Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendeln,
ztra Brigita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jaká Lady, taková paní

Opravdový domov bez psa? Existuje to vbec? Patím k lidem, kteí si nco takového nedovedou pedstavit. Všichni, kteí psa mají, mi dají za pravdu, e bh domácnosti ídí vlastn práv on. Pes je taková dokonalá spojka mezi partnery. A se milují nebo hašteí, vdycky se mu podaí je ješt víc stmelit, i kdyby jen tím, e provede nco obzvláš veselého. Pánové zjihnou a bariéra neporozumní se prolomí. Tak je to teba i s pomocí v domácnosti. Dnes sice u vtšina mu myje nádobí a bez problém vynáší koš s odpadky, ale pece jen je to pro n innost jaksi nedstojná a konají ji tak njak z donucení. Kdy se to však dá spojit s ním pkným, jako je vyvenení psa, pi kterém se oba probhnou jako kluci, hned se cítí o poznání lépe. Pes zkrátka svdí lidským vztahm. Uí nás toleranci ve chvílích, kdy okouše úpln nové, ale bohuel zapomenuté boty v pedsíni, nebo kdy na chalup zakousne sousedovi slepici. Všechny škody velkoryse zaplatíme a ješt našeho miláka podrbeme za ušima. Ké bychom umli stejn snadno odpouštt našim drahým polovikám a dtem!

Prvního pejska jsem si poídila z první výplaty v divadle Semafor. Do té doby maminka o pejskovi nechtla ani slyšet, jediné, co mi povolila, byla koka-nalezenec. Pejsek byl erný pudlík a mla ho také Marta Kubišová, moje tehdy nejoblíbenjší zpvaka. Jmenoval se Ike. Jak u to u pudlík bývá, byl velmi uenlivý. Dovedl na povel tancovat pkn do koleka, skákat pes nohu a za cukíek i „zpíval”. Byl to po všech stránkách krasavec a na fotkách mi moc slušel, co byl, obávám se, tehdy asi mj nejsilnjší dvod k tomu, abych si ho poídila.

Pejska mi nkdo po letech na chalup ukradl, protoe byl opravdu milý a krásný, a bohuel i dvivý. Po jednom víkendu, kdy se kolem potloukalo hodn cizích lidí, zkrátka zmizel. Nejspíš ho nkdy naloil do auta a odjel. 

Pišla jsem pak na chu mén elegantnímu plemeni a u toho jsem u zstala. Jezevíci sice nejsou tak dekorativní, ale je to podle mne první malé plemeno, které u není hraka s oima jako korálky, ale reprezentuje opravdového a pravého psa. Ten první se jmenoval enda a doil se dvanácti let. Po té mi mj pítel Jirka, kdy vidl, jak smutním, sehnal a v severních echách pejska, který jakoby endovi z oka vypadl. Tentokrát to byla fenka.

íká se, e jaký pes, takový pán, a tohle nejspíš platí i o mojí Lady, kterou chovám dnes. Písloví je pro m obzvláš lichotivé, protoe Lady je opravdová hvzda. Je si vdoma své výlunosti a vte nevte, dokonce zpívá. Nepišli jsme na to hned, a jednou, kdy jsme doma s mým kytaristou Jirkou nacviovali jednu novou písniku, ozvalo se cosi, co nám v prvé chvíli pipadalo jako kvílení vodovodní trubky. Napadlo m, e se nco dje v koupeln, ale vzáptí u bylo jasné, e zvuk vychází z ušáku v kout pokoje. Tam sedla Lady s krkem do dálky a vypadala sama pekvapen, coe se jí to dere z hrdla. Zvuk to byl úctyhodn intenzivní a u druhý den jsme se museli podrobit otázkám soused: Copak se to pejskovi vera stalo? Zaali jsme tedy pátrat po tom, co je spouštcím momentem zpvu našeho psa a vystopovali jsme, e je to zvuk foukací harmoniky. Od té doby úinkovala Lady se svým výstupem u nkolikrát v televizi, ale funguje to bohuel i obrácen. Pokud Lady sedí ped televizorem, program si moc nevychutnáme. Vzpomínám na film „Tenkrát na západ“, ten je harmonikou podmalovaný. V nejdramatitjších scénách spustí Lady svou produkci a s poslechem je ámen!

Naše Ladynka je u dost stará dáma, trochu jí opouští zrak, a nkdy se mi zdá, e i sluch. U jezevíka však nikdy nevíte, jestli špatn slyší, nebo jen poslechnout nechce. Je to moná trochu drsné pirovnání, ale stejný trik pouíval, tebae u v pokroilém vku, náš tatínek na maminku. Slyšel jen to, co chtl. Lady ovšem zstal neuvitelný bojovný duch. Kdy do její domácnosti vstoupí vetelec, vypadá hroziv. Cení své poslední proídlé zuby i na uklízeku, která musí luxovat jen za naší asistence, jinak se jí náš miláek snaí prokousnout hadici od luxu. Za své teritorium povauje i automobil, ke kterému se nikdo nesmí ani piblíit. Jednou pi televizním natáení v terénu postávali chlapi u zaparkovaných voz a licitovali, kdo má lepší alarm v aut. Vypadalo to, e nejlépe je vybavený v tomto smru reisér Adamec. V tom se do debaty vloil mj Jií a vysvtloval panu reisérovi, e takový alarm, jako má on,  nemá nikdo a jestli se chce pesvdit, a se jde podívat k jeho automobilu. Jirka Adamec pistoupil k vozu, aby se podíval, coe je to za zázrak, a v tom se ze sedadla idie vymrštil náš pejsek s tak hroziv vycennými zuby, e Jií z fleku uskoil snad o dva metry zpt. Ten skok by si moná zaslouil i nominaci do knihy rekord, a reisér musel piznat, e ten náš alarm je opravdu dokonalý.

