Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Biblické píbhy – Starý zákon  (2)
 
PRVNÍ LIDÉ
 
"Na poátku stvoil Bh nebe a zemi." (Gn 1,1) Touto vtou se otevírá první z pti takzvaných Mojíšových knih, kniha Geneze, a tady také zaínáme listovat dji Starého zákona. Zvst o tom, e Bh je a e je stvoitelem a garantem nebe, zem a ivota, tak ji v prvních slovech biblické zvsti dává tenái zorný úhel, stanovisko, z nho má posuzovat djiny svta, svj ivot a perspektivu planety. Stvoení probíhalo, jak praví bible, po šest dní. Sedmého dne Bh po ukoneném díle odpoíval. 
 
  

Z textu Geneze se dovídáme, e Stvoitel hned prvního dne slovy "Budi svtlo!" dává vystoupit dílu z temnot. Druhého dne se tu ji klene obloha, od ní se oddlují vody. Tetího dne vystupuje z vod zem, na ní se zazelenají stromy a rostliny. O den pozdji zazáí na obloze hvzdy a v páté etap stvoení se objeví ptactvo, hmyz a vodní ivoichové. Konen šestého dne je Zem zabydlena ivoišstvem a Bh rozhoduje o stvoení prvního lovka - Adama. 
"Uime lovka," praví Bh biblického podání, "aby byl naším obrazem podle naší podoby. A lidé panují nad moskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvíaty a nad celou zemí i nad kadým plazem plazícím se po zemi." (Gn 1,26) 

Tak tedy vznikl Adam - a protoe lovku samotnému je na zemi smutno, povstává vzáptí z Adamova ebra i jeho druka, naše pramáti Eva. 
Biblický text zaznamenal, e svt vzešlý z vle Boha - Stvoitele byl dobrý. Tak hned, kdy prvého dne spatil Bh svtlo, ekl, "e svtlo je dobré". (Gn 1,4) Tento citát, pokládaný za vyhlášení prvotní harmonie a dokonalosti svta, se pak na prvních stránkách bible ješt šestkrát opakuje. 

V ráji, "v Edenu na východ", (Gn 2,8) který byl prvním útulkem lidské dvojice, dal pak Bh vyrst "všemu stromoví ádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprosted zahrady pak stromu ivota a stromu poznání dobrého a zlého". (Gn 2,9) Tady se líení událostí dostává ke kruciálnímu obratu knihy Geneze a lidského údlu: rozhodnutím Boím smli toti Adam s Evou pojídat ovoce ze všeho stromoví - s výjimkou plod strom poznání dobrého a zlého. 
Je zajímavé, e se první zmínka o dvou stromech uprosted zahrady najednou koncentruje na strom jediný a autoi, analyzující biblické texty tedy odvozují, e se v Písmu promítají rzné verze, rzné roviny vyprávní, pedávané dlouhou ústní tradicí. 

A je to ji jakkoliv, z textu vyplývá, e byli první lidé v této chvíli vystaveni prvnímu pokušení. Koncentrované zlo, ábel v podob hada, vyuívá jako nástroje k prvnímu lidskému selhání Evy. Ped stromem poznání vemlouvá Adamov en, "e v den, kdy z nho pojíte, otevou se vaše oi a budete jako Bh znát dobré i zlé".(Gn 3,5) 

Eva a po ní Adam okusili tedy zakázaného ovoce. Chtli všechno, pekroili mez danou lidské moci a pišli o mnohé. Eva s Adamem poznali, e jsou nazí, a ukryli se ped tváí Boí.
"Kde jsi?" volá Bh na Adama - a Adam se vyznává ze studu za vlastní nahotu a také z pestoupení zákazu. 
"V potu své tváe budeš jíst chléb," zní ortel vyslovený nad prvními lidmi, "dokud se nenavrátíš do zem, z ní jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš." (Gn 3,19) Trest stíhá Adama, Evu i proradného ábla, který se pevtlil do podoby hada. A ilustrace náboenských katechizm nám názorn zpodobují vyhnání dvou zoufalc z ráje, v nm hrají roli andlé s plamennými mei, kteí brání jejich návratu.  

