Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MADE IN TAIWAN – I
ANEB JAK SE STUDUJE V CIZÍ ZEMI
 
Taiwan, ostrov, kteí portugalští moeplavci pojmenovali v 16. století jako krásný (Ilha Formosa) -  tak práv na nj jsem se já ped necelým msícem vydal. Spolen s dalšími echy (Tomášem, Martinou a Lenkou) tu hodláme proít úasných dvacet týdn, vyplnných cestováním, poznáváním cizí kultury a i trochou toho povinného studia. Je toti teba íci, e jsme se sem nedostali náhodou. Všichni ji nkolik let studujeme na Fakult Informatiky a Managementu Univerzity Hradec Králové. A práv ta ped nkolika roky uzavela smlouvu se temi univerzitami na Taiwanu o vzájemné spolupráci. Ptáte se, co to znamená? Kadé záí pijede do Hradce osm student ze zem, kde práv pobývám, a v únoru je tomu naopak. Nyní jsem tedy já ten šastlivec, který me strávit letní semestr na jedné z místních škol. Má volba padla na National Dong Hwa University - vysokou školu nacházející se na východním pobeí nedaleko msta Hualien. Nabízí toti velké mnoství obor vetn toho mého - informaního managementu. Dále kampus, vybavení školy, podmínky pro ivot - kdy si odmyslíte zemtesení, jedovaté hady a zabijácké vely -  jsou vynikající. Navíc m lákala i pedstava, e zde budeme jediní Evropané. A vskutku tomu tak je, tím pádem na ostatní psobíme jako svtoznámé celebrity. Neustále se za námi ohlíejí, pokukují, zdraví, v restauraci se nám as od asu pijde nkdo pedstavit atd. . To však zatím ádnému z ech vbec nevadí. Musím toti podotknout, e všichni jsou tu a neskuten milí a ochotní - od uitel, pes studenty, a po obyejné lidi. A hlavn díky našemu okolí jsme proili nezapomenutelný msíc. Nejde však bohuel popisovat vše, z tohoto dvodu vybírám jen nkolik záitk a pocit, z nich si snad udláte alespo hrubou pedstavu, jak se tu vlastn máme.
 
Zanme teba bydlením. To nám bylo zdarma zajištno na kolejích v kampusu. Kadý z nás tak sdílí pokoj s nkolika místními studenty. V mém pípad jsem ml velké štstí, se spolubydlícími toti navzájem vycházíme bez jakýchkoliv problém. Jejich ínská jména však nedokáu vyslovit, nato si je zapamatovat. Je to zhruba stejné, jako kdy já oznámím, e se jmenuji Betislav. To se nejdíve v oích Taiwanc objeví chvilkové zdšení, následované krátkým smíchem, pokusem tento sled hlásek vyslovit, opt smích, další pokus.... rezignace. Take pro tch pt msíc tady jsem prost Brad, první spolubydlící Ray a druhý Coson. Zanme teba Cosonem - i toto jméno jsem si nejdíve nemohl absolutn uloit do pamti. Podailo se mi to a tehdy, kdy ho Ray omylem nazval Coconem. Vida, hned jsem ml pro svj zapomtlivý mozek pomcku. Ke Cosonovi ani nemám moc co povdt. Poád studuje na njaké závrené zkoušky a pokud se neuí, vnuje se své pítelkyni. To s Rayem jsme toho u zaili více. Je to výborný, vn se usmívající kluina. Sice ml zpoátku velké problémy komunikovat anglicky, ale postupn se zlepšuje. První týden to vypadalo tak, e jsme sedli dva metry od sebe a psali si pes MSN (chat; nco jako ICQ). Pipadalo mi to hodn divné, na druhou stranu on takto mohl alespo pouívat slovník a otrkat se. Výsledkem je, e jsme po pár dnech virtuální svt opustili a komunikujeme ji normáln z oí do oí. Sice se stále as od asu odbhne poradit se slovníkem, avšak poád je to lepší ne zdlouhavé ukání do klávesnice. Jeho nejvtším koníkem bude pravdpodobn spánek. Do postele se asto dostane a kolem druhé v noci a obas v ní zstane a do dvou, do tí odpoledne. Ale asi to zde nebude zas tak neobvyklé, rovn nkteí spolubydlící Martiny prý trpí touto "spavou nemocí". I já si však sáhnu do svdomí a piznám se, e teba v pondlí jsem byl a do tí odpoledne vzhru jen dv hodiny. Bhem nich jsem stihl odeslat druhou várku pohled, potkat Tomáše, najíst se, proe jsem následn optovn zalehl do pein. Musel jsem konstatovat, e to nejspíš bude nakalivé. Jinak Ray nás ji stihl i všechny pozvat na veei. A byl to práv on, kdo nás provázel našimi prvními "krky" na skútru. A co dále? Vzhledem k mým necelým dvma metrm je mi postel dle oekávání malá. Na jednom konci mi neustále polštá padá do poliky, na tom druhém zas chlupaté nohy peuhují odhadem patnáct ísel pes. Dá se to však peít, polohu skrenec mám ji úspšn natrénovanou.
 
