Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Krnovská synagoga
 
Bývalý idovský templ v hornoslezském Krnov je jedinou, v historické podob dochovanou a turistm pístupnou synagogou v Moravskoslezském kraji. Je to jedna z pouhých dvou staveb v esku s dochovanými arabsko-španlskými interiéry. Všech šest ostravských synagog bylo znieno nacisty. V kraji se dochovala ješt synagoga v Novém Jiín, necitliv pestavná v dob socializmu a slouící dnes jako archiv, a synagoga v eském Tšín, která však není samostatn stojící budovou a je v ní umístno restauraní zaízení.
Krnovská synagoga se nachází na nároí ulic Soukenické a Barvíské za budovou pošty. Byla postavena roku 1871 stavitelem Ernstem Latzelem. Délka sálu dosahuje 24 metr, výška dvojví 22 metr. Exteriér objektu je neorománský, uvnit pevládají maurské architektonické prvky. Návštvníka zaujme hndoerven ladný kazetový strop a podkovovité oblouky vyezávaného loubí nad vnitními ochozy, tzv. galeriemi, které byly vyhrazeny enám. Tento styl od stedovku pouívali sefardští idé. Ti  ili do roku 1492 ve Španlsku, odkud byli vyhnáni do severní Afriky a na Balkánský poloostrov. Jejich architektura se v rakousko-uherských idovských obcích stala módní záleitostí. Na nosných litinových sloupech, tvoících kostru krnovské synagogy, jsou uchyceny rozvody plynového osvtlení, pod okny a ve strop jsou vtrací šachty. Portál pod východním prelím je pouze dekorativním prvkem fasády, za kterým se nachází zdivo. Z vnitní strany zde visel svatostánek (devná skí se svitky tóry) a nad ním varhany. Na venkovní stešní podezdívce se tyily kamenné desky desatera, nyní uskladnné na pd.
 
Krnovská synagoga pestala slouit bohoslubám na podzim 1938, kdy byly Sudety pipojeny k nacistickému Nmecku. Krátce poté byly synagogy v okolních mstech zlikvidovány, ta krnovská však byla zachránna. Starosta msta svolal radní a informoval je o tajném píkazu z Berlína, který znl „zniit idovský templ“. Sudetonmetí zastupitelé pak jednomysln schválili návrh stavitele Franze Irblicha, e nacisty podvedou. Byla vypálena obadní sí idovského hbitova, zatímco ze skutené synagogy byly odstranny symboly idovské víry a byla pemnna na mstskou trnici. V dob socializmu pak byla budova vyuita nejprve jako sklad, od r. 1960 jako archiv. V roce 1994 byla navrácena Federaci idovských obcí a od r. 2003 ji provozuje obanské sdruení Krnovská synagoga jako výstavní a koncertní sí. Sdruení rovn získalo historické lavice z roku 1897, které pvodn slouily v synagoze v Olomouci. V lavicích budou umístny cedulky se jmény obtí holocaustu z Krnovska. Orientální architektura a výtená akustika dávají kulturním poadm v synagoze neobyejné kouzlo.
idé se do Krnova pisthovali v 19. stol. pedevším z blízké Osoblahy. Gesslerovi zapoali s výrobou slavného bylinného likéru Altvater (Pradd), Bellakovi vybudovali druhou nejvtší textilní továrnu ve mst. lenové idovské obce postavili i stavby jako palác Silesia nebo krásný secesní dm na Hlavním námstí, ve kterém se dnes nachází ecká restaurace Hermes. Tyto majetky byly zabaveny v roce 1938 a roku 1945 vtšinou nebyly vráceny. Krnovským idm pitíilo, e ped válkou se v drtivé vtšin hlásili k nmecké národnosti. idovská obec v Krnov dnes ji neexistuje, nejbliší náboenská obec sídlí v Ostrav. Památkou na zmizelé spoluobany je také idovský hbitov v ulici V osad, pi výpadovce na Opavu. Byl ván poškozen ástenou likvidací v letech 1986-1990.   
Pavel Kua, Krnov
 
Popisky k fotografiím:
- Synagoga byla dokonena opravou obou ví z prostedk Federace idovských obcí, eskonmeckého fondu budoucnosti, Moravskoslezského kraje a msta Krnova    
- Sefardský strop synagogy v kresb R. Neubauera
 
Synagogu zpístupují lenové obanského sdruení Krnovská synagoga.
Správce:Jan Stejskal, tel. 737 201 166


Komente
Posledn koment: 03.04.2006  08:45
 Datum
Jmno
Tma
 03.04.  08:45 Pavel Kua Webov strnky Krnovsk synagogy
 31.03.  21:31 Petr Aharon Tesa
 14.03.  08:03 ZdekaT.
 13.03.  16:56 Janina Krnov