Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Quo vadis, homo sapiens? (3/5)

Krok 2 – ijme v umenosti
 
Jakmile jenom vstoupíte na cestu „ne-já“, dostanete se do konfliktu se souasnou euroamerickou civilizací a jejími hodnotami a zpsobem ivota. Naše spolenost je vysoce individualizovaná, mítkem úspchu se stalo podávání stále vyšších výkon (ve všem), moderním bostvem pak materialismus a jeho svatostánky obí nákupní centra a hladové e-shopy. Za samozejmost v tomto vidní svta platí dosahování neustále vyšší míry komfortu a jistá piznaná i skrývaná bezohlednost vi druhým a okolí a nezájem o vci budoucí. Je to logické jednání ve spolenosti, která ije v bludu, e existuji pouze „já“ a e záleí výhradn na „mn“. Lze se divit tomu, e chci pro sebe i své dti to nejlepší? e nehledím na pocity i poteby druhých, kteí jsou pro m cizí tvorové, ba co víc, pímá konkurence v dosahování mých cíl? Pokud nové generace vyrstají s tímto pesvdením a od mala beznadjn ukotveni v takto pojatém svt, pokud jsou od prvních krk vedeni k ryzímu individualismu („Moje dít u chodí a umí poítat do deseti, co to tvoje?“) a doslova zahlceni materialismem, pokud se školy (získej jedniku) i zamstnanci a podnikatelé (oba vydlej peníze) orientují jen na výkon, lze oekávat zmnu? Jsou i tací, co jdou proti proudu a díky za n, ale je jejich zatím píliš málo, aby obrátili tok téhle eky. Proud je píliš silný a s oblibou neúprosn drtí vše, co mu vzdoruje.
 
Nenechte se však mýlit i vydsit. Cesta k záchran planety neznamená vzdát se komfortu a pohodlného ivota. Nemusíme se vracet do jeskyní a k prvobytn pospolné spolenosti. Meme mít dál pohodlný ivot naplnný adou více i mén dleitých vcí. Dokonce i materiální kultura souasnosti me petrvat, jen ne ve své bezprecedentní neukojitelné podob 20. let 21. století. Problém spoívá v tom, e se absolutn vymkla mezím a ztratila jakékoliv hranice (všimnte si, e opt naráíme na tuto problematiku). Ano, ijme pohodln dál, ijme v komfortu, který nám poskytují naše technologie, neijme v askezi na pouštích i v sudech, ale nezapomínejme na základní aristotelovskou ctnost – umenost. Pokud budeme ve svých potebách a komfortu umení, je to cesta z bludného kruhu ven. Bume ve své spoteb i poteb komfortu ohleduplní a zodpovdní. Neplýtvejme. Nenime. Nechme díl i druhým.
 
Zkuste si doma udlat soupis vcí skuten potebných k ití, dále pak vcí, které jsou docela uitené, zlepšují vám ivot, ale není to úpln nco, co musíte nutn vyuívat, a pak sepište, co zbývá – neboli zbytenosti. Podle toho, jak dalece si uvdomujete své septí s pírodou a dáváte sbohem svému egoistickému ukouranému rozmailému „já“, budou ty seznamy rzn obsáhlé. Budete-li je sepisovat v uritých asových intervalech, mete na jejich promn pozorovat vlastní pokrok. Budete-li od zaátku upímní a otevení, nezbyde vám, ne si piznat, e jste obklopeni ohromným mnostvím vcí, které vlastn k niemu nejsou, pouze z vás vysávají finance a energii.
 
