Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Krytof,
ztra Zita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Svt se mní
 
Svt se mní, jinak to neme byt u jen pro nové a nové poznatky, objevy. Mní se nejen svt, ale pedevším ivot lidí.
 
Dnes je samozejmostí pro mladou generaci mobil, internet a další technická zaízení,  která ped nkolika lety neexistovala a pedstava o nem podobném byla pokládána za fantazii.

Objevy mohou ve svém dsledku mít i zcela rozdílné dopady pro ivot lidí. Klasickým píkladem je objev štpení uranu, který pro lidstvo otevel nepedstavitelné monosti získávání energie, ale souasn i nebezpeí zniení ivota na zemi.
 
Já se však ve své úvaze pokusím ukázat na dopady zcela bné, obyejné.
Pesto, e minimáln jezdím vlakem i autobusem všiml jsem si, e okna, samozejmá souást tchto dopravních prostedk se stala zbytená. Nikdo se cestou nedívá ven, všichni hledí (jak rád bych uil výstinjší výraz) do mobilu.
 
Doma  jsem si na to ji zvykl, ale zjištní, e to ada lidí dlá i pi zájezdech v zahranií
asto i pi prvé návštv cizí zem m  opakovan (zatím) šokuje. Pokraování dovolené na  lehátku u bazénu s mobilem jako hlavním spoleníkem se pak ji jeví jako normální.
 
Pro píjem stravy mobil zatím selhává, ale neselhává jeho vyuití pi jídle, naprostou samozejmostí je pustit pi obd dítti na mobilu pohádku, aby nezlobilo a nerušilo rodie s mobilem u ucha. Obávám se toho, e a si kuchai všimnou, e lidé nekoukají do talíe, tedy nekoukají co jedí, tak budou servírovat jen kaši nebo kroupy, vdy pi zobání krup se na mobilu lze dívat na  kachnu nebo sushi…
 
Z  naznaeného se ukazuje, e dopad pekotného rozvoje techniky nemá jen pozitiva.
Vybavují se mn vzpomínky na sluební cesty bhem kterých jsem sice vykonal práci, splnil úkol, ale to nekontrolovatelné volno kolem, naprosté vylouení kontroly šéfem, kde ty pedmobilní doby jsou?
 
Do jaké míry bhem jednoho lidského ivota je lovk schopen vstebat  ty zmny, osvojit si je a aplikovat do svého ivota, do jaké míry jeho ivot obohatí,  nebo jej  naopak vlastn nepoškodí je sloitá otázka.
 
Seriozní odpov není jednoduchá a neme být bez toho, e není ešení spojené s ešením zmn spoleenských podmínek ivota s tím spojených. Sem patí zmny kvalifikace lidí, pracovní doby, vku nástupu do dchodu, a další otázky.
 
Je všeobecn známé, e na poátku prmyslové výroby zavádní stroj vedlo ke ztrát zamstnání, e dlníci stroje, protoe dle jejich mínní jim braly práci rozbíjeli. Nyní  by se tko ujala myšlenka rozbíjet poítae, automatické výrobní linky i kombajny na polích, i kdy ve svých dsledcích nahrazují lidskou práci.
 
Jedním z pedpoklad pínosu technického pokroku pro ivot lidí je uzpsobení ivota spolenosti  tak, aby byl zajištn pozitivní dopad na vtšinu spolenosti.
 
Pokrauje úspšn zavádní vlak a ji na eleznici, i v metru bez strojvdce a další a další náhrady lidské práce, ke kterým urit dojde, a se to me zdát nepedstavitelné.
Problém vidím v tom, e se dopadem tchto zmn na ivot lidí nikdo nezabývá. Nezabývá se tím vláda, univerzity, nevyhlašují se na to granty.
 
Spoléhá se, e to vyeší trh, e to vyeší prachy. Ty prachy zde hrají mimoádnou roli, práv ty prachy, zisk, enou ten technický pokrok, výrobní i obchodní spolenost, která neobstojí v aplikaci nové techniky odpadne, zkrachuje, a co ti lidé ?
 
Hypotéka se dá vyídit i splácet mobilem a kadý ví jak takový mobil vypadá.
Nikdo však neví, jak bude vypadat pi poslední splátce, urit bude jiný nový, neopotebovaný.
 
Ale jak bude vypadat ten lovíek po ptadvaceti letech ivota v zadluení si skoro pedstavit lze.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.12.2018  04:12
 Datum
Jmno
Tma
 19.12.  04:12 Hilda