Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Gizela,
ztra Patrik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Máme-li tak hrozný stát, to pak není o co stát!
 
Jsem bohuel nepouitelný, a i kdy jsem se snad stokrát zaekl, e politika není má parketa, a e se u nikdy nebudu montovat do politicko-filosofických debat a polemik, zase jsem se neposlechl a píši tento moná „trochu“ provokativní elaborát.

Hned na zaátku musím piznat, e nemám na to, abych obohatil eskou a tím mén mezinárodní politologii njakými naprosto originálními myšlenkami i dokonce postuláty. A tak klidn prozradím, e u v útlém mládí jsem si dovolil pijmout v této problematice názory Karla apka, vetn jeho skvlé definice politiky, která je pesn dle mého gusta: „Politika je to, co dlají politikové nebo ti, kdo se jimi chtjí stát; politikové pak jsou zvlášt k tomu úelu se pihlásivší osoby, je jsou placeny za to, e dlají politiku; vlastním úelem politiky je poskytnout tmto osobám stálé zamstnání nebo ukojení jisté ctiádosti; my ostatní pak na to platíme.“

Za mých studií na poátku padesátých let mi naše „znejedlované“ školství chtlo našeho nejvtšího spisovatele „utajit“, ale v rodinné knihovn byly u od války velmi peliv uchovávány jeho Hovory s TGM, a jeho Zoon politikon se mi pak v druhé polovin padesátých let do rukou také dostal. A tady si drze dovolím rozšíit apkovu odpov na dnes u moná opt zapomenutou otázku – „pro nejsem komunistou?“ Jen telegraficky a velmi zkrácen - „komunisti chtjí moc, ale lidstvo a lidé potebují pomoc!“ Tolik Karel apek - a zde je mé nesmlé nebo snad i drzé rozšíení – „všichni politici chtjí moc, dokonce ím dál tím více moci, ale lidstvo a zejména lidé potebují pomoc! Mimochodem – zde m napadá kacíská myšlenka, e komunisti jsou asi opravdu lidé zvláštního raení, jak íkal Julius Fuík…

Co tedy s tím?  A te teprve zaíná má “správná” provokace.
 
Myslím, e svt a ivot je jeden z nejsloitjších. Co svt svtem stojí, nikdy nevládla lidské spolenosti vtšina, ale práv naopak vdy njaká menšina nebo dokonce jedinec! Bohuel se s tím asi nedá nic dlat, protoe ješt výraznjší je to v kadém pírodním spoleenství – rostlinném i ivoišném. Pokud se o to ve spoleenstvích jeden druh, v mezinárodní spolenosti jeden národ i v národ jeho njaká vrstva pokusí, tak to po ase nedopadne dobe! Dkazy tohoto tvrzení najdeme ve všech tch spoleenstvích i v celé historii lidstva. Nebudu zde radji provokovat píklady s pemnoením ernobýlu i dokonce kobylek a vbec si netroufnu to dále rozvádt.

A tak – a chceme i nechceme, jsme souástí pírody, a její zákony – vetn práva silnjšího – asi nejde jen tak obejít i dokonce odstranit. A zde si opt jako vyhlášený plagiátor dovolím velmi skepticky napsat – me se nám to nelíbit, meme proti tomu protestovat, ale to je to jediné, co proti tomu meme dlat! Zní to ale píliš škarohlídsky, take to musím trochu napravit a pokusím se alespo o pár velmi nesmlých a pošetilých nápad, moná vtšinou nerealizovatelných. Ale co kdyby…?

Pírodu nikdy nepokoíme a tak je teba si z ní brát píklad. Kadá jednotlivá kvtinka i rostliny jako celek si dovedou najít své místo na slunci i ve stínu, na zemi i ve vod; kadý ivoišný jedinec se dovede zaadit na své místo ve spoleenství a všichni jen trochu spoleenští tvorové si dovedou do svého ela zvolit nejlepší jedince svého druhu; pro by se to jednou nemohlo podait i nám – “pánm tvorstva”? To tedy zatím byla jen tak trochu enická (nebo spíš písaská?) otázka, ale co konkrétn má lidstvo dlat?

Nejprve bychom si mli uvdomit, e s tmito problémy se nepotýkáme jen v našich luzích, hájích, vesnikách a mstech, a e podobná dilemata eší doslova všude. Takka celý svt, zejména “náš” západní, je ve velké krizi morální a ta krize ekonomická je leckde a druhotná, i kdy rzné zptné vazby a propletence se samozejm musejí objevovat. Naprosto nezbytné ale bohuel i nejtší bude zbavit se závisti, která je píinou všeho. Vdy i ty všemi proklínané li-sliby všech politik jsou vtšinou proklamovány s ohledem na tuto snad nejhorší lidskou vlastnost. Závist toti ádí jak u slibujících, tak zejména u tch, které se snaí politici získat na svou stranu. Ano, mli bychom s tím vším nco dlat.
 
Opravdu bychom se mli pipravovat na revoluci, ale mla by to být pouze ta nejsametovjší dobrovolná revoluce v našich hlavách, která by nám v nich srovnala morální hodnoty tak, aby konen ty nejlepší mozky lidstva politika neodpuzovala, ale naopak aby je pitahovala. Znamená to samozejm “malikost”, e doslova kadý si to musí ve své hlavince srovnat sám. A si kadý uvdomí své monosti, závist by mla postupn mizet. Nebude to bohuel hned, ale a se to povede, je tém jisté, e pak i ty “neohodnotitelné” hodnoty kulturní, vzdlanostní atd. budou nejen verbáln, ale i tmi proklatými penzi oceovány jinak, ne tomu bylo a je doposud. A kdy jsme opt u penz, zaít by se mohlo napíklad tím, e politické strany nebudou dostávat od státu píspvky na své nesmysln slibované pedvolební kampan. Vdy je jasné, e v jakékoliv pedvolební kampani vbec nejde o ideje, ale o moc a o prachy, tedy pesnji – o moc a moc prach! No – a kdyby náhodou nkdy vyšlo to, co navrhuji, pak na elná místa našeho státu se budou hlásit zcela jiní obané… A konen budeme mít koho volit.

Zmna v lidských myslích bude velmi, velmi sloitá – u proto, e bohuel mnoina oban ani náhodou není totoná s mnoinou zvanou “lid”. A kdyby m chtl nkdo náhodou podezívat, e jsem “njak moc chytrej”, tak mu klidn odpovím spolen se Sokratem – a ne e bych se s ním chtl a mohl srovnávat – “vím, e nic nevím”! A tak na píklad opravdu nevím, zda naši – a nejen naši – souasní politici “jdou do politiky” za mocí, nebo za prachobyejným mamonem. Bojím se, e za obojím!

Take pátelé – udláme nco s názvem tohoto lánku? A ím zaneme? Teba známým – “ho kamenem, kdo jsi bez viny”!

 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 14.07.2018  08:28
 Datum
Jmno
Tma
 14.07.  08:28 Von
 13.07.  19:33 olga jankov
 13.07.  15:51 Dana K.
 13.07.  11:46 Blanka K.
 13.07.  09:32 Ivan
 13.07.  09:02 Ivan Pani Milune
 13.07.  08:56 Ivan
 13.07.  08:13 Pokorn Pro pana Josefa
 13.07.  08:11 Von
 13.07.  07:58 miluna
 13.07.  07:27 Josef
 13.07.  06:23 Mara
 13.07.  06:17 KarlaA
 13.07.  05:58 Vclav