Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Stopy ech v Austrálii
 
Police plné knih, procházíte kolem nkolikrát kadý den a íkáte si, to jsem ji všechno peetla a najednou se vám oi otevou  - ach, copak je tohle za kníku ? Vypadá, e je tady ji delší dobu, no tak se na ni podívám zblízka. „Djiny Austrálie“ autor  Geoffry Blainey profesor historie na Univerzit v Melbourne. Ovšem, to co drím v ruce je eský peklad Zory Wolfové z roku 1999, vydaný nakladatelstvím Lidové Noviny. Pvodní  kniha byla vydána v roce 1994.

Koupili jsme ji pi cest do Prahy, nebo ji za námi tak jako mnoho dalších knih poslala moje sestra? V kadém pípad m nco nutí se pustit do tení.

Autorova pedmluva zaíná tmito slovy:
„Tato kniha shrnuje celkem jednoduše moje pojetí australských djin. U léta soustavn pracuji na obsáhlém mnohostranném díle o australských djinách, ale je dost moné, e je nikdy nedokoním. Kniha je jen jeho zestrunnou verzí….“
 
etla jsem stránku za stránkou a byla velmi mile pekvapená autorovým objektivním vidním a chápáním celého toho sloitého dní na tomto kontinentu.
Nejvtším pekvapením potom byl „dodatek k eskému vydání“ od samotného  autora. Tento dodatek koní poslední vtou k pedmluv knihy vydané roku 1983 „eši v Austrálii“, jejím autorem je dr. Michael Cigler.

"Je to cenný doklad o lidech, jejich rznorodé role v australském ivot dosud nebyly pln docenny."
 
Svj dodatek k eskému pekladu knihy zaíná autor touto informací:
„Mezi britskými trestanci deportovanými do Austrálie byl pinejmenším jeden ech. Mark Blucher, narozený v echách, il v anglickém mst Nottingham, kde byl odsouzen za kráde krajky. Do Sydney se dostal na trestanecké lodi roku 1830, odpykal si svj trest a zemel v roce 1847.“
 

Ale autorv dodatek nekoní jenom tímto trestancem:
„První mu eského pvodu, který vešel v Austrálii ve známost, byl dr. John Lhotský. Narodil se ve Lvov eským rodim, dva roky studoval lékaství na praské univerzit a v roce 1832 emigroval do Sydney, kde se stal pírodovdcem a cestovatelem. Dva roky nato byla z jeho iniciativy vbec poprvé zapsána a posléze upravena pro zpv a klavír hudba pvodních obyvatel.Text a melodie byly vydány pod názvem „Píse en z kmene Menero, poblíe Australských Alp“. Kmen Mén-ro i Monero il tehdy nedaleko míst, kde bylo pozdji postaveno hlavní msto Canberra“.
 
Potom následují jména nám ji známjších ech, jako Egona Ervína Kische, Eduarda Borovanského, rodáka z Perova, vlastním jménem Skeek, zakladatele australského baletu. Dnes v Austrálii ijí jeho potomci, hudebník Jií Neradílek a jeho rodina.
 
"Jen málokdo tak ovlivnil kulturní ivot v Austrálii jako eský taneník Eduard Borovanský….
Poprvé vystupoval v Austrálii se slavnou ruskou primabalerinou Annou Pavlovou, znovu sem pijel v roce 1938 a kdy se dozvdl o Hitlerov pui v Rakousku, rozhodl se, e bude ít v Melbourne. Borovanského australská baletní spolenost slavila píštích dvacet let (Borovanský zemel v roce 1959) velké úspchy a stala se základem pozdjšího státního baletního souboru."

 
Dále autor píše:
"Jedno z hlavních australských stedisek lyaského sportu, Thredbo, bylo zaloeno v roce 1957 peván eskými pisthovalci.“
 

Zde ovšem chybí jméno Antonína Šponara. V roce 1957 oteveli s manelkou v Thredbu „The Lodge“, první lyaské stedisko. Antonín Šponar napsal knihu „ Snow in Australia ? –that’s news to me“. Chcete-li vdt o Antonínu Šponarovi více, najdete všechny zajímavé informace v této knize.

 
 
"První tasmánskou továrnu na sýry Laktos zaloil rovn ech…"
 
Ano, to docela jist, byl to Milan Vyhnálek. A dodnes Australanm chutnají tasmánské sýry, ale bohuel Milan Vyhnálek zemel v eské republice ped osmi lety. Vtšina eských emigrant jist zná jeho knihu „Kde je tráva zelenjší“, tam je opt napsáno tém vše, ale ne všechno. Milan Vyhnálek obdrel za svj pínos Austrálii „Order of Australia“, Order of British Empire“  a „Award of Excellence“.
 
Jist mnozí eši v doslovu autora  chybí a je jich ješt dost, teba Rudolf Pekárek, zakladatel praského FOK , který se po emigraci do Austrálie stal hlavním dirigentem symfonického orchestru v Queenslandu, a ídil jej a do roku 1967.

Mezi dalšími echy, kteí Austrálii pinesli nco nového je i akademický socha Vladimír Tichý. Jeho výtvarná díla jsou na mnohých místech Austrálie.

Nemohu nepidat baovce a vynálezce Františka Popovského, který zemel 18. dubna  roku 2014.

Hlavní pekvapení pro mne je ale v tom, e autor knihy, tento Australan, prof Blainey, pece jenom o eších v Austrálii nco ví. Je nás v porovnání s jinými národnostními menšinami opravdu málo, ale pinesli jsme zemi, která nám ochotn otevela své dvee, kdy jsme to nejvíce potebovali, v tom porovnání dosti pozitivního.

Nicmén alespo nkterá jména jsem mohla dodat a doufám, e m ješt nkdo doplní.
 
Po dodatku autora je ješt pidán dodatek Dr. Josefa Brinkeho.
 
Jsem moc ráda, e tuto knihu v naší domácí knihovn máme.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.07.2021  17:55
 Datum
Jmno
Tma
 27.07.  17:55 Blanka K,
 27.07.  06:12 Vclav
 27.07.  04:44 Ivan