Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahomra,
ztra enk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mystická cesta Evropy
 
Víme, e dnešním úkolem kadého je v sob probudit pravou spiritualitu. „Pracuj na sob“ je jakýmsi píkazem dnešní doby. Ráda se zamyslím, jak byla tato energetická síla naplována v djinách Evropy a z jakých impulz meme vycházet. K tomuto tématu m inspirovala kniha Christofera Baumforda: Nekonící stezky Sofie, o vášnivém hledání moudrosti na západ. (Malvern 2012)
 
Dnes u víme, e neustálé obracení se do hmotného svta nás zbavuje radosti ze ivota. Hmotný svt je jen polovina. Ta druhá, kterou hledáme, je duchovní. Teprve spojením hmoty a ducha je vytvoen celek, ve kterém se lovk cítí šastný. Rozum, také hmota, je prvek muský, tvrdý, písný, bezcitný. Vývojov nyní pichází návrat k enské energii, návrat k citlivosti, intuici. Intuice se v nás rozvíjí zárove s rozvojem mimosmyslového vnímání, které k nám nyní pichází, ke kadému jinak. Hledáme obnovu svta.
 
Obnova svta se nachází v nás. V naší povaze. Tu musíme zkoumat a promovat. Promováním naší povahy k lepšímu posilujeme vlastnosti lásky, pokory a skromnosti. Zárove ale je dleitá také naše nezávislost. Všimnte si, jak jsme neustále ujišováni, e musíme být bu na východ, anebo západ. Volba bu anebo. Ale my chceme být nezávislí, my jsme pece samostatní. Bume proto sami k sob upímní, pímoaí. Víme pece, co chceme. Hravost a stálý úsmv na tvái pináší osvícení. Cesta Sofie – intuice je cestou bdlého, nného, citlivého, aktivn vnímavého srdce, zbaveného tvrdosti, nezájmu, pedsudk a nenávisti.
 
Jaké mystické stavy meme na této cest vnitního hledání zaívat? Osvtluje Karel Weinfurter.
„Jednak jsou to schopnosti rzného mystického zení. Tedy pedtuchy, nahlíení do astrálu, vidní myšlenek, duch a duše vcí, nazírání do dálky, do minulosti a budoucnosti. Je to prorocká schopnost. Dále je to vnitní Slovo, nejdleitjší obdarování kadého mystika. Mystické vytrení ili samádhi, Boí ohe a mystická smrt. Jsou to stavy, kterým by ml kadý mystik na své cest dobe porozumt.“ Krásné e?
 
Tak jako existuje duchovní vývoj jednotlivce, tak samozejm se vyvíjí i celé spoleenství.
 
Jaké mystické impulzy pichází ve vývoji Evropy?
Je nutné vdt, e dnešní doba je jedinená v tom, e jsou nám odhalovány tajné nauky, hermetismus. Ty, které díve byly urené pouze pro vládnoucí a vyvolené. Hermetismus pichází do Evropy z Egypta a z dalších mystérií starovku. Hermetismus je opaný k vnjšímu katolicismu a není uren pro obyejné lidi. Pístup k tajným naukám mli jen vyvolení. Rozvíjí se alchymie, hledání kamene mudrc, hledání Krista. Nejdleitjší je nalezení cesty do jednoty, do svtla. Na odvrácené stran, opakem pak je pád do mnohosti, do hmoty. Tento pád známe jako vyhnání z ráje.
 
Prvotní materií je voda, enský element Ducha Svatého – tvoení v lásce.
K mystickému rozvoji Evropy pispívají také ekové. Pythagoras, Ptolemaios, Platon a další. Hledají smysl ivota. „Kdo jsme, odkud picházíme, kam jdeme“? Abychom získali odpov, musíme jít hluboko do minulosti. Potí je v tom, e minulost je ped námi hluboko ukryta. Pythagoras nalezl cestu. Je jí „zlaté vlákno moudrosti“. Je v nás, je v našem stedu, je v srdci. V srdci nacházíme moudrost, lásku, pátelství, harmonii a soulad. Dleitá je pátelská spolupráce a dvrné city mezi rovnými.
Kesanské mysterium pak pichází s uením, e lidé leí a ijí na nejhlubším dn. Jsou pokoušeni silami hmoty, jsou opuštni bohy, a touí po zahátí a útše. Proto pichází Jeíš Kristus. Probouzí se Nové stvoení. Vysvitne slunce spravedlnosti. „On“ vzal na sebe smrtelné tlo – jak meme my zstat v neinnosti? Nadpirozené se stalo pirozeným. Kesan je osoba, ke které mluví Kristus.
 
Mysterium Kelt. Poetickým ostrovem Kelt je Irsko. Zde nacházíme neperušenou kontinuitu s kosmem a pírodou. Kontinuitu s prvotními, dávnými dobami. Keltská církev symbolizuje istotu, sílu a nevinnost. My jsme zvyklí na rozpory mezi Východem a Západem, vnitním a vnjším, kesanským a pohanským, moderností a tradicí. Irsko toto vše uvádí v celistvost.
 
