Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ladislav,
ztra Lubomr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak je ti Rakousko?........ Ouzko
 
Ped lety (jak ten as letí)  jsem zde popsal  postehy ze zem, která je od nás snad nevzdálenjší –Japonsko a nyní m napadlo napsat spíše úvahu o zemi, která je nám  nejblíe.
 
Z vyprávní  si pamatuji uvedené zvolání a odpov ve form ozvny, které se m  pozdji, pi rzných píleitostech vybavilo.
 
Slyšel jsem, e vzniklo po rozpadu Rakousko-Uherska, po vzniku eskoslovenska a bylo  výrazem nadšení u nás ze samostatnosti a vyjádení domnnky, e po rozpadu císaství je Rakousku ouzko, tedy, e strádá.
 
V souvislosti s rozpadem Rakouska-Uherska m s ohledem na moji limitovanou schopnost jásat nad proklamacemi a symboly u jen proto, e se neustále mní jako teba samotný název našeho státu jsem se zajímal pedevším na jeho praktický dopad na ivot lidí u nás.
 
Nikdy jsem se nedozvdl, jak se zmnil ivot a práce lidí h na poli, v továrn, díln,  na stavb a všech ostatních tím,  e se zmnilo sídlo  vlády.
 
Pamatuji se, e v poátcích televize byl poad, který se za úasti zástupc Rakouska a eskoslovenska snail piblíit a zejména srovnat ivot  pracujících v obou zemích, zejm s cílem poukázat na sociální vymoenosti u nás. Poad však rychle skonil, asi to nebyl dobrý nápad, zejm se nepodailo  ukázat  jak je tm pracujícím v Rakousku ouzko.
 
Následovala ada let, kdy jsem o Rakousku slyšel pedevším v souvislosti se zimními OH, zimními sporty pedevším lyováním . Njaké srovnání s námi m ani nenapadlo, pln m staila naše pevaha v hokeji  a ve fotbale také ádní šampióni nebyli.
 
Koncem 70 let jsem byl nkolik dní ve Vídni na konferenci  a bhem  veerních procházek mstem jsem nabyl dojmu, e Rakušanm alespo tm ve Vídni  moc ouzko není.
 
Další srovnávání se tak njak vnutilo samo pi  návštvách píhraniní oblasti Rakouska  bhem dovolených v Jiních echách po roce 1989. Stailo pejet hranici do první rakouské vesnice , aby bylo vidt, e domy mohou být bez oprýskaných fasád, ulice e mohou být zametené, pole zorané a obdlané a k mezím, lesy bez sviníku jako u nás.
 
Poznatky o tom, jak je to s tím Rakouskem, zda vbec je mu ouzko bych uzavel s tím, e jsem ádné ouzko nenašel a nemám dvod to našim jiním sousedm nepát. Vdy, jak ji jsem naznail jsou to istotní a pracovití lidé.
 
Spíše by m zajímalo ím to je, e jsou tak jiní, e zatím co my neumíme spravovat své úspory a na to máme firmu, mám na mysli eskou spoitelnu, tak Rakušané to dovedou nejen v Rakousku, ale ujali se toho i u nás ani pejmenovali firmu, tak pod eským názvem, s eskými zamstnanci v eských budovách se toho museli ujmout. Pochopiteln ne zadarmo, ješt, e ten zisk mohou posílat dom elektronicky a nemusí ty prachy peváet a platit mýtné za kamiony peváející ty prachy, by i z toho mýtného jdou velké peníze také k nim.
Zejm platí, kdo umí, ten umí .
 
Ale my také umíme, kdy jsem vidl tbu písku v Jiních echách firmou z Rakouska, kdy jsem tam vidl ty kamiony se devem co se valí do Rakouska, všechno to dlají naši lidé a pi tom to dokáí za tetinové platy ne Rakušané i kdy pracují v rakouských firmách u nás. Ale stejným zpsobem jsou za mnohem menší cenu u nás schopny vyrst ty kravky  do jateního stavu, myslím ty  krávy co se tam  zejména u hranic s Rakouskem pasou. Vyrostou levn, prodají se levn,  drahé je a to  jejich maso  teprve po jejich pevozu do Rakouska, stejn jako to devo.
 
Co však vbec nechápu je ta nebojácnost  Rakušan.
Jak u jsem naznail, mají tam všechno upravené, uklizené, berou trojnásobek našeho platu, stejn tak nesrovnateln vyšší dchody a vbec se nebojí. Chápete to?
 
My se bojíme, cítíme se ohroení, z toho mála co oproti nim  máme slibujeme dát 2 procenta na zbrojení, ivíme armádu, posíláme vysunuté mise proti našemu napadení,  jsme na to konto v NATO a oni neiví jediného vojáka, nato generála a v policii mají komisae, pracujícího jen za stravu, spoívající asto jen v plce housky a pi tom podávající mimoádné výkony. Mám na mysli komisae Rexe.
 
Tak jako M. L. King ne ho zastelili  prohlásil, e má sen (I have a dream) tak i m se zdálo, e se vrátil nápad srovnávat ivot u nás a v Rakousku a e se zaalo srovnáváním stavu ulic a zákon, kterými se spolenost ídí tedy poádku a chaosu a e to pomohlo.V posledním przkumu kvality ivota svtových mst se Víde umístila na 1. míst, zatím co Praha byla ohodnocena jako šedesátá, take by se asi našla ada píklad k pouení.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.11.2018  09:00
 Datum
Jmno
Tma
 05.11.  09:00 ferbl
 04.11.  11:23 Von
 04.11.  06:59 Vclav Je tomu tak!