Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oldika,
ztra Lada.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z deníku vystresovaného rodie
 
Je mi tko. Moje dcera má váné neurologické onemocnní, které jí komplikuje ivot. Neme bhat, jezdit na kole, lyovat, u i bná chze jí zaíná dlat problémy – rozhodí ji kadý hrbolek na cest, asto padá.

To všechno je teprve zaátek, bude h. Postupn jí odumou všechny svaly. Zaíná to s tmi na nohou, pak pijdou ruce, obliej... „A plíce a srdce jsou také svaly,“ upozornil nás doktor. Kdy jsem poprvé slyšela tu prognózu, málem jsem se sloila. Nemohla jsem spát. Bylo mi strašn. Bezmoc je dsivá. ekli nám, e ádná léba neexistuje. Meme jen ekat. Meme doufat, e bude trvat hodn dlouho, ne dojde na nejhorší.

Ale lovk je vdycky mnohem silnjší, ne si myslí. Vdycky zvládne mnohem víc. Nauí se to ignorovat. Odloí bolest na pozdji. Budu se ješt dost trápit potom, a se to zhorší, ekne si, zatím se musím radovat z kadé chvilky, která je hezká. Zcela nejzásadnjší roli pitom hraje humor. Bájen to pomáhá, jenom... kdy teba nkdy sedíte o plnoci sami v obýváku a celý svt u spí, najednou vás to doene. Strach vás seve svou obruí. A co kdy to pijde dív, ne si myslíte? Co kdy se dcera psychicky sloí, protoe svou odlišnost a nemonost vést stejný ivot jako ostatní nezvládne? Co kdy píšt bude zápal plic, který je pomrn astým prvodním jevem, tší ne posledn? Co kdy... co kdy? Ale zase vám nezbude nic jiného, ne se naplnit láskyplným klidem. Všechno spolu zvládneme, všechno! A zase odloíte bolest na pozdji. My to prost vybojujeme!

Dcera má nádherné jméno. Adriana. Jsem na ni moc pyšná, protoe je úasný lovíek. Velice statený. Velmi asto pomáhá druhým, dlá jim psychické poradenství a mnozí z nich pitom vbec neví, e je nemocná. Snaí se sama sebe nelitovat, ale já vím, e uvnit jí to stejn strašn bolí a e má strach.

Je všeobecn nadaná. Daí se jí všechno, do eho se pustí. Od základní po vysokou školu má poád samé jedniky. Má hudební sluch, úasn kreslí a dokonce zaala psát, v tomhle se pomamila. Její první román má – soud podle databáze knih – velký úspch. Není divu, psala v nm o své velké lásce, královn Nefertiti, její srdení záleitost. Pvodn chtla studovat egyptologii, ale s ohledem na své zdraví a také politickou situaci si to nakonec rozmyslela. Snít však není zakázáno nikdy!

Je mi krásn. Vdci vynalezli lék. Je to s ním ale ponkud komplikované, za prvé je velmi drahý, proto se musí pojišovn podat zvláštní ádost o úhradu, za druhé se musí aplikovat lumbální punkcí tikrát ron a jsou s tím spojena nkterá nepíjemná rizika. Pesto si o nj okamit ádáme. Zamítnuto. Lék byl schválen pouze dtem do 12 let, následn pak dtem do 19 let, ani tuhle hranici u ale dcera nespluje.

Nyní se konen blýsklo na lepší asy. Ped týdnem byl lék uvolnn i pro dosplé pacienty. Máme radost. e bychom se u nemuseli poád bát? Zatím ale obavy máme. Schválí nám naši ádost? Nevzniknou komplikace pi lumbálce? Nenaplní se hrozba neádoucích vedlejších úink?

Je mi zvláštn. Nadje je krásná, ale neuchopitelná jako sen. Mám radost a strach zárove.

Trochu závidím. Všem tm, kteí mají zdravé dti. Protoe to je opravdu to nejvtší štstí.

Také myslím na rodie, kteí se léku, jen tolik potebovali, nedokali. Nemusím íkat pro.

Je to zvláštní chvíle. I kdy mám radost, zárove mám oi plné slz... Hodn prosím a ješt víc dkuji.

Drte nám palce!

 
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 25.07.2020  14:58
 Datum
Jmno
Tma
 25.07.  14:58 Renata Blyska se...
 24.07.  12:37 Lenka
 24.07.  06:04 Milada