou a na svj vk stále a pekvapiv vitální a sympatickou enou. A práv v ten moment se tatínek Nikki ukázal jako velký vtipálek a našeptal jí, e jsem nový pítel jeho prostední dcery, Amy, a e si ji hodlám v nejbliší dob vzít. Tento rozhovor probhl samozejm v ínštin, tudí jsem mu se svou chatrnou znalostí pár základních frází nebyl ani pi veškeré své upímné snaze schopen porozumt. Nae se milé prababice okamit rozzáil obliej, popadla mou ruku a jala se mi jí za neustálého dkování tást. Pro a za jsem v té chvíli samosebou netušil, ale ostatní se usmívali, já se k nim rovn trochu vydšen pidal a navíc zaal opakovat, e opravdu nemá za. Ano, byl to pro m mírn trapný okamik, ale zail jsem horší, jako tehdy kdy.... No radji nic. Peci jen si chci uchovat alespo špetku dstojnosti. Mimochodem doufám, e se tep mých rodi ji touto dobou alespo trochu uklidnil.
 
Jinak celá rodina Nikki byla a je úasná - máma, která po celých sedm dn i pes asov nároné zamstnání neustále pipravovala speciality místní kuchyn; Serena, nejmladší dcera, je jsem bohuel neml pes její studijní vytíení monost blíe poznat; Amy, jednika ve všem, na co sáhne - studentka úetnictví na nejprestinjší univerzit na Taiwanu, kapitánka tamjšího volejbalového týmu a hlavn strašn milá a neustále usmvavá holina, se kterou je radost jen tak nkam vyrazit; dále otec rodiny, jen byl z mé pítomnosti obzvláš nadšený, ponvad alespo na chvíli byla pevaha jeho eny a tí dcer o nco menší; a konen Nikki, nejstarší dcera, výborná studentka, která ji brzo dosáhne na titul MBA a urit se z ní stane úspšná manaerka, pedtím však ješt skvlá kamarádka, je na podzim na 99% zavítá v rámci výmnného programu na pt msíc do ech, a tím pádem bude mít monost poznat to dobré i špatné z naší zem. A upímn doufám, e toho dobrého bude mnohem a mnohem více.
 
Na zaátku jsem slíbil, e napíšu o nem, co m na této zemi zaujalo. V jedné z diskusí pod díve uveejnným lánkem se pak objevila prosba tenáe, který by se rád dozvdl nco blišího o partnerských vztazích na "krásném ostrov". A já mu toto pání pinejmenším zásti vyplním. Toto téma toti v Taipei pišlo mimojiné na petes hned nkolikrát. Pedn jsem se od pítele Nikki dozvdl, e na univerzitách existují jakési školou bn posvcené seznamovací veírky. Samozejm na plakátu nestojí: "Pijte se podívat, naplníte si bich, potkáte nové pátele a moná i svou ivotní lásku!" Oficiáln se jedná o sbliování student z rzných obor, avšak ji pedem si úastníci vtšinou vymují informace o vhodných partnerech a ti, co party organizují, si ji s pedstihem vybírají ty nejatraktivnjší protjšky. A vzhledem k tomu, e Stephan, pítel Nikki, zrovna jedno takové setkání poádá, je mezi svými spoluáky velice oblíben.
 
Co m však pekvapilo ješt více, bylo, e pi výbru budoucího partnera hraje velkou roli jeho status - to, z jaké rodiny pochází, jakou školu studuje a jaké má ten dotyný vyhlídky do budoucna. Pokud jeden z milenc je na tom v tomto ohledu mnohem he ne ten druhý, nemá jejich vztah i pes veškerou lásku a osobní sympatie moc šancí na peití. V takovém pípad toti pomrn rázn zasahují rodie toho výše postaveného a snaí se je rozdlit. eknete si, e u nás se dje toté. Ano dje, ale nikdy jsem se s tím nesetkal v takové míe jako zde. Bu mají mí pátelé vetn m neskutené štstí na rodie, nebo se pohybuji ve špatných kruzích.
 