Rovn se mnozí ptají na jídlo. To není špatné, ale takové jednotvárné - rýe, nudle, rýe, nudle, polévka s nudlemi, nudle, rýe, polévka s nudlemi a knedlíky, rýe, nudle a tak poád dokola. ekl bych, e pokud mi nkdo po mém píjezdu pipraví nco podobného, doká se ode mne hodn nevrlého pohledu a jednoho velice bolestivého manévru s hlkami. Navíc mají Taiwanci a neskutený talent na pokaení jídla i pití nadmrným mnostvím cukru. To, co je u nás slané, je zde nasládlé a co sladké, to ješt mnohem, mnohem sladší. Navíc nás obas dokáí pekvapit vskutku velice zajímavou kombinací chutí. Nedávno m chytla mlsná, tak jsem zakoupil pitaliv vyhlíející roládu. Doopravdy byla skvlá, avšak mla jeden háek - to, co jsem povaoval za rozinky, byly "red beans" (ervené fazole), které mi k nadýchanému tstu a vanilkovému krému vskutku nesedly.  
 
Co ješt zmínit? Volné chvíle tu asto vyplujeme sportem. Zakoupili jsme permanentky do bazénu a jsme jeho astými návštvníky. Zvlášt skvle pak na nás vypadá kombinace modrých epiek spolen s modrými abkami - velice "sexy";-) Na druhou stranu tím naplujeme heslo naší fakulty: "Modrá fakulta, správná volba." Já se tu vnuji i bhání - pobíhající lovk po kampusu se tady zas tak asto nevidí, navíc pobíhající bloch, z toho jsou obas hodn zmatení a neustále po m pokukují. Však oni si brzo zvyknou a pak po m neštkne ani pes. Za trnáct dn m rovn eká hromadný závod - 5.6 km po kampusu. Nevím pro, u od pár lidí jsem slyšel, e se ode m oekává umístní na pedních píkách. Upímn pochybuji! Kdy tady vidím, s jakou pílí se tu vnují vybraným sportm, urit se najde hodn lidí, kterým budu jen dýchat na záda. Nebude však ani tak problém tuto vzdálenost ubhnout, ta nejvtší potí nastane pi vykopávání se z postele. Start je toti vskutku v nekesanskou hodinu - v pl sedmé ráno. V tu dobu normální lovk ješt cítí chu zubní pasty a ne pot desítek pobíhajících tl.
 
Co se týe školy, zapsal jsem si tyi pedmty a z toho u dvou vlastn vbec není jisté, zda budou probíhat. U anglitiny je píinou nedostatek student, u základ ínštiny zase nedostatek uitel. Tmi dalšími jsou pak Business Environment a Independent Study (samostatné studium na vybrané téma). Prvn jmenovaný pedmt je souástí výuky MBA (kurz pro budoucí manaery) a je to jeden z nejlepších kurz, které jsem ml monost za celé své studium absolvovat. Pi Independent Study zase se svým poradcem probíráme rozdíly mezi eskou, potamo evropskou a asijskou kulturou, co se mi velice hodí pro mou diplomovou práci.
 
Tak a to je konec mého prvního píspvku, ve kterém jsem chtl na pár ádcích nastínit, jak se mi ije tisíce kilometr od mé rodné vlasti. Kdo jste to doetl a sem, máte mj obdiv. Take a u jste kdekoliv a kdykoliv, peji Vám hezký den a u nyní se tšte na další pokraování!
Betislav Stromko
Fotografie si mete prohlédnout v galerii.
Pro více informací o Taiwanu, doporuuji navštívit následující adresy:
 
http://www.roc-taiwan-cz.com/
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Taiwan


Komente
Posledn koment: 21.03.2006  14:54
 Datum
Jmno
Tma
 21.03.  14:54 Eva Markov Ludmile
 21.03.  08:59 Ludmila pro Evu
 20.03.  21:43 Eva Markov Hur pane Stromko !
 20.03.  18:04 Ludmila T
 20.03.  15:07 Breta<<<= asov posun
 20.03.  12:05 Lenka asov posun
 20.03.  06:45 Breta<<<=
 19.03.  18:03 Ludmila vysvtlen
 19.03.  16:47 Ivo Taivan
 19.03.  16:44 Vra NL Taiwan a na
 19.03.  15:02 Pavel
 19.03.  13:06 Breta<<<= odpovdi
 19.03.  12:50 Kamila nudle
 19.03.  11:20 Pavel
 19.03.  10:01 Breta<<<= Dkuji
 19.03.  09:44 JanaS tak fandm
 19.03.  09:25 Karel Uijte si to