V Irsku je nco zvláštního. Je zde silné napojení lidí na pírodu, je zde silné souití. Spojují se zde pedkesanská mystéria s kesanstvím. Osídlení Irska probíhalo v pti vlnách a pinášelo moudrost. Moudrost rozlišuje dva typy lidí. Jedni mají za úkol stát se irými, vyprázdnnými, pijímajícími boí moudrost a poznání. Jsou to dti Ábela. Ti druzí se rozhodli poznávat a tvoit podle vlastní povahy a stát se moudrými na základ vlastního úsilí. Jsou to dti Káina. Mezi obma typy je veliké naptí.
 
Osídlení Irska probíhalo v pti vlnách. Zemdlci - Skytové, civilizovaní, Galové, pak indoevropské kmeny, které pinesly znalost Véd a Keltové, bardi, vizionái, druidi. Staroindické Védy kladly velký draz na svobodu, nezávislost a sjednocení spoleenství. Netvoili ádný národ, ale svobodný svaz kmen. Vedli je váleníci a lidé osvícení – druidové. Poslední slovo vdy patilo jim.
 
Keltové mají svá mystéria, svoji bohatou mytologii. Jsou obdaeni sedmi dary
 

1. Hluboký smysl pro celistvost, to je tlo, duše, duch.
Na západ s duchem mohli komunikovat pouze kní, obyejní lidé nesmli. Lidé, kteí s tímto nesouhlasili, kteí usilovali o celistvost, byli inkvizicí zabíjeni nebo upalováni. Známá jsou vyhlazovací taení proti Katarm, upalování arodjnic, muení lidí jinak smýšlejících.
 
2. Hluboká láska k zemi, píroda je posvátná.
 
3. Vzývání celistvosti, svobody, jedinenosti. Princip mu a ena. Symboly známé jako enské jsou kalich, pohár, kotlík. Mui pak posilovali svoji muskou sílu. Symbolem je me.
 
4. Velká imaginace – komunikace se svtem zemelých, posvátné píbhy, setkání se svatými.
 
5. Hluboký kosmopolitismus. Být Keltem znamená být doma kdekoliv.
 
6. Láska ke studiu jako vzdlávání duše. Také u nás se díve vyuovala gramatika, rétorika, logika, aritmetika, geometrie, astronomie, hudba. Dnes je výuka spíš technická, je prostým shromaováním vdomostí. Pstuje se ztuhlý intelektualismus.
 
7. Nevídaná schopnost tolerovat protiklady, paradoxy, chaos a smíení. Nic nemá být oddlováno. Vše má být promýšleno a s úsmvem. Je to plné pijetí ivota. Lyrika a smysl pro humor. Také vás baví Asterix a Obelix?
 
Dalším evropským mystériem je píbh svatého grálu. Je píbhem o boím umírání pro záchranu lidstva. Utrpení jednoho je utrpením všech.
Hledání moudrosti, intuice je enské boství. Sofie je stvoitelova pravá ruka. Má ti podoby. Je padlá Sofie, dvka, kterou je teba zachránit. Je nevstou Krista, je symbolem lidské duše. Dále je nebeská Sofie, také Urana, která nepodstoupila pád. Existuje v jednot s bostvím. A Sofie prostednice, duše svta, matka, která pomáhá pozdvihnout Kristu padlou Sofii.
 
Rané kesanství zrodilo pojetí Marie, Jeíšovy matky. Mariánský kult je vidt všude. Posiluje muský kult. Odváný hrdina, umený, loajální, uchovává si est a víru. Projevuje štdrost a velkodušnost. Je poctivý, dvorný, ovládá se, je zdrenlivý a ádný. Rytískými ctnostmi mu jsou rovnost, kmenové spoleenství, bratrství. Mui velebí odvahu, humor, smlost, velkorysost, oddanost, manelství. Zdánliv krásné, chvályhodné vlastnosti.
 
Uvaujme ale i opan a dostáváme se k negacím. V základu najdeme poslušnost a vrnost jen svému pánu. Tedy máme nepítele. Bratrství jen se sob rovnými, loajálnost ke stejn smýšlejícím atd. V pozadí nalézáme krev a násilí.
 
Trubadúi jsou vyznavai lásky. Velebili ale spíš odlišnosti neli univerzitu. Velebili spíš samotu ne bratrství. Podízenost ne nadazenost, pokoru radji ne pýchu. Submisivitu ped dominancí. Dreli si odstup ped dvrností, ctili diskrétnost víc ne otevenost, tajemství a skrytý ivot víc ne vnjškovost. Z dnešního pohledu vytvoili spíš obrácené hodnoty. A mui, vytvoili enskou kulturu. A Svatí v kesanských mystériích? Ti to nejlepší z lidských ctností odvrátili od svtského svta a pesmrovali k hledání boha sami v sob. ili v klášteích, poustevnách, kde budovali vertikální duchovní osu. Obyejným lidem nic nepinášeli.
 