Další vc, která výraznou mrou ovlivuje ivoty všech lidí na Taiwanu, je náboenství. Jedná se o sms buddhismu, taoismu a místních zvyk - kadý region a msto má svého boha. Jen s Islámem jsem se prozatím nesetkal. Pro cizince je rovn velice matoucí, e zde existuje zvláštní bh snad pro všechny aspekty lidského ivota. Máte ped dleitou zkouškou a bojíte se, e neuspjete, nebo si jen pro všechny pípady chcete zajistit podporu shry? Není nic jednoduššího ne zajít za studijním bohem a poprosit ho o úspch! I já jsem si to zkusil a nesmle ho poádal o podporu pi státnicích, je m s nejvtší pravdpodobností ekají v záí. Kdo ví, teba mi to pome k vysnnému titulu inenýra. A jak takové modlení probíhá? Nejdíve si zakoupíte a zapálíte vonné tyinky, poté pedstoupíte ped oltá daného boha, tikrát se pokloníte a a následn zaíná samotný obad. Nejprve byste se mli pedstavit a íci odkud pocházíte. Pak pichází na adu vaše ádost, v jejím závru se opt tikrát ukloníte a vhodíte vonnou tyinku do speciální nádoby, kde pozvolna dohoí. Tím to však celé nekoní. Jestlie se vám toti vaše pání splní, musíte se následn do chrámu vrátit a bohu za jeho píze podkovat. Jen zatím nevím, jak budu toto po, jak doufám, úspšném sloení státní závrené zkoušky ešit. No co, kdytak si udlám další výlet na Taiwan.
 
S náboenstvím je ostatn spjata i víra v rzné metody alternativní medicíny. Do mé taiwanské rodiny teba jednou v podveer zavítal strýek-léitel, díky nmu jsem se stal svdkem takové procedury. Ta spoívala v pejídní všech ástí lidského tla (snad krom hlavy) speciálním plochým kamenem. Nic víc, nic mí - ádné zaíkávání, ádné proslovy, ádná mystická atmosféra. Strýek, obleený do sepraných modrých kraas a vytahaného tílka,  si s léenými vdy píjemn popovídal, pi em ostatní se bu ve stejné místnosti dívali na televizi, nebo jako já veeeli. Na druhou stranu musím podotknout, e daná metoda nepatí zrovna k tm nejšetrnjším, ba práv naopak - je dosti bolestivá. Serena pi ní dokonce breela a upímn se tomu ani nedivím. Pokud pokoka následkem hrubého pejídní kamenem jen zrudne a po chvíli se vrátí ke své pvodní barv, je vše v poádku. as od asu však zfialoví a to znaí závaný problém. Oividn to vše ale pináší své výsledky - tetika, která mívala problémy s chzí, najednou bez vtších obtíí praktikuje i jógu a provádí cviky, u nich bych se já pelomil vejpl. Jinak léba není samozejm zadarmo, strýek si za ní nechává platit, všechny takto vydlané peníze však následn dává na charitu a pro sebe nechce nic!
 
Vlastnost, která m dále na místních lidech nepestává udivovat, je jejich píle a pracovitost, s ní se vnují sveným povinnostem - a to ji od útlého vku. Nejmladší seste Nikki je 16 a studuje stední školu (senior high school). Do ní odchází ráno kolem sedmé, koní zhruba ve tyi hodiny odpoledne, pi em je zde zcela bné, e studenti jako ona mají následn ješt další školu, jakousi pípravku na vysokou. A tak není divu, e se Serena vrací zpt dom teba a v deset veer, nco pojí a do plnoci navíc vypracovává zadané domácí úkoly. Druhý den jí pak eká to samé. Upímn m te ji ani nepekvapuje talent Taiwanc usnout v podstat kdykoliv a kdekoliv. Já bych na tom byl zcela stejn. Zvlášt oblíbeným místem pro všechny jsou knihovny. Je tam klid, píjemné prostedí, povtšinou i klimatizace, to vše peci pímo vybízí k tomu dát si od úmorného studia na chvilku pauzu a trochu si zdímnout. Vzhledem k tomu, e moje máma je ji adu let povoláním knihovnice, by m vcelku zajímala její reakce na to, kdyby jí polovina ítárny(studovny) pochrupovala s oblieji pilepenými na desky stol. 
 
