Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Markta,
ztra Karolna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ivot je pjovna

Jsi vlastn vodní tvor, lovíku. Po jednom ze zázrak pírody se objevíš v plodové vod u maminky v bíšku. ivot ti toti pjil maminku, která t v sob hostí, aby ses mohl bezstarostn vyvíjet. Kdy je t po nkolika msících tak akorát, zaklepeš na bíško a necháš se porodit. ivot ti propjí titul „dít“ a zajistí péi dosplých. Seznámí t vtšinou i s  tatínkem.  ivot ti pjí i nkolik let na hraní. Všechno budeš dlat poprvé. Poznáš bezpeí postýlky, zaiješ jízdy v koárku. Poprvé se postavíš. Udláš první krek. Poprvé se napiješ z lahve. Poprvé pjdeš na noníek.

Od ivota sis vypjil i genetickou aritmetiku, která ti vypoítá, jak budeš vypadat, co t bude bavit, jakou budeš mít povahu. Budeš-li se usmívat, nebo vztekat. eká na tebe tolik nových záitk! Stavebnice, pískovišt, vláky, autíka, pastelky a pohádky. ivot je štdrý, kdy se k tomu rozhodne. Pravdpodobn ti pjí i adu kamarád a kopací mí. Nebo koárek a panenku?

Posadí t do školní lavice, pedstaví ti spoluáky a uitelský sbor. Pjí ti školní vzdlání. A co teprve, a t zavede do pírody a uvidíš tu nádheru! Uslyšíš hlasy pták a zvíat, šumní listí strom, voavé louky plné kopretin, nauíš se plavat, v zim lyovat, sákovat, poznáš tolik nových situací. Nic ti nebude nesnadné. Tlo poslechne kadý tvj píkaz. ivot ti pjí zdraví, sílu a radost.

Samozejm bude záleet na tom, na který schdek schodišt, po kterém stoupá lidstvo ke své dokonalosti, t postaví as. Pravk, starovk, stedovk to zejm u nebude, ale nová doba novovku by to být mohla. Copak se asi zrovna bude ve svt dít? Copak o tom bude v uebnicích? Vytvoíš si vlastní názor na spoleenské události. Zaujmeš k nim postoj. A na dalším schdku spolenost pozná, jestli byl dobrý, nebo špatný. ivot se nedá obejít. U jsi velký. ivot ti pjí titul „plnoletý“ a pjí ti i jiné tituly, kdy t poene ctiádost nco dokázat.
Ale ivot ti bude pedkládat i jiné lahdky ne úspchy v práci. Na stíbrném tácu ti nabídne lásku. „Peješ si dtskou? Platonickou? Celoivotní? Šastnou, nebo nešastnou? Marnou?  Romantickou? Nebo spíš erotickou? Nebo všechny?“

Vybral sis platonickou lásku, na kterou nikdy nezapomeneš, která t pátelsky povede ivotem jako bílá hl, kdy zstaneš sám a pestaneš vidt svou budoucnost? Nebo se ti podaí v pjovn ivota najít i lásku, která se naplní? Ptáš se, jak ji poznáš? Vtšinou zcela náhodn potkáš lovka, který s tebou rezonuje tak bezprostedn a do detail, jako bys ho dávno znal. Jeho chování, vzezení i hlas rozbuší tvé srdce a tvou mysl jako zvon. Sotva budeš v jeho pítomnosti popadat dech. „Smím prosit?“ poádá t o tanec a ty s ním budeš chtít rázem protanit celý svj ivot. Rodinný ivot. Pedstaví ti tvé vlastní dti a spoustu píbuzných. Vypjený pocit štstí ti ani na okamik nedovolí pipustit, e tohle štstí je vypjené a doasné.

Nkdy má však ivot sám se sebou co dlat a nahází ti krychlové metry klack pod nohy. To, kdy onemocní doba, do které ses trefil svým narozením. Kdy dává lidem samé píkazy a ádné pochopení. Kdy na svt opakovan proti sob válkotvrci a mírotvrci hystericky mávají transparenty, jako by nebylo poteba laskavjšího a uitenjšího poínání. To potom ped pjovnou ivota stojí dlouhá fronta na statenost, sílu a schopnost odpouštt.

Tvj vypjený ivot pokrauje. Proíváš strasti i slasti, ochutnáváš polibky, objetí, kopance, úspchy, bohatství, chudobu a teba i slávu. ivot ve své pjovn pozorn sleduje na poítai osudu poloky „vypjil“ a „vrací“.

Kdy minutová ruika, kterou si v sob neseš od narození, zaíná být uondaná, nabídne ti ivot stáí.

Stáí je nelehká disciplína. Vracíš pomalu mrštné pohyby, vracíš pomalu pam na jména lidí, které jsi celý ivot obdivoval, na události, které jsi proil, cos nastudoval. Odcházejí rodie, tety, strýcové, spoluáci, lásky, které jsi hýkal ve svém srdci. Vracíš ivotu i svj majetek, vci, které jsi ml rád. Ale získal jsi moudrost a vdomí, e ti zstalo všechno, co po tob zstane. Zstanou po tob dti. Samozejm budou stát u o schdek výš. Kdy budeš mít štstí, nová generace k tob obas posestoupí. A u se jí budeš jevit jako geniální ukazatel, nebo odstrašující pípad. Tak nelituj, e sis pjoval.

I pjovna ivot má z pjky uitek. Po schdkách vývoje zvedá svou úrove. (Alespo doufám.) Prost pjí lidem ivot. Lidé bhem toho ivota nco vytvoí, vyrobí, vyzkoumají, postaví a tak se pojišovna za svou laskavost ješt obohatí.

lovíek by si ml váit pjky víc a víc. Uvdomit si její obrovskou cenu, která se nedá docenit. Nehazardovat se ivotem. Malichern neriskovat jeho ztrátu. Prosadit si ivot beze strachu, nervozity, bez nesmyslných komplikací. Takový ivot by byl klidnjší, šastnjší a tím i delší. Moná by mohl být vný.

Bh pece nele.

 
Text a kresba: Ludmila Lojdová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 01.08.2019  13:08
 Datum
Jmno
Tma
 01.08.  13:08 Mara
 01.08.  10:49 Vesuvjana dky
 31.07.  20:28 Vclav Pidvm se k panu "Von"
 31.07.  19:48 Von