Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dorota,
ztra Alexandr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

KROKODÝL HARRY
 
Tak se nejmenoval krokodýl, ale lovk, kterého tak místní nazývali. Te trochu z jiného konce, abych se k Harrymu dostala.
 

Dovolená roku 2004 se blíila a my s kamarády naplánovali cestu do opálového stediska “Coober Pedy” v Jiní Austrálii. Vypravili jsme se jedním autem našich kamarád s tím, e o výdaje za benzín se rozdlíme. Budeme-li pohromad, meme se o záitky ihned podlit. Oekávali jsme jako obvykle dobrodruství.
 
Cesta autem pi plné denní jízd a tí zastávek na pespání trvala ti dny. První noc jsme pespali v msteku Balnaranald 160 km od Mildura. Druhou noc v Broken Hill mst známém dolováním stíbra. Poslední noc ve Woomera. Tam nás ubytovali v bývalých kasárnách. 
 
Woomera díve slouila jako vojenská základna, pozdji dokonce jako sbrný tábor pro uprchlíky a to vtšinou z asijských stát.  Piplouvali v 80. létech minulého století na lokách do Austrálie a museli nejdíve do tchto hromadných zaízení. Pozdji byli odbaveni úady mezi ostatní obyvatele. V souasné dob baráky slouí jako ubytovny pro projídjící.  V restauraci jsme dostali klíe od pokoj a nasmrovali nás k barákm.

 
 

Tak tady budeme spát? No ne! To je paráda.  Dobrodruství u zaalo. Celá chodba nám patila. Nikdo krom nás ty v kasárenském hotelu nebyl. To nás však neodradilo, mli jsme z toho nesmírnou legraci. Po ubytování jsme si šli msteko obhlédnout. Nic moc tam k vidní nebylo. Jeden zelený park, kde mli v klecích uvznny uboáky papoušky. Mla jsem chu vypáit to jejich vzení a pustit je na svobodu. Narazili jsme na Heritage Centre. Obcházeli jsme exempláe raket, se kterými díve Ameriani s Australany provádli pokusy ped pistáním na msíci. 1960- Mercury a Gemini program.  Dále nic moc, všude písek a pár eukalypt.
 
Brzo ráno jsme v naptí opouštli Woomeru a tšili jsme se do vytoueného místa “Coober Pedy”. Ped odjezdem jsme zamluvili hotel pod zemí, abychom mli opravdové autentické záitky.  Hotel pod povrchem zem.Uchovává se tam stálá teplota a to více jak o 20 stup chladnjší ne na povrchu zem. Tam v tch místech bývá nkdy a kolem 50 stup C. Za malý poplatek jsme mli monost shlédnout nkolik takových dom a to úhledn upravených. Nebyly to jenom privátní domy, co jsme obdivovali, byly to i kostely vkusn zaízené, samozejm pod zemí. Nejkrásnjší byl srbský pravoslavný unikátní kostel. Vzali jsme si túru autobusem po msteku s turistickým prvodcem, a se dozvíme co nejvíce a vidíme nevídané. Zajímavé bylo i to, e v okolí není vidt kousek trávníku nato zelený park a pesto je tam golfové hišt. Nadšenci golfu pinkají balónky do dr na píseném povrchu.
 

Autobus zastavil na místním hbitov. Tam jsou opravdu zajímavé hroby. Jeden z nich má barel piva jako náhrobní kámen. Miloval prý tak moc tento nápoj, e mu zdobí jeho rozlukové místo.  Prvodce vyprávl píbh onoho mue. Postihla ho rakovina, co ho neodradilo v náruivém pití. Jeho zoufalá ena však s jeho zhýralým ivotem nesouhlasila a poádala o rozvod. Tím e byl nemocný a vše mu bylo jedno, odmítl se dlit za rozvodové ízení, ona to samé. Moná jí probhlo v hlav, e se stejn všeho po jeho smrti doká. On svolal kamarády do hospody a hostil je, jak jen dobrý kamarád umí.
 
Prodal kumpánm za $1 kadý ze svých tí dom. Manelka se po jeho smrti ke své nevli musela z domu vysthovat. Prý to byla sladká pomsta za to, e jeho zálibou tolik opovrhovala a stále mu nco vyítala.
 
Navštívili jsme otevené opálové doly, obchody s tmi nejkrásnjšími opály, co vbec existují. Kdo miluje opály, tak místo Coober Pedy je to pravé místo k navštívení.
 
Hned první den po ubytování v hotelu vypadl elektrický proud. Zrovna jsme vybalovali vci z kufru. Protoe naše pokoje bez oken byly pod zemí, zaala jsem panikait. Pítel byl na vše pipravený. Vzáptí klepal na dvee našeho pokoje s náhradní baterkou pro nás. Ulevilo se mi.

 
 
Rozhodli jsme se, e se nejdíve po mst rozkoukáme, ne se elektrika navrátí. Na recepci hotelu nám íkali, e je to tam bné, nijak je to nevzrušovalo. Šli jsme tedy do obchodu s alkoholem koupit si víno a veer oslavit tu dálavu, kterou jsme úspšn zvládli. Obchod vlastnili etí emigranti. Venku bylo denní svtlo, ale v obchod polovicí pod zemí naprostá tma. Pouze u pokladny pi vstupu pološero. Majitelé nás lákali dovnit, ale my jsme váhali vstoupit, nebo obchod byl obstoupen místním domorodým obyvatelstvem (aboriginalci).  Ty však do obchodu nechtli majitelé vpustit. Naopak je slovy vyhánli. Divili jsme se pro? Bylo nám trapné, e máme privilegium nco zakoupit a oni ne. Mají tam s nimi velké problémy, tím e moc pijí a jejich stavba tla na to není zvyklá. Mli pravdu. Byli jsme jednoho veera svdky, jak miniautobus nakládá opilé domorodce a odváí do jejich domov. My jsme si vybrali oblíbené nápoje, zaplatili a vrátili se do hotelu, kde nám oznamovali navrácení proudu a svtlo v pokojích.