Toto probuzení má adu dsledk. Na výrobu, dopravu, propagaci, prodej a tak dále tchto zbyteností se spotebovává enormní mnoství zdroj. Kdybyste je nekoupili, ušetili byste nemálo penz – spousta lidí by mohla být ekonomicky mnohem „bohatší“, kdyby zmnila své neuváené spotební návyky. Naplno by se projevilo, e ada odvtví a profesí je vlastn zbytená a neuitená. A to je souasn i vysvtlení a zdvodnní existence dnešní nezízené materiální spolenosti. Protoe kdyby neexistovala, i zstávala v  mezích udritelnosti (chcete-li snesitelnosti), ada profesí, podnik a rovnou celých odvtví by nevyhnuteln zanikla. Desítky, snad a stovky milion lidí by pišly o práci, píjmy, „smysl“ ivota. Jejich falešn budované „já“ by se zhroutilo.

 
 
Svt je pelidnný jak z pirozeného pohledu matky pírody, tak z umlého pohledu lidské spolenosti. Aby se zakryl zejména ten druhý úhel pohledu (nco takového si pece nikdy nepiznáme), musí existovat nenasytná materiální spolenost, která pomocí manipulace (marketingu) vytvoí umlé poteby (dle svých poteb), je následn vedou ke vzniku umlé zamstnanosti a umlému pocitu o „já“ a jeho smyslu. Pokud by se tento systém zhroutil, ohromné mocenské struktury by pišly o své ekonomické bohatství, sociální status a luxus,  a souasn obrovská masa lidí, je si neuvdomuje komplexnost „my“ a ije v zajetí spoleností umle iveného „já“, by ztratila pocit své identity a dleitosti. A proto budou ob skupiny do posledního dechu bojovat nejen za zachování, ale i neustálé prohlubování tohoto systému, dílem ze sobeckosti, dílem z nevdomosti. V dsledku však tento systém pinese zkázu celé planet – tedy nám.
 

Dnešní spoteba dosáhla tak obludných rozmr, e neplatí u ani to, e kdy se nco rozbije, koupím si to nové namísto opravy, co samo o sob by znamenalo strašné plýtvání. Dnes si spotebitel loajální materialistickému bostvu koupí nové jen proto, e to prost je nové a e na to má. A pokud na to nemá, tak se tím trápí. A pracuje více a usilovnji, aby si mohl kupovat stále nové, krásnjší a draší vci, a pak pracuje ješt usilovnji, aby si poídil vtší byt i dm, kam se mu všechny ty vci vejdou a trpí… vn trpí tím, e si nebude moci dovolit další nové vci, a tím pádem utrpí jeho spoleenské postavení, protoe jeho „já“ je peci definované skrz majetek, který nashromádil, skrz tituly, kterých dosáhl, skrz pochlebování, které slýchává od ostatních… A do toho se ten neboák vn souí strachem o své vci. Co kdy je nkdo ukradne? Co kdy se rozbijí? Co kdy je ztratí? ím víc vcí vlastníme, tím naléhavjší a vytrvalejší strach cítíme. Zbavme se proto starých zbyteností a nepoizujme si nové. Budete svobodnjší, pítomnjší.
 
Bostvo materialismu není a tak laskavé, jak se tváí, a jeho vící mu slouí jako otroci. Ne, neíkám, e máme ít v odíkání i v prvobytn pospolné spolenosti bez majetku. Jen prost pemýšlejme, co je podstatné, a co není. Co potebujeme, a co je umle vyvolaná poteba. Jaké jsou dsledky naší spoteby pro planetu – tedy pro nás. Protoe „já“ jsem planeta Zem.  

Pokraování pozítí...

Quo vadis, homo sapiens? (1/5)
Quo vadis, homo sapiens? (2/5)
Quo vadis, homo sapiens? (3/5)
Quo vadis, homo sapiens? (4/5)
Quo vadis, homo sapiens? (5/5)
 
Tomáš Záecký
* * *
Zdroj ilustrací:  https://demotywatory.pl/2669406/Quo-vadis-Homo,
ON POPESCU-GOPO a Jaromir-Hybner.cz

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 02.08.2021  13:44
 Datum
Jmno
Tma
 02.08.  13:44 Stanislav Vank
 02.08.  12:22 Tom Zeck Re:
 02.08.  12:05 Von