Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohádka o flaškách aneb moderní „Hrneku, va!“
 
Budu vám povídat pohádku…
 
Bylo nebylo. Byla taková hezká podhorská víska a v ní bydlil hodný mladý lovíek, no jak jinak ne jménem Honza. Ml rád Maenku – vdy se znali od dtství,  jezdili spolu autobusem do továrny do msta, vdy si mli co povídat, pak se zamilovali, ale jaksi nemli moc moností být spolu poád, jak si moc a moc páli. Maenka dlala v útárn a Honzík ml zlaté ruce, dlal v továrn v údrb.
 
Jejich továrna zaila nkolik kotrmelc pi privatizaci a pi rzných zmnách majitel, ale dobrého údrbáe vtšinou ádný vlastník nevyhazuje a dobrou úetní taky ne – nebo aspo ne v první ad.
 
Ale oba dva poád pemýšleli, jak to zaídit, aby mohli být spolu. Najednou zjistili, e firma, která vznikla z bývalého jézetdé, chce prodat bývalý sklad. A docela výhodn  – a obecní úad do toho ml co mluvit – a tak bylo podmínkou, aby další vyuití bylo pro obec pínosem. Celkem se tam mohla udlat njaká provozovna – a i byt by se tam dal vestavt.
 
Sklad stál nedaleko konené autobusové zastávky.
 
Poítali penízky, ptali se u rodi, píbuzných a pátel, kolik by jim mohli pjit. Vtšinu penz by njak dali dohromady. Maenka spoítala, jak by museli hospodait, kolik by museli vydlávat a rozhodli se, e by tam zaídili obchod, nco takového, jak se dív íkalo „Smíšené zboí”.
 
Poítali i s „lufáky”, kteí pijídli do nedaleké chatové osady v lét na túry, v zim na lye; spoítali si, jak by se jim obchod vyplácel v msících, kdy do vesnice nepijde ani ivá noha. V sezón byla poloha u zastávky velkou výhodou.
 
A dali se do toho. Sehnali všechny papíry, zaplatili, co mohli, pjili si na zbytek. Starosta byl rád, e se toho ujal nkdo, koho znal a komu mohl vit.
 
Protoe Honza s Maenkou chtli u, aby mohli být spolu, pracovali velmi piln, celé rodiny i kamarádi jim pomáhali – a tak do roka mohli bydlet i prodávat. Místní byli rádi, protoe byli dív zvyklí na pojízdnou prodejnu nebo si museli vozit všechno z msta – a tohle bylo pece jen pohodlnjší. – Vybhneš si tak jen v šatové záste koupit teba zapomenuté máslo nebo nemusíš shánt chybjící hebíky po všech ertech.
 
Prodávalo se radostn, stídali se v krám, a kdy u piletl áp, musel se Honza poohlédnout po prodavace. Nebyl to problém, holky z vesnice znal a taky vdl, která by potebovala být blí doma, kdy mla trošku odrostlejší dti, a lépe je zkontrolovala, kdy jim byla nablízku.
Celkem to zvládali i se všemi „papíry”, které museli vyplovat a odevzdávat na rzná místa.
 
Ale najednou po zaátku roku 2002 to zaalo. Pišla inspekce: „Pane vedoucí, vy prodáváte minerálky a podle nového zákona o obalech, musíte brát nápoje nejen v plastu, ale i ve skle. Máte taky prodejnu dost velkou, tak se na vás nevztahuje výjimka.”
 
No, pro ne, Honza taky neml rád, kdy se PETky flašky povalovaly v lese. Mrknul se na zákon, objednal minerálky ve skle a prodávalo se dál.
 
Jen Honza se na zaátku dovolenkového období zaal divit, e najednou nemá ty sklenné láhve, které musel podle zákona od kadého odebírat, kam dávat. A to nejen ty minerálkové, pochopiteln tch od piva bylo víc. A taky se mu najednou zaala zmenšovat rezervní hotovost – a pak si uvdomil, e platil za zálohy na láhve víc, ne kolik vlastn koupil nápoj.
Postoval si Maence, e má strach, aby ti lufáci nevozili flašek víc, ne by ml kam dát a ne by mohl zaplatit. A taky mu u nechtli dodavatelé brát víc lahví, ne dodali i s nápoji.
 
Maenka toho mla plnou hlavu, i kdy vozila koárek ped barákem, kdy tu najednou potkala Vejkukovic Frantu od vedle. Kdysi si na ni myslíval – a ml i docela vztek, e si vybrala Honzu. A taky ho štvalo, e jim obchod docela jde. – Pochválil mrn v koárku a jen tak ze zdvoilosti se zeptal, pro je taková zamyšlená. Vysvtlila mu problém, on jen pokýval hlavou – a pak se mu to rozleelo…
 
Co takhle zahltit Honzv obchod tak, aby neml kam dávat jiné zboí – a aby nestail vozit flašky nkam, kde by je s njakým všimným pece jen vzali? A kde by pak bral na vyplácení záloh, z eho? – Pkn zaízený krám i s bytem by mohl mít on – no a teba by si pak i Maenka dala íci…
 
Dal se dohromady s kámošem z vedlejší vesnice, stejným výlupkem. Nasliboval mu hory doly a najednou se ped Honzovým krámem zaaly objevovat dodávky, plné láhví.
 
Honza si zoufal. Pak u neml sílu láhve uklízet a pak u neml ani z eho platit zálohy… A láhvové hromady rostly a rostly jako v pohádce „Hrneku va!” A u byly i na silnici a zavalily mostek a zastávku autobusu – a u se ani nikdo do vsi nedostal. Ani Frantv kamarád s dodávkou plnou prázdných lahví…
 
Honzovi nezbylo, ne se ješt více zadluit, budovu i s krámem a bytem prodat, zaal shánt jiné bydlení. Musel se „prokopat” hromadou prázdných láhví. – Bohuel byl povaován za odpovdného za prázdné láhve, tak je i musel na vlastní náklady uklidit a rozváet je nkam, kde by je vzali…
 
Maenka stála pi nm, protoe pohádka by mla mít aspo trochu dobrý konec…
 
Ale dobrý konec pohádky je podmínn zmnou paragrafu 9 zákona . 477/2001 o obalech.
Tam zcela jasn stojí, e „osoba, která uvádí na trh nebo do obhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení mnoství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboí.”
 
Zákon tedy pipouští v pohádce uvedené zniení konkurence výše uvedeným „zákonným” zpsobem.
 
Naštstí a takhle, jak vypráví tato pohádka, se to ješt nestalo, ale zahlcení krám prázdnými láhvemi v rekreaních oblastech v pípad dovolených u problémem bylo.
 
Text: Dobromila Lebrová
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 07.08.2020  08:29
 Datum
Jmno
Tma
 07.08.  08:29 lenkap
 06.08.  07:54 Von