Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Šedesátka
 
Nebojte se, nejedná se o njaké výroí ani o trochu postarší enu, ale o docela obyejné íslo 60. Je zajímavé, e jen málokdo si asi dnes uvdomuje, e spojovat šedesátku se slvkem „obyejné“, zde ale vbec není na míst. Opak je toti pravdou – šedesátka toti rozhodn patí mezi ísla velmi neobyejná a doufám, e následující ádky o tom kadého pesvdí!
 

Dkaz o výjimenosti šedesátky je ale velmi jednoduchý.  Šedesátková soustava je toti jedna z nejstarších známých poziních íselných soustav. Vymysleli ji staí Sumerové v Mezopotámii nkdy ve 4. a 3. století p.n.l., nebo chcete-li ped Kristem. U z názvu je patrné, e na rozdíl od nyní pouívané soustavy desítkové, má za základ íslo 60, které má oproti íslu 10 nesetné výhody, tedy – abych nepehánl – celou adu výhod. Zatímco íslo 10 je dlitelné beze zbytku pouze ísly 2 a 5 (a íslo100 pak ješt 10, 20 a 50) – tedy pouhými pti ísly, íslo 60 je dlitelné 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 a 30 – tedy ísly deseti! Jsou mezi nimi i ísla 12 a 30, která se velmi hodila pi stanovení kalendáe. Není tedy divu, e se šedesátková soustava dodnes pouívá nap. pi mení asu (minuty a sekundy) a úhl (minuty a vteiny).
 
Na šedesátkovou soustavu je pak vázána celá ada rzných starých mrných jednotek, které pro leckoho z nás stále velmi píjemn voní „starými dobrými rustikálními asy“. Pipomeme si staré poty kus, které jsou striktn vázány na íslo 60. 12 kus je tucet, 15 kus je mandel, 60 kus je kopa, která má tedy 4 mandele a 5 tuct, 144 kus je veletucet, tedy 12 tuct a 3600 kus je velekopa, tedy 60 kop! A te mohu jen doufat, e jsem tmi ísly moc neunavil.
 
Kdo ale ješt zná staré jednotky a ví, e staroeský sáh mil asi 1 m 77 cm a ml 3 lokte, e ten loket ml 2 stevíce, stevíc ml 12 palc a palec 5 zrn? A e a do 15. století existovaly i délkové míry pí, pst, dla a prst? A práv zde zcela jist meme pouít slova rustikální, ve významu – venkovský, selský, lidový, vyplývající z prostého venkovského zpsobu ivota.
 
U asi jen málo pamtník vzpomíná na krásnou operetu Josefa Stelibského a jeho texta Jaroslava Mottla a Karla Melíška – Petíek a Pavlíek. Snad nebude od vci, kdy zde pipomenu úryvek z jedné jejich hezké valíkové písniky: 
„Chtl bych se vrátit zpt,
aspo o ti sta let!
Tenkrát to bývalo krásný,
tenkrát byl jinaí svt!
Na lokty mili,
srdce si svili,
tenkrát si lidi jen plácli –
a u si vili!“
 
a t d


 
 
To je prosím text z jist neradostného roku 1940 a slyšel jsem ho tsn po válce v krásném malém pírodním lesním divadle na Hájích u Píbrami. Ach – kde je tomu divadélku konec... On byl toti v té oblasti všude kolem smolinec a náš tehdejší Velký bratr ho móc poteboval!
 
A te ješt z jiného soudku. Protoe jsme národ známých íznivc, dovolím si te oprášit i nkolik starých dutých mr, i kdy tyto na šedesátkovou soustavu byly vázány jen ásten.

 
 
Me nás jist tšit, e eský ejdlík se blíil našemu dnešnímu velkému pivu, zatímco ejdlík vídeský spíše pivu malému! Pinta mla 4 eské ejdlíky, tedy tém 2 litry. Holba se týkala spíše vína, nebo mla asi 0,7 litru, máz pak ml 1,4 litru, soudek asi 11,6 litru. A pro velkoodbratele pár vtších objem. Vdro mlo 56 litr (40 máz), beka mla 2 vdra, sud piva 4 vdra a sud vína 10 vder, tedy více ne pt a pl hektolitru!
 
Šedesátku jsme mohli ješt donedávna obdivovat jako úcty hodný vk, kdy lovk mohl odejít do dchodu. Ach kdee pedloské snhy jsou… Ale neplame nad rozlitým mlékem, vdy v dchodu se vtšina lidí nudí a i moje malikost práv z nudy zaala psát tyto rádoby pouné fejetonky.    
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.11.2018  14:53
 Datum
Jmno
Tma
 29.11.  14:53 Von
 29.11.  10:28 Vesuvjana dky
 29.11.  09:44 ferbl
 29.11.  07:04 Karla I.
 29.11.  00:36 Marta