K rytíské kultue také patí tajemství alu. Suuje všechny enské hrdinky, zamilované a touící po naplnní ivota. Milenec se s vyvolenou zasnoubí a pak odchází za dobrodrustvím, do válek, na turnaje. Ty ho lákají více. Opuštné eny jsou zapuzeny. Zcela se odevzdávají svým touhám, pedstavám, jsou oddané a vrné svému vyvolenému. Patilo k duchu doby, e byly svírány pásem cudnosti, aby byla zajištna jejich sexuální neposkvrnnost.
 
Láska muská se rozvíjí v kultue agresivity a soutivosti. Hrdina odcházející do války a který svoji vyvolenou nechává doma, si ji vykresluje jako fyzicky krásnou, ideální a oddává se zármutku ze ztráty. Tlesné smysly se uzavou a zármutek je vtaen do duše.
Toto je významný duchovní posun. Duše odchází ze svta násilí a duality, síla nenaplnné sexuální touhy otevírá imaginaci, zahrnuje pírodu a promlouvá novým zpsobem.
 
Ve 12.a 13. stol. se rodí nová niternost. Rodí se nové chápání duše, nové chápání lásky. Jsou ti cesty víry: a/ zármutek a utrpení, rozervání. Pln proitý zármutek probudí naše kosmické srdce, uí milosrdenství a soucitu. b/ vdomí lásky lovka oišuje, nastává jitení a otevení smysl. Poíná se hovoit jinou eí. Rozšíené vnímání umoní rozšíit lásku na celou zemi, vzniká moudrost. c/ úcta, odpuštní, oslava, chvála a vdnost, dkování. Rozšiuje duši dále, a obsáhne nebesa – pláš Marie. Dílem potlaeného erótu je promna. Platí zákon, jestlie nic nepostrádáme, neme nic nového vzniknout.
 
Zamilovanost do jednoho tla je váše. Teprve pozdji vzniká zkušenost, e láska a krása je nadsmyslová. Vzdálenost je pro touhu nezbytná. Poár lásky se rodí v srdci, oišuje, zamilovanost je alchymií imaginace. Je magickým zacházením s obrazy a s oištnými smysly. Cílem je radost. To co milujeme, je sama láska a ta je radostí, improvizací, tvoením z nieho. Z radosti tryská dvornost, potšení, pouení, otevenost a umírnnost. Srdce je otevené, máme touhu slouit, jsme milosrdní. Pichází k nám poznání, schopnost dobe pohovoit a odpovídat. Cílem trubadúr bylo dospt k isté lásce. Velebení, niterné sjednocení, dvornost a vnitní kultivovanost. Nezbytné je mlení. Zkouška lásky a výmny srdce se mní v osvícení. Výmna srdce vyaduje naprostou jednotu. Nastává soulad s Jeíšem. Nadpozemská láska inspiruje renesanní básníky, Shakespeara, Goetheho, Novalise, samozejm romantiky. Pichází Freud, Gustav Jung a další, kteí vstupují ji do naší doby.

O duchovní vzestup Evropy se zaslouili vyznavai rového kíe. Odmítali hlavu a mnoho slov, dleité bylo srdce. „Nejvyšším poznáním je nevdt nic.“ Christian Rosenkreutz uil, aby vyznavai rového kíe nevykonávali ádné jiné povolání ne uzdravování, a to zadarmo. Soucit je pravým uitelem lékae. Rosenkruciáni hodn cestovali a na cestách mají usilovat o obnovu celého svta, nikoliv pouze jednotlivc. ivot má být veden v anonymit a prostot. Jednou za rok o vánocích se všichni setkávají ve svých srdcích. Kadý bratr je povinen si najít svého nástupce, kterého si vyškolí. Jejich uením je návrat ke kíi. „Z boha se rodíme, v Kristu umíráme a z ducha opt vstáváme“ „Jeíš je pro mne vším“. Zkušenost kíe musí být zvnitnna. ijí v oekávání Nového Jeruzaléma.
 
K lásce a duchovnímu probuzení patí také pátelství. Pátelství je motorem zmny. Lidé myslí odlišn a v pátelské diskusi jsou ochotni pijímat nové myšlenky a tím se mnit. Nacisté SS tento zákon znali, a proto mnili kadé ti týdny sloení vojenských jednotek, aby zabránili hlubokým pátelstvím. Pátelství je vnitní náklonnost k osob, která vznikla z duševní spíznnosti a blízkosti. Je to vnitní sdílení, je to pitahování k moudrosti. Stáím se pátelství stává silnjším. Nejastji se utuuje pi chzi, procházkách, zastaveních.
 
A co pináší duchovnímu vzestupu dnešní doba?
Je toho mnoho. Je toho také mnoho napsáno, mnoho eeno, kadý cítí zmny sám v sob. Uívejme si v míru, lásce, svobod a volnosti této nádherné promny sebe sama, promny celé spolenosti.
 
Víte, e dokonalost je u na dosah ruky?
 
Jana Muroová, astroloka Ostrava


Komente
Posledn koment: 10.09.2018  19:50
 Datum
Jmno
Tma
 10.09.  19:50 PEPEK VYSKOC
 10.09.  02:51 olga jankov