Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Helena,
ztra Ludvk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála emocí
 
Vím, e chvályhodných stav, situací, vcí i lidí je habadj, staí je objevit, ale pesto lovk nkdy dumá a dumá – a nepijde na nic! asto si pak si vtšinou íká – pro já blbec se takhle trápím, stejn to moná nikdo ani nebude íst! Pak to ale náhle naštstí v té mé makovice zabliká a téma je na svt. Ejhle emoce! 
 
 
Na tomto míst musím poprosit laskavé tenáe, aby se na obrázku zamili na tvar oboí, úst a samozejm i na oi! Jak jednoduše lze vyjádit rzné emoce, kdy se to umí!

Pitom se nestaím se divit, pro naprostá vtšina komentátor a publicist na celém svt se neustále zamuje na záleitosti naprosto nechvályhodné, odpudivé, zavreníhodné a pokud mono co nejdrastitjší. Od této skupiny psavc se neustále snaím distancovat, co u doufám váení a milí tenái dávno poznali. Le k emocím.
 
ekneme-li – emoce, tak nevíme, zda se jedná o íslo jednotné i mnoné a u to je jist velmi zajímavé. To slovo se dá peloit jako pohnutí a jsou to vlastn psychologické procesy, které jsou doprovázeny teba zmnami rytmu srdeního i dechového, nebo i rznou gestikulací a mimikou. Emoce mají jednu velmi podivuhodnou vlastnost, e – akoliv jsou velmi subjektivní – pesto se pomrn snadno penášejí i na ostatní jedince v okolí. Jako chvályhodný píklad takového penosu emocí lze uvést teba neutšitelný smích pi vystoupení dobrých komik, kdy teba ani neudríme jisté tlní tekutiny, anebo i soucitný plá na pohbech. Horší je to ovšem pi šíení panického strachu nebo pi emocích hnvu.

Homo sapiens se ve svém historickém vývoji projevoval emocionáln mnohem díve, ne rozumov. Emoce jsou tedy starší ne rozumové jednání a nkteré emoce meme pozorovat i u vyšších ivoich.
 

Emoce pitom mají i celou adu dalších zajímavých vlastností. O znané subjektivit u byla e a projevuje se to tím, e rzní lidé mohou reagovat na stejné podnty nejen rzn intenzivními, ale dokonce i naprosto rznými emocemi. Dalšími pozoruhodnými vlastnostmi emocí je jejich aktuálnost a spontánnost. Spouštjí se vlastn okamit, samovoln a jen tko je ovlivníme svou vlí i rozumem. Vtšina emocí má také znaný vliv na naše pamové procesy. Snadnji a trvanlivji si zapamatujeme události, které jsou spojeny s výrazným emocionálním záitkem. I emoce strachu pi negativním záitku je vlastn chvályhodná, nebo nás pipraví na budoucí nebezpeí, a to tím, e nám vštípí do pamti proitou situaci jako nebezpenou. A skutenosti, e i strach me být píjemný, „nezištn“ vyuívají zejména tvrci rzných horor.
 
A kdy u tak beztrestn brouzdám milou Wikipedií, pidám ješt pár objevených mouder.
Základní emoce jako je radost, smutek, hnv, strach, ale i dvra a znechucení jsou nám lidem pirozené a jejich projevy, tedy smích, plá, vztek atd. jsou nám vrozené. I lidské projevy se však v prbhu tisíciletí vyvíjely a tak jsme získali i další, vyšší emoce a emoní inteligenci. Teba cit pro odlišení pravdy od li, vnou zvdavost, ale také i rzné frustrace, nkdy i zcela zbytené. Dále jsme se nauili teba stydt, snaíme se poznat a alespo trochu ovládat své emoce, bohuel jen nkteí pouíváme svdomí, snaíme se potlaovat svj egoismus a snaíme se emapaticky vcítit do emocí druhých. V neposlední ad jsme pak získali i jisté emoce estetické, jako teba vkus, samozejm také zde ve znan rozliných dávkách.
 
Podle intenzity a délky trvání rozdlujeme emoce do tí skupin. Velmi intenzivní a krátkodobé emoci íkáme afekt, mén intenzivní, ale dlouhodobjší emoci íkáme nálada a intenzivní, dlouhodobé emoci pak váše.
 
Kombinací uritých emocí se pak vytváejí velmi sloité vazby – citové vtahy mezi lidmi. Láska, pátelství, nepátelství, závist, nenávist, pohrdání a odpor. Které z tchto vztah jsou chvályhodné a které naopak hodné zavrení, to ponechám na uváení laskavého tenáe.

Na závr bych ml pidat vylíení alespo nkolika svých vlastních emocionálních záitk, ale velmi pravdpodobn by byly podobné tm, které potkaly vtšinu nás smrtelník. A tak pidám pouze jeden citát, který naprostou shodou okolností vypadá jako osobní i rodinný, le není tomu tak. U ani nevím, kde jsem narazil na krásný citát mého jmenovce (ale bohuel nikoliv mého píbuzného), slovutného profesora psychiatrie Vladimíra Vondráka na toto téma: „Kdyby se mne kdokoli a kdykoli zeptal, co povauji pro lovka za nejdleitjší, bez váhání bych odpovdl, e emoce. K narozeninám je ustáleným zvykem pát si zdraví. Já ale myslím, e je lepší být mírn churav a šasten, ne být zdráv a nešasten.“
 
Foto internet
 
 Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 08.04.2019  13:53
 Datum
Jmno
Tma
 08.04.  13:53 Kvta
 08.04.  12:41 Von
 08.04.  11:51 Vesuvjana dky
 08.04.  09:47 Ivan
 08.04.  09:39 ferbl
 08.04.  06:31 Mara
 08.04.  04:39 olga jankov