Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Markta,
ztra Karolna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dobrá rada nad zlato
 
Jist ne tak docela. Záleí na tom kdo o radu ádá nebo kdo radu dává i dostává.
 
V dtství a mládí se o rady prosí, nkdy teba neprosí, ale nechtná rada práv pijde. Také je vtšinou snadné na nkoho se obrátit. Rodie, babiky a ddekové, tety a strýcové nebo také teba i starší sourozenci.

Jak dospíváme dostáváme se do nových prostedí, mezi neznámé lidi a mnohdy nememe vdt koho je moné se zeptat a jaké rady bychom mohli dostat.

Snad ji v dtství meme tedy dostat radu, o kterou jsme neádali, ale která nás pouila, e to co jsme dlali nebylo dobré a kdy jsme se mohli zamyslet, pochopili jsme to. Taková rada je práv ta nad zlato.

O takovýchto radách pozdji slýcháme od tch, kteí ve svém dosplém vku vdí, e takových rad nad zlato nepibývá asto a ne mnoho.

To je jen takový úvod.
 

Kdy jsme náhle byli, já, manel a malý synek na druhém konci svta, ve vzdálené Austrálii, pochopili jsme jak nám dobrých rad bude zapotebí.
Mli jsme jist štstí, protoe od poátku jsme potkávali lidi, kteí dobré rady dávali opravdu ochotn.
Kdy si vzpomenu na ty, kteí dobrými radami pomohli nejvíce, vybavím si z pamti jejich jména, která pro mne znamenají velmi mnoho.
Vlasta, Bohunka, Boenka, Aneka.
Nejsou ji mezi námi, ale jejich rady se mi stále ozývají a pomáhají.

Mli jsme eskou lékaku, kterou jsme poznali bhem krátké doby kdy jsme splynuli s eskou komunitou a setkávali jsme se na rzných kulturních akcích. Bydlela znan daleko od nás, ale ta dlouhá cesta k ní nám nevadila. Byla víc ne vyváená její nevýslovnou péí a práv tmi radami na zlato. Takovou váhu mají stále ješt dnes, i kdy máme jiného lékae, dá se íci e tém za rohem. Jsme s ním spokojení, rady dává dobré, ale nejsou to ji ty nad zlato, pesto, e ta paní doktorka byla mladší ne my.

Potom jedna starší krajanka, s kterou jsem se potkala, kdy jsem zaala mimo normální zamstnání pracovat pro rádiové vysílání v eském jazyce. Vdla jsem, e ty její rady tkví v hlubokých ivotních zkušenostech a pesto, e m vdy oslovovala jenom Janinko, nkdy ty rady znly také trochu oste, ale vím, e to bylo teba a vdla jsem to i tehdy. Krom tch osobních rad mn také dala nkolik knih Karla apka a v tch je rad do ivota mnoho a meme je íst znovu a znovu.

Další krajanka, se kterou jsem se setkala a o nco pozdji byla pesvdena, e jí vlastn patím. Vkem jsem opravdu mohla být její dcera. Její nejmladší syn je mladší ne já. Ješt ne odešli po komunistickém pevratu z eského domova, vila, e bude mít ješt jednu dcerku a té dala jméno Jana. Bohuel se ji nenarodila, ale ona ji stále mla v pamti a povídala si s ní kdy byla sama. Potom jsme se jednoho dne potkaly a já jsem mla tu monost pomoci jejím dtem, aby vydaly její knihy, které nejenom jim mohly povdt mnoho o pravé eské vesnici o ivot v ní a do útku jejich rodiny, o tkých zaátcích v Austrálii a o tom všem co ješt dokázala vyjádit také v poesii. Kadý její pohled, kadé slovo dokázaly íci víc ne jenom dobrou radu. Poslední lánek do eského asopisu napsala v jejích 96 letech. Kdy jsem se s ní louila nad její rakví, vdla jsem, e ode mne nikdy neodejde. Abych potkala tuto krajanku se zaslouila práv ta další.

Ony dv se znaly a setkávaly se také v kostele pi eských mších. Ty všechny dobré rady této krajanky jsou kolem mne teba také v keích, které zasadila ona sama v naší zahrádce. Nkdy se manel podiví – jak jsi na toto pišla ?- a já musím piznat, to mn pece poradila Aneka.
Není moné vzpomenout na ty všechny rady nad zlato abych okamit nevzpomnla na Bohunku, Vlastu, Boenku a Aneku.

Tato jména mám zapsaná tím nejkrásnjším písmem ji dávno.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.08.2019  08:16
 Datum
Jmno
Tma
 09.08.  08:16 Jarmila