 
 
 
Recepní nám doporuila navštívit “Crocodile Harry and Crocodile’s Nést” (Krokodýla Harryho a jeho hnízdo). Co to má znamenat? Krokodýl Harry?  Jak tomu máme rozumt? Harry ije ve svém vydlabaném dom pouhých 13 km od Coober Pedy a jeho místo je hojn navštvované turisty. Harry je prost atrakce, kterou si nesmíme nechat ujít. V jeho vydlabaném dom v podzemí filmovaly známé australské filmy jako je Mad-Max, Beyond the Thunderdome, nebo Pitch Black. Harry pišel do Austrálie po druhé svtové válce z Lotyšska. Jeho pravé jméno “Arvid von Blumenthal”. Usadil se v Northern Territory a 13 let lovil krokodýly. Od té doby ta pezdívka “Krokodýl”. Do Coober Pedy se pesthoval roku 1970, nebo ho lákaly opály. Byli jsme nadšeni, chtli jsme ho poznat. Prohlašoval, e je baron a byl donucen opustit svoji rodnou zem. 
 
Našli jsme jeho hnízdo.  Cedule na vyvýšenin hlásala:”Welcome to democratic republic of Crocodile’s Nést (no VISA required). Za malý poplatek jsme vstoupili do domu. Nádherné chodby a místnosti byly díky šachtám, které tam vedly, osvtlené. Nabyli jsme dojmu, e jeho místo je zatím nejkrásnjší podzemní dm, který jsme doposud mli monost shlédnout. Harry nás osobn provedl domem. 78letý mu nám vyprávl svj osobní píbh. Ukazoval nám fotografie z dob, kdy ješt byl švarný junák a chytal krokodýly. Obdivovali jsme jeho odvahu potýkat se s tmito nebezpenými ještry.
 
Harry musel být velice šarmantní v jeho prima období. Ml toti zvláštní sbírku. Sbíral podprsenky a kalhotky en, které ho navštívily, kterým nechybly a radostn je Harrymu darovaly.  Byl prý mezi enami vyhlášený Don Chuan. Podprsenky s kalhotky visely po celém obydlí. Byl také úasný umlec. Mohli jsme obdivovat nádherné sochy (peván enských akt) voln rozestavných v dom, anebo vytesaných ve zdích jeho obydlí. Pišli jsme si v jeho vydlabaném ateliéru na své. Mimo jiné ml sbírku primitivního ártu a dopisy od turist z celého svta. Obdivovali jsme také istotu, kterou samotá Harry ve svém království udroval.

 
 

Poslední den ped odjezdem jsme si objednali túru s úasným místním prvodcem Peterem. Zavezl nás four wheel autem pes msíní krajinu, do Painted Desert (malovaná pouš). Jeli jsme asi 200 km od Coober Pedy. První zastávka byla “Dingo fence” - nejdelší plot na svt 5 300 km dlouhý. To proto, aby oddlili a zabránili divokým psm Dingo zabíjet farmám ovce. Msíní krajina (rovina) mla tolik fosílií a škeblí, a oi pecházely. Vše nasvdovalo o pvodním moi. Malovaná pouš to byla nádhera pro zahátí duše. Neskuten krásné pískovcové útvary jako by je opravdu malí abstraktn namaloval.
 
Na obd jsme dojeli do Cattle Homestade (farma s krávami). Úpln osamlá farma s mladými bezdtnými hospodái. Divili jsme se, co tam ti mladí dlají mimo to, e se starají o krávy a nkolik koní? Naopak oni se divili nám, jak meme ít ve mst plném hluku a špíny. Není nic krásnjšího nad klid a panenskou pírodu. Mimochodem, vbec se nenudí, o práci je postaráno a sem tam se zastaví zvdaví turisti jako nap. vy tyi.

 
 

Louili jsme se s touto krajinou naplnni zvláštním pocitem uspokojení.  Krokodýl Harry byl hebínek výletu. PS: Harry ji není mezi ivými. Umel roku 2006 a z jeho usedlosti je nyní muzeum, které stále navštvují turisté.
 
 
Vladimír se synem Danielem roku 2014 Harryho muzeum navštívili. Bohuel, njaký uvdomlý veejný úedník navrhl, e místo podprsenek a kalhotek bude lepší vyvsit kšiltovky. Chudák Harry se na to z vrchu musí dívat. Co si myslí, se nikdo nedoví. Moná, e podprsenky tajn visí v dom úedníka.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 04.04.2019  16:03
 Datum
Jmno
Tma
 04.04.  16:03 Alena
 04.04.  00:05 Ivan
 01.04.  08:47 Duan
 31.03.  20:14 Hilda
 31.03.  13:39 Vesuvjana dky
 31.03.  10:06 Von
 31.03.  10:05 Von
 31.03.  07:18 zdenekJ