A nyní, budeme-li chtít rozvinout popisované dje, mli bychom zalistovat Talmudem. 
Jde o dílo, které vznikalo zhruba tisíc let, od 2. a 4.století ped Kristem a po nejmladší pasáe, datované a sedmým stoletím po Kristu. idé tu vytvoili skutenou encyklopedii svého národa - ve dvou podobách. Jednak jde o Talmud babylonský, jednak o Talmud jeruzalémský. Ten první ítá 12 svazk a dva a pl milionu slov. 
Pro porovnání si uveme, e kompletní soubor Starého a Nového zákona (v ekumenickém pekladu) ítá svazk 17. Kdybychom vzali v potaz fakt, e hebrejština nepíše samohlásky, a svazky Talmudu by byly psány latinkou, byl by poet svazk ješt mnohem objemnjší. Šlo by, jak odhadují znalci, o 12tisíc stran. Autoi Talmudu jsou pesvdeni, e vedle zákona psaného v pti knihách Mojíšových, v tzv Tóe, existuje ješt zákon nepsaný, inspirovaný Bohem, práv tak jako starozákonní zvst. 
Pvabný na Talmudu je pak fakt, e idé stále více rozvádjí dávná djství, mimo jiné práv poznámky ke vzniku prvního lovka. Take, jak napsal myslitel Elie Wiesel, "Tóra nemá zaátku, ale Talmud nemá konce." Krom Talmudu, jeho stránky jsou ji dány, vzniká ješt píbuzná literatura, spisy etické, mystické - a takových jsou tisíce. 

eský tená nemá k dispozici kompletní eský peklad tohoto objemného díla, meme však erpat z díla citovaného Elie Wiesela, z Rabínské moudrosti dle Talmudu, kterou zpracoval J.Hirsch, ale také ze studie spisovatele Jiího Langera a z ady dalších autor. Podívejme se tedy na stvoení Adama v podání Talmudu. 

"Kdy stvoil Bh svt, postavili se všichni tvorové s lovkem v ele do dvou dlouhých ad a Hospodin uril kadému z nich dobu jeho trvání na zemi." K lovku pravil Bh: "Budeš ovládati celou pírodu. Veškeré ivoišstvo bude tob podrobeno a svým duchem pronikneš hlubiny moské i dalekou íši vzduchu; 40 rok budeš dlíti na zemi!" 

Nablízku lovka stál osel, pes a opice. 

K oslu pravil Bh: "Bemena budeš nositi, bodlákem se budeš iviti a dosáhneš vku 30 let." 
Na to ekl osel: "Takový bídný ivot jsi mi udlil a ten má ke všemu 30 rok trvati? Odejmi mi polovinu, já se 15 lety úpln spokojím." 
"Budi!" pravil Bh. 

Nyní pišel na adu pes a Tvrce svta pravil k nmu: 
"Budeš hlídati majetek svého pána ve dne i v noci, nenalezneš nikdy klidu a 30 rok bude iv!" 
Pes odpovdl: "Pane, trpký osud jsi na mne uvalil a 30 rok mám jej snášeti? Bu mi milostiv a odebe mi 15 rok tohoto bídného ivota!" 
"Stani se!" , pravil Stvoitel. 

K opici pak promluvil Všemohoucí takto: 
"Budeš slouiti lidem za posmch, kadý bude tebou opovrhovati a 20 rok budeš iva!" Ale opice prosila Boha, aby jí odal 10 rok. Bh jí vyhovl. 

Kdy pak se zvíata byla vzdálila, otázal se Bh lovka, zda jest se svým osudem spokojen. lovk odpovdl: 
"Tys mi vytkl tak vysokou a krásnou ivotní úlohu, e mohu býti na to hrdým, ale mé trvání na zemi jest píliš krátké. Nemohl bys mi pidati léta, která odmítl osel, pes a opice?" A Hospodin na to pravil: 
"Sta se vle tvá!" 

A tak do 40 rok, pvodn Bohem urených, skví se lovk v plné kráse a munosti. Jeho duch proniká veškery taje svta a on vládne celou pírodou. Pak však chce získati velkého jmní, picházejí léta oslí. On se lopotí, nosí bemena na svých bedrách a uskrovní se v pokrmu i v nápoji. Konen nabude jmní a jest 55 rok stár. 
Nyní picházejí léta psí. On vidí v kadém lovku nepítele, který jej chce pipraviti o jeho majetek. Nenalézá klidu ani pokoje. I v noci vstává, boje se, aby se nevloudili lupii do jeho bytu, a ne se nadje, jest 70 rok stár. 
Ke konci picházejí léta opií. Má nejistou chzi, drí se keovit své hole, svt nedbá slov jeho a on slouí za posmch celému okolí. Jest to smutný obraz lidského ivota." (Sešity 31/1069) 

