Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Krytof,
ztra Zita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Písloví  Šalomounova
 
Kniha PÍSLOVÍ je nejstarší památkou izraelského mudrosloví, Je souástí  Bible, Starého zákona. eský název vystihuje pesn, e jde o sbírku „písloví“ (H.mišlé). Hebrejský koen m-š-l má však ješt druhý význam „vládnout“. Tato písloví jsou tedy víc ne nap. naše eská písloví, v nich vidíme jen ukázky lidové moudrosti. Jsou to „mocné“ výroky, je je mono proti nkomu mrštit, a u k jeho dobru nebo k jeho zlu.

Obsahov je pro Písloví píznaný jejich optimizmus, který jakoby nebral zetel na ivotní skutenosti: dobro bude odmnno, zlo bude potrestáno. Bohatství a blahobyt neminou lovka spravedlivého a zboného. To odpovídá vyšší zákonitosti. Proto rzná „písloví“ ukazují cestu, po ní lovk tohoto cíle dosáhne. Zdrazuje se ovšem na prvém míst báze Hospodinova, vedoucí k pravé moudrosti, a tím k plnosti ivota.

Písloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, jak poznat moudrost a káze, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozírav osvojit káze, spravedlnost, právo a pímost, aby prostoduší byli obdaeni chytrostí, mladík poznáním a dvtipem. Bude-li naslouchat moudrý, pibude mu znalosti, a rozumný získá schopnost porozumt písloví a jinotaji, slovm mudrc a jejich hádankám.
 
 

Neodpírej dobrodiní tm, kteí je potebují, je-li v tvé moci je prokázat.
Nechystej nic zlého na svého bliního, který s tebou dviv bydlí.
S  nikým nemj spory bez dvodu, jestlie se proti tob nedopustil zlého.    
Poátek moudrosti je: Sna se získat moudrost, za všechno své jmní získej rozumnost.
Kdo napomíná posmvae, dojde pohany, kdo domlouvá svévolníku, poskvrní se!
Nedomlouvej posmvai, aby t nezaal nenávidt! Domlouvej moudrému a bude t milovat.
Moudrému dej a bude ješt moudejší, pou spravedlivého a pibude mu znalostí.
Zlý zaruen nezstane bez trestu, kdeto potomstvo spravedlivých bude ušeteno.
Nkdo rozdává a pibývá mu stále, kdeto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.
Mu bude chválen pro svá prozíravá ústa, kdeto ten, kdo má zvrácené srdce, upadne v pohrdání.
Ovocem svých úst se kadý nasytí, skutek rukou se lovku vrátí.
 
 
Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdeto u tch, kdo si dají poradit, je moudrost.
Kdo se radují, kdy páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi, jejich cesty jsou kivolaké, jsou neupímní na kadém kroku.
Ké bys jen chodil po cest dobrých a bedliv dbal na stezky spravedlivých. Nebo zemi budou obývat pímí a zstanou v ní bezúhonní. Ale svévolníci budou ze zem vyati, vrolomní budou z ní vyrváni.
Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdeto tomu, kdo se pátelí s hlupáky, se povede zle.
Kdo šetí hl, nenávidí svého syna, kdeto kdo jej miluje, trestá ho vas.
Dlouhým ekáním zemdlívá srdce, kdeto splnná touha je stromem ivota.
Jdi z cesty mui hloupému, nebo na jeho rtech poznání nenalezneš.
Jen srdce zná hokost vlastní duše, ani do jeho radosti se nikdo cizí neme vmísit.
Kadé trápení je k uitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.
Shovívavý oplývá rozumností, kdeto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.
 
 

Svévolník bude sraen zlem, je páchá, kdeto spravedlivý má útoišt i pi smrti
Vlídná odpov odvrací rozhoení, kdeto slovo, které ubliuje, popouzí k hnvu.
Jazyk moudrých pináší dobré poznání, kdeto ústa hlupák chrlí pošetilost.
Radostným srdcem zkrásní tvá, kdeto trápení srdce ubíjí ducha.
Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, ne z vykrmeného býka a s tím nenávist.
Plány selou bez spolené porady, kdeto pi mnoství rádc se uskutení.
lovk má radost, kdy me dát odpov, jak je dobré slovo v pravý as!
Lepší je maliko se spravedlností ne mnoho výtk s bezprávím.
Pýcha pedchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Je lépe být poníeného ducha s pokornými, ne se dlit o koist s pyšnými.
 
 

Prozíravost je zdrojem ivota tm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost.
Lepší je shovívavý ne bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele msta.
Jako vzácný kámen je úplatek v oích dárce, kamkoli se obrátí, má úspch.
Pohrka zapsobí na rozumného víc ne na hlupáka sto ran.
Radji potkat medvdici zbavenou mláat, ne hlupáka s jeho pošetilostí.
Radostné srdce hojí rány, kdeto ubitý duch vysušuje kosti.
Svévolník po stran pijímá úplatek, tak pevrací stezky práva.
Kam vejde svévolník, vchází opovrení a potupa s hanbou.
Bez poznání neme být nikdo dobrý, kdo je zbrklý, heší.
Poslechni radu, pijmi trest, abys byl napíšt moudrý.

 
 
 
Je ctí pro mue upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.
Svévolník je chtivý zlého, v jeho oích nenalezne slitování ani pítel.
Kdo ped kikem nuzného si zacpe uši, bude také volat a odpov nedostane.
K je strojen pro den boje, ale vítzství je u Hospodina.
Kdo hledí vlídným okem, bude poehnán, nebo dal ze svého chleba nuznému.
Zasv u chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani kdy zestárne.
Nepátel se s hnvivým lovkem a s muem vzntlivým se nestýkej, a se nepizpsobíš jeho stezkám a nenastraíš léku své duši.
Nebu mezi tmi, kdo dají druhému ruku, kdo se zaruují za pjku, nemáš-li ím splatit; pro ti má nkdo vzít pod tebou lko?
Nedomlouvej hlupákovi, nebo pohrdne tvou prozíravou eí.
Ber si k srdci napomenutí a pozorn naslouchej výrokm poznání.
 
*
Pevzato z Bible podle ekumenického vydání z roku 1985
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.02.2019  13:59
 Datum
Jmno
Tma
 18.02.  13:59 ferbl
 17.02.  09:23 Hilda
 17.02.  07:08 Karla I.
 17.02.  05:36 Karolna