 

Lady s sebou asto vozím i na vystoupení, a tak se z ní stal dokonalý hotelový pes. Hotely Lady prost miluje! Sotva naše auto zastaví v píslušné ulici, vybhne první a ani by se nechala zmást obyejnými ináky, zamíí rovnou do nasvícené hotelové recepce. Problém nastane v okamiku, kdy se hotelový vrátný se slovy: „Jéé, to je hezký pejsek,“ pokusí naši hvzdu pohladit. Takové dvrnosti toti Lady z principu netrpí. Ze svých zásad by dovedla slevit nanejvýš, kdyby byla nejdív uctná aspo kouskem šunky, ale tu vtšinou hoteloví vrátní po kapsách nenosí. Vím však o jednom mui, který je na setkání se psem vdy pipraven, a to je mj pítel Jií. Dív ne dám jeho kalhoty do praky, musím vdy zkontrolovat, jestli se v nkteré kapse nenacházejí njaké psí pochoutky. Také na dovolenou do zahranií zabírají vtšinu místa v Jiího skromném kufíku granule, suchary a tyinky pro psy. Jsem si jistá, e na Jiího dodnes vdn vzpomínají psi v ecku, Španlsku i v Thajsku a v duchu vím, e Jií je reinkarnovaný krmi z panství njakého feudála. Jako kytarista se nejspíš iví jen pechodn a v dalším ivot se na zem vrátí teba jako zamstnanec njaké zoologické zahrady. Práv díky jemu jsem se stala sponzorem orangutanice v ústecké zoologické zahrad. Jií se mi toti ped její klecí doslova zasekl, jestli chápete, co myslím. Ti dva na sebe hledli takovým zpsobem, e mi bylo jasné, e takhle hluboký a intenzivní vztah musí njak pokraovat. Jezdím se na tu naši opici asto dívat a zaínám mít dokonce podezení, e si za mými zády snad i píšou. 
 
Petra ernocká
 
Petra ernocká narozená 24. 11. 1949 v Praze vystudovala operní zpv na Státní hudební konzervatoi v Praze. Stala se z ní úspšná zpvaka i moderátorka. V letech 68-71 našla angamá v divadle Semafor. V té dob také hostovala v Hudebním divadle v Karlín. adu let byla zpvakou skupiny Kardinálové, pozdji Golf. V roce 1972 se stala herekou roku. Hrála v mnoha filmech. Ve filmu Dívka na koštti, kde ztvárnila hlavní roli, se podílela i na skladb vlastní hudby a text.
Nikdy se nenudit, je jejím ivotním krédem. Hlavními zájmy jsou zvíata. Doma má zatím psa a koku a v zoologické zahrad Ústí nad Labem sponzoruje lachtana.

 
* * *
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové „Kolja... to neznáte mého psa!“
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
ivot na psí kníku (Václav idek)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Hajný ve slubách ertíka Bertíka (Zdenk Hajný)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)
Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)
O psí cestománii (Václav idek)
Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek (Václav idek)
Objevilo se štn (Marta Kubišová)
Mají netopýi psí duši? (Kvta Fialová)
Rufík a Všichni moji dobí rodáci (Vojtch Jasný)
Jen rolnika cinkla a on tam stál...(Marina Huvárová)
Náš Profesor (Alice Frostová)
Parák (Milan Dibák)
Jakub a Cedrik (Zuzana Trankovská)

Psí láska (Olga Wister)
Nudle dlouhá ušatá (Blanka Kubešová)
Méa Béa (Eva Stíovská)
Felísek z TURISTY (Svatava Pátková)
Pes, bytost záhadná (Jií Suchý)
Jak se pavouk Macek do Kolína vrátil...(Václav idek)
Já na Macka a Macek na mne...(Václav idek)
Tak to je pkná sviárna! (Václav idek)
Moji milí Lupinové (Ondej Suchý)
Tanec kolem hromádky (Františel adský)
Frantv pes (Albta Šerberová)
Kubík aneb Zkoušky charakteru a odvahy ( Pavel Ková)
Za trochu srandy bych šel svta kraj (Václav idek)
Pes Perry, já a guvernantka Naa (Marcela Lund)
Tanec kolem hromádky (František adský)
LUCY (Thomas Hasler)
Mé pístavní smeky (Láa Kerndl)
Jaká Lady, taková paní (Patra ernocká)
"Ty línej psí ovee!" (Josef Fousek)
Mra, Bubák a ti ostatní (Jana Kopecká)
 Jezevík je nejlepší lovk, kterého znám! (Zuzana Trankovská)
Máme doma psa Fredyho (Ludk Sobota)


Komente
Posledn koment: 17.03.2020  09:14
 Datum
Jmno
Tma
 17.03.  09:14 miluna
 14.03.  17:32 Von
 14.03.  13:05 KarlaA