Jak tak koukám, opt jsem se "trochu" rozepsal a tím pádem to nyní ji vezmu strun. V Taipei jsem byl neoficiáln pasován na "Big Foota" (voln peloeno - velkou tlapu, zárove se jedná o bájnou píšeru z les Severní Ameriky, nco jako yetti). V ádném obchod se mi toti ani po nkolikahodinovém shánní nepodailo pro sebe koupit boty o velikosti 46, i lépe 47. Od prodavaek jsem vdy akorát slyšel lámanou anglitinou pronesené "big foot". Holt smla.
Zavítal jsem i na nejvyšší budovu svta - Taipei 101. Do výšky 508 metr vás zde zhruba za pl minuty vyveze nejrychlejší výtah svta (aspo myslím) – a 600 metr za minutu. Nikdy jsem to sice nemil, ale odhaduji, e v klasickém eském paneláku jedete z pízemí do posledního patra mnohem déle. Na druhou stranu se vám pi tom urit nestane, e by vám díky rychlosti zalehlo v uších. Výhled z vrchu na noní Taipei byl dechberoucí, ale stejn jsem v duchu trochu vlastenecky konstatoval, e prost Ještd je Ještd (mé oblíbené místo).
A ješt strunji. Taiwanské noní trhy nejsou místem pro ochránce zvíat. Z ásti, kde za hrozných podmínek prodávali domácí mazlíky, se udlalo mdlo i m. Nkterá štata v klecích mi ji dokonce pipadala mrtvá.
Vele doporuuji taiwanskou zmrzlinu - nadrobno nasekaný led s ovocem dle vlastního výbru. Já jsem okusil kombinaci jahod, manga a banánu. Sice to takto moná nezní a tak pitaliv, ale od té doby se na tuto specialitu ptám kudy chodím. Kdy pouiji formulaci jedné své kamarádky, jedná se doslova a do písmene o "orgasmus chutí".
A do tetice: v metru na nástupištích existují tzv. ekací pruhy (waiting lines). To znamená, e pi ekání se nemete postavit, kde se vám zlíbí, ale mli byste se poslušn zaadit do píslušného pruhu a tam vykat píjezdu soupravy. Kupodivu to funguje. Dále je ve stanicích pod hrozbou pomrn vysoké pokuty zakázáno jíst a pít. Kupodivu to neporušují.
 
A to je vše! Vyerpáni? Já tedy urit.
Betislav Stromko
 
POPIS FOTEK:
 
foto1 – noní Taipei 101 – nejvyšší budova svta
foto2 – já, táta s prababikou Nikki a ena, která se o ní stará
foto3 – socha Chiang Kai-sheka – bývalého prezidenta Taiwanu
foto4 – budova, je se souástí památníku Chiang Kai-sheka
foto5 – Nikki a její pítel Stephan na vrcholu Taipei 101
foto6 – nejslavnjší chrám v Taipei - Lung-Shan
foto7 – jeden z mnoha stánk na noním trhu
 
 


Komente
Posledn koment: 03.05.2006  02:00
 Datum
Jmno
Tma
 03.05.  02:00 Breta<<<=
 02.05.  18:08 Pavel
 02.05.  17:13 Jarka
 01.05.  20:58 Jirka
 01.05.  18:25 Tom
 30.04.  11:09 Eva Mar jejich psmi ?
 27.04.  12:38 Breta<<<=
 27.04.  10:42 Eva Mar zdravm Betislava
 26.04.  23:03 Tom
 26.04.  13:09 hera