Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Krytof,
ztra Zita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Lidská bytost
 
Je tomu tyicet dva dny, kdy jsem se ujmul. Kdy jsem se octnul na téhle Zemkouli, v tomto svt a vy u se mete na mne podívat. Není to zázrak? Já však o tom nic nevím a ješt dlouho nebudu vdt. Nemám ani zdání, zda se narodím. Kdy se lovíek ujme, ješt nemá jistotu, e se narodí. Mohou o tom rozhodovat jisté okolnosti. Kdy se narodí, tak neví, jestli vykikne a kde, na kterém míst, zda to bude poblí polárního kruhu nebo u rovníku. Nezná svou maminku ani tatínka. Neví nic o tom, zda je dve nebo kluk. Neví, co ho eká, zda u na této Zemi nkdy il nebo je tu poprvé. Neví nic o zdraví, o nemocech, o bohatství, o chudob, neví zhola nic.

Mohu vás ale ujistit, e vy všichni jste byli na tom stejn, jako jsem te já. Ani vy si nic z toho nepamatujete, ani potom, co jste se narodili a zaali kiet. Pozdji jste zaali vnímat, cítit, e máte hlad, e jste v pohod nebo vás nco studí nebo bolí. Po pár msících jste poznávali svtlo, tmu, maminku, okolí, zda se nco hýbe nebo ne. Ale tahle doba jako by se z vaší pamti vymazala. Jako by v ní nikdy nebyla. Radostí pro ostatní byl první váš zoubek, první krek, nebo kdy jste ekli první slovo. Netušili jste, e dosplí na vás shlíí shora a e by to tak v ivot mlo být, jen pokud vám pomáhají postavit se na nohy. Další záhadou pro vás bylo, e jste ztratili monost plavat a e neumíte létat.

Ale i kdyby mn dali tu monost, e si mohu vybrat místo, nic bych nevdl o tom, kde je na zemi souš a kde moe, jaká kde je teplota, amplituda, jak se stídají roní období, kde jak silné vtry vanou, vtíky, které lovku nevadí a hurikány, které jsou nebezpené, neznal bych seismické zóny, a kdybych chtl ít na vrcholcích hor, tak by mn nikdo neekl, e jedinec v ivot stoupá, jen kdy je zdolává, nikdo by m ped nimi nevaroval, ani ped pouštmi, bainami i pralesy, ba ani ped nkterými zvíaty, neekl by mi nic o jejich síle a jedu. Tak bych nakonec stejn zvolil své místo nazdabh.

Stejn tak, kdyby mn poloili otázku, do jaké chci rodiny. Bohatou, to ano, ale jak bohatou? Kadá má své úskalí. A bohatou na co? Na lásku? Na dti? Na zvíata? Je vbec moné se rozhodnout, zvlášt kdy je pro vás všechno tabu.

A co íct, zda chci jen maminku nebo i tatínka. Jiste oba, byste mi poradili, ale kdoví, zda by se m na tohle práv zeptali.

A ani nemám tušení, e dleitá je maminka stejn jako tatínek. e je nejdleitjší, aby se mli rádi. Aby se o m starali, aby m vychovávali dobrým slovem a láskou, aby m nebili a neubliovali mn. Aby nezemeli a nenechali m tu samotného, kdy budu ješt díttem. O tomhle všem nemám tušení. Octnul jsem se na tomhle svt, a a budu brát rozum, tak m budou mít k tomu, abych se snail, e celý svj ivot mám ve svých rukou, e bude záleet jen na mn, na jakou píku a vystoupám. Kam to dotáhnu, co vystuduji, s kým se oením nebo vdám, kolik budu mít dtí, jakou budu mít ivotní úrove, kolik majetku nashromádím, jak zajistím své dti, jaká brázda za mnou zstane, jaká pozstalost, aby pro mne zbylo na poheb a na pomník.

 

A ke všemu budou hovoit o desateru, které dal svtu do vínku mu pro dobro vci. Budou íkat, e se jím mám ídit, ale u mi nevysvtlí, pro se jím vtšina lidí neídí. Budou mi íkat o náboenství, e ze mne udlá lepšího lovka. Ale které náboenství a ím mne udlá lidským, milujícím, odpovdným, citlivým, kdy je ve svt tolik zla?

Nic nevím o ase. Také nemám tušení o délce svého ivota. e me trvat krátce nebo tém sto rok. Ke stáru mi bude známo, e se mj ivot bude pirovnávat ke svíce, která jednou dohoí. Nebudu znát datum, kdy mi pijdou típnout knot.

Kdy budu umírat, staím se ješt dovdt, zda budu mít další šanci? Znovu se ujmout, znovu pijít na tento svt? Nebo se pemístit vesmírem na jinou planetu a ujmout se tam? A v jaké podob? Ta jiskra, která zapálí ivot, je stálá, nezniitelná a nevysvtlitelná. Staí spojit samí a samií buky. A kdo mi na tohle odpoví? A potebuju vbec odpov? Není to tabu jako zrození? Vná víra? Není to filosofie, e vesmír je ozvnou skutk kadého jedince a jeho myšlenek? Není to filosofie, e být šastný není záleitostí osudu. Je to vc volby?

Tak, takhle bych asi mohl uvaovat, kdybych toho byl schopen a nebyl pouhé embryo 42 dny staré.
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.01.2019  14:44
 Datum
Jmno
Tma
 14.01.  14:44 ferbl
 14.01.  09:00 Von
 13.01.  20:37 Jitka
 13.01.  07:22 Karla I.