Krom toho ml pi stvoení všeho tvorstva Bh na mysli i pouení pro lovka vzdálenjší budoucnosti. V Talmudu je nám toti pedestena (v podání Jiího Langera) následující otázka: 
Pro byl lovk stvoen teprve jako poslední tvor? Proto, aby se mu eklo, kdy zpyšní: "I ten komár je pednjší (byl na svt díve ne ty)"". Na jiném míst pak teme, e Bh pehlédl vše, co stvoil, a hle, bylo to velmi dobré. Tedy o všem, co stvoil, dokonce i o jedovatých hadech, štírech a moskytech, ba i o tch, co se projevují jako škdci svta - o tch všech Písmo praví: vskutku, jsou velmi dobí. Všichni svtu slouí a vedou ho, ale lidské dti jsou nevdoucí. Bh nám skrze n zjevuje své poselství a k niemu z toho, co stvoil, nesmíme pistupovat s pohrdáním." (Jií Langer v souboru svých studií). 
Jinak bylo první provinní lidské potrestáno smrtelností lovka, vyhnáním z ráje a úmornou prací na tomto svt. Co bývá vtšinou posuzováno jako tvrdý trest. Ne tak v Talmudu. U moudrostí, citovaných J.Hirschem se napíklad dovídáme: 
"Viz, jak se konání Boha liší od konání lidského: Rozzlobil-li lovk bliního, pronásleduje ho tento do smrti, jinak Bh: klnul hadovi a pece nalézá tento všude potravy, klnul en a všichni touí po ní, klnul zemi a všichni béeme z ní svou potravu". 
A na jiném míst se píše: "Kdy pravil Bh Adamovi: trní a hloí nech zplodí tob zem, kanuly hoké slzy z oí Adamových; kdy však podotkl Bh: v potu tváe budeš pojídati chleba svého - upokojil se zase Adam." 

Talmud však zahrnuje krom mravních pouení i notnou dávku idovského humoru. U J.Hirsche se doítáme, "pro stvoil Bh enu ze ebra Adamova. Kdyby ji byl Bh stvoil z hlavy, byla by zpyšnla, z oka, stala by se nadmíru ádostivou, z ucha, píliš zvdavou, z úst píliš vatlavou, ze srdce chtivou, z rukou tuze zamstnanou, z nohou píliš tkavou. Místo toho byla stvoena ze skrytého a skrovného dílu Adamova - a vdycky, kdy jí byla stvoena nkterá ást tla, volal hlas: budi skromna! A pece má ena (cosi) ze všech chyb uvedených." 

A posléze se nám Talmud snaí odpovdt na otázku, copak bylo stromem, jeho plody pojedl Adam na pokyn hada. Prý to "byla vinná réva, neb nic nezpsobuje lidem tolik náku, jako víno", a eknme rovnou alkohol. 

Vrame se však k biblickému textu a k vyhnání z ráje. V další fázi vyprávní, jak si snadno nalistujeme v biblickém textu, se pak dovídáme o dvojici syn Adama a Evy, o Kainovi a Ábelovi.
Kain a jeho bratr obtují Bohu - Bh však vnuje pozornost pouze hranici Ábelov; árlící bratr Kain se z úst Boích dovídá, e ob není rozhodující. 
"Co nepijmu i tebe, budeš-li konat dobro?" (Gn 4,7) Nebo, jak se mnohokrát doítáme v Písmu, nechci ob, ale slušné poínání lovka na zemi. Kain se však místo pokání dopouští první vrady v lidských djinách. Její prapíinou byla árlivost a nedostatek solidarity s vlastním sourozencem. Kdy se Bh ptá po Ábelovi, odpovídá Kain beze stopy lítosti: 
"Copak jsem strácem svého bratra?" (Gn 4,9) Kain je tedy poznamenán, vylouen ze spoleenství Boího lidu a tenám se dostává poznání, e náš bliní me pijít o ivot nejen naším násilím, ale ji i bnou mravní laxností, lhostejností a opomíjením dobra. 

A tu nelze, ne se vrátit k moudrostem Talmudu. Otázka, kterou cituje Jií Langer, zní: 
"Kdo zniil jednou ranou tvrtinu svta? - Kain, nebo tenkrát existovali jen tyi lidé" na široširém svt. A "pro byl stvoen jediný lovk", jak cituje J. Hirsch? „Aby se stal otcem veškerého lovenstva a tím se dalo najevo, e kdo usmrtí jediného lovka, tém rozboí celý svt, a kdo zachová jediného lovka, skoro zachová celý svt." 

Co se Kaina týe, rozhodující byla jeho odpov na otázku Stvoitele. Práv tak, jako se vyhnul pímé odpovdi jeho otec Adam, kdy se Hospodin vyptával: "Adame, kde jsi?", selhal i jeho syn Kain, kdy byl dotázán: "Kde je tvj bratr Ábel?" 
Jak si povšimneme pi etb autentického textu, teprve v tomto okamiku dochází i ve druhém pípad k trestu. V Kainov pípadu k vyvrení ze zem. (Gn,9-17). Místo Kaina a Ábela se pak stává Nositelem hlavní vtve rodokmenu izraelského národa další Adamv syn - Set (Šét). Pak bí stovky let a jména potomk, kteí smují od Adama ke Kristovi. 

Zanme tedy, jak se íká, od Adama.

Pokraování píšt...
 
Pipravil: Slavomír Pejoch-Ravik
***
Grafiky Albrechta Dürera pouila © Olga Janíková

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 31.03.2019  20:13
 Datum
Jmno
Tma
 31.03.  20:13 Hilda
 30.03.  10:47 Lenka
 30.03.  10:20 Von
 30.03.  09:18 Jaroslav
 30.03.  05:20 miluna