Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ondej,
ztra Iva.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Není nad to, dkladn zabezpeit dm

Jejich dm býval pes den trvale nezamený, u vchodových dveí obyejná klika.
„Nkdo vás vykrade, máte v pedsíni klíe od domu, kabelku, peníze, doklady. Vdy pokud by nkdo vešel dovnit, nemete ho slyšet, ani nás jste neslyšeli picházet!“ hudrovali obas rodie.

„TADY se nekrade!“

Tuto dlouholetou, skálopevn vyhlašovanou jistotu domácí paní, jednoho dne znan narušil podivný, jakoby obluzený návštvník, náhle se zjevivší a v pate, jen se otázal, zda „tu nebydlí pan Pr… Prošek?“

„Nebydlí, a okamit odejdte“ vykázala ho mladá ena s díttem v náruí. A pozdji si všimla, e nezvaný návštvník si pi odchodu vzal na památku penenku i s doklady, které mla v pedsíni pohozeny v kabelce, v dtském koárku.

Te se u musí nco udlat!

V první fázi zmizela ze vstupních dveí obyejná klika. Jenome dvee se rády „samy“ zabouchávají a co dlat na zahrádce bez klí? Lze sice dopovsit prádlo, ale nelze zavolat o pomoc, kdy mobil klidn leí za oknem v zamené pedsíni.

Byl tedy instalován alarm. Vzdlaní montéi rozvšeli po dom idla, u vstupních dveí povsili chytrou krabiku s mnoha tlaítky urenými k programování rzných moností zabezpeení. Dolní okruh, horní okruh, kdy jsme doma, kdy nejsme doma, kdy odjedeme na dovolenou atd.atd. Tímto lze vynulovat následky náhodného zabouchnutí dveí, protoe v takovém pípad bude dvee otvírat  správn vyukaná íselná kombinace.

Jenome k rodin písluší i staí rodie. Nkdy pivedou dít ze školky, jindy bhem delší nepítomnosti majitel jezdí kontrolovat dm, nakrmit, vypustit, i opt vpustit dom rodinné domácí zvíe.

Bylo provedeno školení, obma rodim se dostalo náleitého podrobného vysvtlení i s varováním, e špatn vyukaný kód a nedodrení pedepsaného postupu, spustí v dom sirénu, zárove se rozblikají svtýlka na pultu stálé sluby ostrahy objekt, a pohotovostní hlídka vyjede zachraovat majetek.

„A to stojí nemalý peníz, babi, ddo, dejte si proto opravdu pozor na to, kam saháte!“

S velkou trémou jeli senioi poprvé – mladí odjeli do ciziny – nakrmit kocoura, s vdomím e tentokrát je systém zapnutý.

Dokázali odemknout, okamit vbhnout do domu a rychle a správn vymakat tajný kód, který vypíná alarm.

 

Kocourek byl vdný za jejich návštvu, dostalo se mu jídla, pití, i prodrbání koíšku. Bylo mu vysvtleno, e te veer, kdy obvykle smí ješt na noní vycházku, u to nejde, musí zstat doma. Nerad se smíil se situací, ale neprotestoval.

Pak se rodie se nadechli, soustedili, peíkali si v duchu i nahlas „pokyny pi odchodu z domu“, uinili, co uinit mli, hbit vybhli ze dveí (do ticeti vtein!), vyslechli celý program pedpovzeného pípání, které ohlašuje správn provedenou operaci a s ulehením zamkli a odjeli.
Pi zpátení cest se ukázalo, e babika nemá svoje hodinky.

„Mla jsem je urit, popadla jsem je, kdy jsme odcházeli prve z bytu, ale mla jsem toho v ruce víc, snad jsem si je pak poloila do klína… pi vystupování mi moná vypadly na silnici. Prosím, poj, meme se vrátit?“

„Pokej, nepospíchej“, pronesl svoji oblíbenou prpovídku její mu. „Moná sis je nechala doma na stole. Nejdíve se podíváme v byt.“ Stl byl podle oekávání prázdný, ale mozek mezitím vypátral, jak se to pesn pihodilo.

„Ále, to u je jedno, zstame klidn doma, pece není moné, aby tam ješt leely. Chodí tam mnoství pejska… Ráda jsem je nosila, ale je to moje chyba, nech to být.“

Mu je však nenapravitelný optimista.
„Ne, pojedeme, alespo deset procent nadje je vdycky!“

Nerada nasedla k nmu do auta.
Kdy pijídli ulicí vedoucí k domu, u z dálky uvidli ped brankou stát bílé auto s logem – rychlá hlídka, pohotovost! Pedstavili se a poloili otázku: „Co se dje?“
„Máme nahlášený alarm, majitelm jsme se nedovolali, u jsme byli vevnit, nikdo tam není, jenom kocour ekal u dveí. Taktak, e nám neutekl. Nechali jste oteveno do spodní místnosti, asi tam vešel a idlo zareagovalo. Ale nic se nedje, tento výjezd platit nebudete, napíšeme to jako technickou závadu.“

„A dejte nám pro jistotu vaše telefonní íslo.“

Dda s babikou podkovali, ulevilo se jim, e se to nestalo tak zcela jejich vinou. Tohle pece nemohli vdt!
„Jo, a na plot leí ní hodinky… Našli jsme je tady na zemi.“
Utšili vydšeného kocourka, vyteli louiky (ten alarm hvízdá strašliv), pevn zaveli zmínné dvee, zopakovali si trému pi odchodu a jeli dom.

Zajímav zapoatý veer se nachýlil k plnoci, kdy si šli konen lehnout. U zhasli, víka se klíila, kdy se z obývacího pokoje ozvalo tichounké cvrlikycvrlikycvrrr. Telefon. Ona, o nco hbitjší, vyskoila a pádí k pístroji.
„Tady sluba Ostraha objekt, máte doma manela?“

Jaroslav pevzal sluchátko:
„Coe? Zas? To není moné! Ano, do dvaceti minut jsme tam.“

Málem v noním odvu se opt ítili noním mstem. Tentokrát u tam stály vysílakami vybavené pohotovostní vozy dva.
Dvod tentokrát zjištn nebyl, ale pro jistotu kocour dostal povolení k noní vycházce (lépe eeno byl vyhoštn z domu), a hlídatelé se konen mohli vyspat.

Je to u dávno. Chlupatý len rodiny, který ješt párkrát podrádil idlo i nervy obyvatel domu, u není mezi ivými, noní poplachy u se nekonají.

Do domu se pisthovala matka a tchýn. Je trochu pohodlná, nechce se jí chodit otvírat vrátka, která mají stejný kód jako vstupní dvee. Kdy picházejí její kamarádky mastit karty, ozývá se celou ulicí:
„Mariééééééé, jaké je to ísloóóóóó????“ a vzáptí zahlaholí odpov.

Opravdu, není nad dkladné zabezpeení domu.

 
Elena Paclová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 07.05.2020  10:55
 Datum
Jmno
Tma
 07.05.  10:55 Von