Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahomra,
ztra enk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Olympijská medaile za pekonání Kanálu
ped 90 léty!
 
Z knihy Václava idka „Sám ve víru zdymadel“

Ve štchovické zátoce Vltavy byl ji skuten zakotvený celý mj doprovod – ti motorové lodi. Mimo nich ješt jedna navíc, která patila Václavu Lochovi.

Setkání se všemi bylo upímné a radostné. V nkolika minutách jsem byl pedstaven celému doprovodu a seznamuji se s tetí lodí, Aquaarius PA-907, i s její posádkou – Erikem Bornhorstem. Lodivodu Erikovi mohlo být podle mého odhadu nco kolem ptaticeti let. Jeho vysoká postava, která stála rozkromo na špici Aquariusu, mi trochu pipomínala rozhlednu na Petín. Snad i svou lo ml ušitou na míru – byla o hodn vyšší ne ostatní. Kdy mi byl pedstaven Vašek Loch, vyuil jsem jeho veselé nálady a s uritou dávkou drzosti poádal, aby mi vyprávl, jak to vlastn bylo tenkrát v roce 1928 s jeho cestou na kánoi do Doveru. Sedli jsme si k tomu do trávy na behu Vltavy.  

Bylo mi tehdy jednadvacet let a byl jsem ješt student. Kdy jsem se rozhodl pro dálkovou plavbu tisíc pt set kilometr dlouhou, nikdo z pátel ani ádná redakce nevili tomu, e bych byl schopen celou tra uveslovat na kánoi sám. Na tehdejší dobu to byl nepedstavitelný výkon. Vzhledem k mým chybjícím zkušenostem s moem se pochybovalo hlavn o mých monostech pekonat prliv La Manche. Pamatuji si to, jako by to bylo dnes…

15. ervence 1928, pl hodiny ped polednem, jsem odrazil od prken Vojenské plovárny v Praze. Délka kánoe, na které jsem se vydal do Doveru, byla pt a tvrt metru, šíe nco pes metr. Já jsem v ní ml zamontovaného budíka a prachobyejnou primitivní buzolu za tyi koruny. To byla celá naviganí výstroj. Na zádi byla uchycena eskoslovenská vlajka, v lodi sloené nejnutnjší šatstvo, poteby pro táboení a vaení. Po tech dnech jsem proplul státní hranici na Labi ve Hensku, za další dva dny dorazil do Hamburku. Po krátké zastávce pak pokraoval pes Stade, Ottendorf, Wilhemshaven do Emden, a holandsko-nmeckou hranici u Delfzijl jsem pekroil 3. srpna.

 

Plavba Holandskem vedla pes Groningen, Assen, Hardewijk a pes Zuiderské moe do Amsterodamu, kam jsem dorazil 7. srpna. Celý úsek od ústí Labe a do Amsterodamu vedl rznými plavebními a zavodovacími kanály, nkteré z nich byly znan zarostlé rákosím a vodními rostlinami, take se plavba zpomalila. Taky stavidla a plavební komory znamenaly další námahu pi penášení lodi a bagáe. Bhem celé cesty Holandskem hust pršelo a vál silný protivítr. No, a kdy u jsem byl v Amsterodamu, musel jsem se podívat i na probíhající IX. Olympijské hry, ale hlavn se mi ji honily myšlenky na další cestu do Anglie. 

U po dvou dnech jsem pokraoval v plavb dalšími vodními kanály pes Gorinchen a Terneuzen do Belgie, a potom dál pes Burgge a Nieuport do francouzského pístavu v Calais. Nejtší úsek z Calais do Doveru byl však teprve pede mnou. Nad Lamanšským prlivem bylo tenkrát nepíznivé poasí. Pršelo a na moí bylo silné vlnobibí. Celkem šest dní trvalo moje ekání na trochu slušnjší poasí. Šestý den ráno jsem se setkal s místním rybáem, který mi nco soustavn vykládal. Já jsem mu však vbec nerozuml. Z jeho posunk jsem se dovtípil, e mi asi chce íci, e dnes bude dobré poasí.

Za chvíli déš ustal, ale vlny byly poád vysoké. Na nic jsem u neekal a o pl deváté dopoledne vyrazil k behm Anglie. Poasí bylo zpoátku skuten slušné, ale velké vlny mi bránily v pádlování. Pes veškerou námahu se mi zdálo, e stojím na jednom a tom samém míst. Asi po dvou hodinách se zase pihnal hustý déš. Já jsem ml na sob jen plavky a nátlník v bláhové nadji, e kdyby se lo pevrhla, budu plavat ke behu. ádný lun m nedoprovázel a o mé plavb pes La Manche ani nikdo nevdl. Vlny dosahovaly výšky kolem dvou metr, na moi leela hustá mlha a kolem byla jen nekonená voda. Snail jsem se udrovat smr podle ubohé buzoly, ale na tu dvakrát vyšplíchla voda a ruika pestala ukazovat. Ješt ani po šesti hodinách pádlování nebyla vidt ádná pevnina a já jsem nevdl pesn, kde by mla být. Podvdom m ídil instinkt, ale zaala se m zmocovat nejistota, jak to všechno dopadne. Vbec jsem netušil, e mám cíl na dosah ruky.

 

Z dálky najednou zaznlo zahoukání lodní sirény, které se v krátkých intervalech opakovalo. Pádloval jsem ve smru, odkud houkání picházelo. Brzy se objevily siluety britských stráních lodí, zakotvených podél pobeí, které dávaly za nepíznivého poasí výstrané signály námoním lodím. Ke behu mi zbývalo pouhých pt kilometr. Po tyiceti minutách jsem šastn pistál v pl tvrté odpoledne u lázeského msteka St. Margare´ts Bay, asi šest kilometr od Doveru. 

Mj píjezd nebyl pedem ohlášen, a tak si zvdavci a lázeští hosté mé plavidlo okukovali. Kdy se proslechlo, odkud a pocházím, stal jsem se stedem pozornosti a byl velmi srden pijat. Zpráva o tomhle výkonu se rozlétla do celé Evropy; na stránkách deník ve Velké Británii, Francii, Nmecku a samozejm také i u nás doma se objevily moje fotografie tsn po pistání v Anglii. V tehdejší dob bylo pekonání Lamanšského kanálu na kánoi za sedm hodin rekordním výkonem. Dnes tenhle as staí na peplavání prlivu v klidné vod samotnému plavci. 

Z Doveru jsem se vypravil ješt do Londýna a odtud se vrátil parníkem a vlakem pes Paí do Prahy. V íjnu toho samého roku pišlo milé pekvapení: zcela výjimen a ojedinle v djinách olympijských her mi byla za sportovní výkon pi plavb kánoí z Prahy do Doveru udlena mimoádná bronzová medaile IX. Olympijských her. Pedána mi byla v Praze generálním sekretáem eskoslovenského olympijského výboru Rösslerem-Oechovským.“

Vašek Loch ukonil vyprávní, a ani by ekal na njaká slova uznání, zvedl se a omluvil, e musí se svou lodí odjet. Ješt njakou dobu jsem se díval za mizející lodí, a ješt chvíli pemýšlel nad tímhle neobyejným lovkem.
Václav idek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.09.2018  08:22
 Datum
Jmno
Tma
 16.09.  08:22 Von
 15.09.  17:19 Vesuvjana dky
 15.09.  14:25 Vclav Dky, ptel vm poslm!
 15.09.  02:28 olga jankov
 15.09.  01:17 Ivan
 14.09.  16:56 Von