Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Je zajímavé sledovat, jestli to pošleš...

Vzpomínkový lánek

Na pelomu roku jsme zvyklí posílat blahopání. Vlídným slovem vzpomeneme na pátele i známé, které jsem nevidli dlouhé msíce – nemli jsme potebu nebo nebyl as a píleitost.

Mám ráda tento zvyk a trvám na tom, e nejbliším pátelm je hezké popát vlastní rukou nebo ústy, nelitovat penz na známky ani pší chzi k poštovní schránce.

ijeme však v dob, kde se všechno kolem nás pekotn mní, mní se i zvyky a zvyklosti. Proto nenamítám nic proti páním zaslaným internetem, i ta znamenají, e nkdo o vás stojí, e mu na vás trochu záleí, a proto vám zasílá alespo pár vlídných slov. I já tak iním.

Nelíbí se mi však dostávat „pání“, která kolují na internetu a která mi pipomínají dávná mnohaetná prklepová sdlení o tom, e kdy  tato sdlení okamit opíšeš a rozešleš dál, potká t nenadálý  úspch, vyhraješ a vbec, štstí t popadne za paesy a u nikdy neopustí. Neopíšeš a nepošleš-li nejmén pti svým pátelm, stihne T v nejbliší dob neštstí, choroby, neúspch a nebo zahyneš bídnou smrtí. Na tomto míst bývalo vyjmenováno, kolika lidem se toto zlé proroctví u vyplnilo. Opovate se neposlechnout!

Písemnému násilí tohoto typu jsem odolávala, doila jsem se v pohod seniorského vku a na svj ivot neehrám.

V posledních letech, kdy se k poítam a jejich ovládání dostali a podlehli jeho monostem i lidé mé vkové kategorie, jsem zaala dostávat „kolovací“ soubory píloh. Nic proti tomu, kdo má as a chu, me si vymýšlet a tvoit. Vidla jsem pekrásné soubory fotografií z míst, která nikdy neuvidím,  momentky, které lidské oko není schopno postehnout, lidské výkony na hranici nemoného, soubory umleckých sbírek i úasných nápad bezbehé tvoivosti.

Mezi nimi se (pro mne bohuel) vyskytují i ušlechtilá moudra, která se tváí jako produkt všeobjímající lásky, nabádají k „lepšímu a hlavn správnjšímu“ myšlení, konání, k sebepoznání a vnitní promn sebe sama.

Domnívám se, e toto konání má koeny v Americe. V drsné spolenosti, zamené peván na zisk a prospch, vznik takovýchto nabádavých slov a myšlenek moná smysl má; akoliv se domnívám, e ty, kteí by se mli zamyslet, filozofie nabádající k lásce a promn myšlení tato slova i vty urit neosloví, a ti, kteí ijí podle morálních zásad, to a tak nepotebují.

Jednou z odrd takových píloh jsou takzvané pátelské soubory, kdy nkdo, kdo mne má ve svém adresái, mi znenadání pošle slova a vty ozdobené malvkami, hudbou i fotografiemi, které vymyslel nevím kdo, ale ujišuje mne o tom, e je mj pítel, i kdyby u nikdy nemohl být se mnou, e jsem zmnila jeho ivot, mám si pamatovat, e kadý potebuje pítele a kdyby mne všichni opustili a byla jsem NA DN mám si vzpomenout na toho, kdo mi e-mail poslal (ne autora souboru?) a poítat s ním „I will give you a wink“ ale rozhodn musím tento e-mail okamit odeslat 10 lidem a hlavn odesilateli zpt, protoe  tímto ukáu (dokáu?) svým kamarádm, e jsem na n nezapomnla.

Odesláno pod názvem: …je zajímavé sledovat, jestli to pošleš…

Nepodlehnu nátlaku a nepošlu, jako nepošlu ani nejnovji doruený „einský tantrický totem“, který zaruuje pi odeslání pti lidem nco, pi odeslání více lidem nco nco, a pi odeslání více a více lidem úpln zaruené NCO!

Nepošlu a nebudu posílat ani ádná jiná ádná „pátelská“ letadla a nestanu se povinným lánkem tchto etz.

A autora e-mailu, který je zvdavý, zda mu  soubor pošlu zpt, patrn zklamu i za cenu, e se nedozvím, zda zstanu jeho pítelem a do konce.

 
Elena Paclová
* * *
Kolá Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.01.2021  01:39
 Datum
Jmno
Tma
 14.01.  01:39 Ivan
 13.01.  08:08 Von
 12.01.  15:36 Jarmila
 11.01.  11:18 Vesuvjana dky