Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dalibor,
ztra Dobroslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála smíchu
 
Po chvále humoru je nezbytn nutné posvítit si na to, co humor od nepamti provází. A tak pichází na adu chvaloeení neho naprosto bezproblémového, s ím bych neml narazit u nikoho. Neznám toti lovka, který nemá rád smích a který se rád nesmje, nebo je známo, e smích léí! Smích zná zcela jist kadý, pesto nebude na škodu, kdy si i tento pojem trochu upesníme.
 
Smích patí mezi jedinené mimické vlastnosti lovka, jimi projevuje svou radost, veselou mysl i nadšení. Na rozdíl od pouhého úsmvu i úšklebku, co jsou vlastn jen pouhé obliejové grimasy, pi smíchu se do innosti zapojuje celá ada tlesných orgán, nkdy i takových, které by mly radji zstat v klidu. Ke smíchu patí neodmysliteln nejen sloitá hra obliejových sval i svtélek i slz v oích, ale zejména specifické zvukové projevy rzné síly, pi nich se zapojují hlasivky a ústa. A to stále není vše. Pi smíchu velmi intenzivn pracuje naše bránice a asto i tém celé tlo. To v pípadech, kdy se lovk smje, a se za bicho popadá. A s prominutím, dovedeno ad absurdum, známe pípady smíchu, kdy dokonce neudríme nkteré tlesné tekutiny!
 
Píinou smíchu me být ledacos. Nejastji nás samozejm rozesmje njaká komická situace, a u nechtná i cílen hraná, anebo i „jen“ slovní vtip. Mohou se však vyskytnout i jiné zajímavé, le nepíliš chvály hodné podnty. Snad je známo, e po tráv se nejen docela píjemn chodí, ale také i docela piblble smje. A patí sem na píklad rzné lechtání a kupodivu i inhalace oxid dusíku!
 
Smích je samozejm celá ada. Známe smích hurónský, osvobozující, nakalivý, spontánní a uvolující, ale také smích hysterický, nucený, potlaovaný, smutný a šílený. Kapitolou samou o sob je pak smích dtský.
 

Kladné i záporné znaménko si k nim zde jist kadý dosadí sám. Zajímavé pak je, e snad jediná nakalivost, kterou lze chvályhodn akceptovat, je nakalivost smíchu. A v zájmu objektivity je teba dodat, e my lovíkové nejsme na této planet sami, kdo se dovede smát. Nakonec se chechtá i racek a ehtá k, i kdy to tak asi nemyslí. Opravdového a cílevdom provozovaného smíchu jsou pak schopni vyšší primáti, co si meme ovit ve všech zoologických zahradách.
 
Známý polský satirik Stanislaw Jerzy Lec dokonce pronesl: „Kdy se opice zasmála svému obrazu v zrcadle, zrodil se lovk!“ A to u je pro mne krásný „oslí mstek“ abych si usnadnil práci, pešel na „vykrádání“ internetových stránek a snesl do této chvály smíchu celou adu velmi chvályhodných citát o smíchu.
 
   
 
Zanu jedním z gigant svtového humoru, který rozdal ve svt tolik smíchu jak málokdo, a je pozoruhodné, e jeho citát není komický, ale výsostn filozofický.
 
Charlie Chaplin: „Smích, jak pedpokládám, je vyjádením vzdoru. Musíme se smát své bezmocnosti vi pírodním silám – nebo bychom se zbláznili.“
 
Velmi musíme ohodnotit píspvky dalších dvou svtových velikán na toto téma.
Oscar Wilde: „Smích není špatný zaátek pátelství a je jeho nejlepším koncem.“
 
Christian Morgenstern: „Smích a úsmv jsou brány, jimi se dá do lovka propašovat mnoho dobrého.“
 
Jeden z nejvtších humanist naší doby – Nicholas Winton – pak napsal: „Smích je nejdleitjší vcí v ivot. Myslím, e vtšina lidí se bere píliš ván, co jim brání, aby se chovali skuten pirozen.“
 
Mezi filosofické citáty o smíchu jich ale vlastn patí naprostá vtšina, take nyní nkolik od našeho velkého klauna – Jana Wericha: „Smích je svátkem oblieje.“ „ Kdo se umí smát sám sob, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu pipadá.“ A do tetice: „Nikdy se nesmji nejlépe, bojím se, e by to mohlo být naposledy.“
 
A ješt jeden skvlý citát anonyma: „Chatr ze slámy, kde se lidé smjou, má vtší cenu ne palác, ve kterém lidé pláou.“
 
ím zakonit tuto chvalbu smíchu? Snad jen pipomenutím, e bychom se my eši mli i nadále smát pokud mono od rána do veera a od kolébky a do hrobu. Vame si svého smíchu i svého svérázného humoru! Vdy ti co nemají náš malý národ píliš v lásce o nás tvrdí, e eši jsou smjící bestie. K tomu bych si dovolil nesmle dodat, e v tomto jejich hodnocení jsou nechvályhodnjší ta první tyi písmena - „best“!
 
Fota autor a internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.03.2019  10:58
 Datum
Jmno
Tma
 18.03.  10:58 Von
 17.03.  06:08 zdenekJ
 15.03.  10:55 ferbl
 15.03.  07:06 Mara