Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alice,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zapomenuté osudy - 12

POÁTKY FILMU

 
Václav Wasserman
 
Václav Wasserman si uil svého ivota mezi roky 1898 a 1967. Navštívil jsem ho v jeho finále s fotografem Bedichem Kockem a jsem tomu rád. Rodokmen tohoto mue zaíná na Zbraslavi v dom p 1. Tady ily dlouhé generace Beneš, kteí se krom bných ivností zabývali také mením vodní hladiny. Proto se ke jménu zaalo pidávat pízvisko Vodika; Vodika bedná dda, Vodika kniha otec a Vodika Václav, syn. Ambice této nejmladší ratolesti míily ovšem dál a on, chtje vyhovt obyejm kulturního svta té doby, zaal  pouívat radji nmecké transkripce Wasserman.
 
Václavova filmová kariera zaala v biografu strýka Koubka ve Francouzské ulici na Vinohradech. Z pvodního posluhy se tam stal poprvé filmovým tvrcem. Šlo zprvu o tvorbu zvuku, ale i to byla kdysi filmová profese. Václav stál v manipulaním prostoru na druhé stran plátna, sledoval mihotání svtla a stínu na druhé stran plátna a podle poteby vyrábl vhodné zvuky (teba rozbíjením starého porcelánu). Vedle nj sedl za plátnem strýc Koubek, který pro zmnu doprovázel poetické scény hrou na citeru. Po skoeném promítání ješt Václav zametl sál a svázal špagátem idle všude tam,  kde odcházející hosté porušili ady.
 
V roce 1911 se Václavv tatínek slitoval nad jeho ambicemi a koupil mu laternu magiku, jí propjovala své svtelné paprsky ješt petrolejová lampa. Tak si malý Wasserman zaídil svj Bio Orion v jedné komoe bytu knihae Vodiky. Nejobvyklejšími hosty byli páni spoluáci, dv mladší sestry a pejsek. Druhý Wassermanv biograf se zrodil v bohémské part v hostinci U Klusák, do ní patil i Emil Artur Longen, pedstavující  ponejvíce Sherlocka Holmesa. Také sem patil Jaroslav Hašek a František Kovaík se svým maáskovým bramborovým divadlem; všechno bylo spíše parodií na biografy pionýrských let a odbývalo se jen v dob Wassermanova volna – pracoval a do konce první svtové války v puškaské firm Ladislava Švestky.
 
Rozhodující bylo, kdy trojice Wasserman, Rovenský a Heller získala financiéra  pro svj film Komediantka; byl jím majitel prádelny Kahlenbacher. Film byl obchodním úspchem, financiér se namlsal a v touze shrábnout všechny finance sám, pustil se nezkušen do filmu Odplata a to byl  propadák první tídy. Utopil v tom všechny své finance! Ostatn eské filmy mly tenkrát vbec malou šanci – jen málokterý se mohl rovnat masové produkci cizích atelier, které tehdy vyrábly nesrovnateln levnji ne první pionýi eského filmu.
 
První velký úspch scenaristy Wassermana byly Dti osudu, natoené roku 1921. Tenkrát se poprvé stalo, e diváci vzali pi premiée reiséra filmu – byl jím Josef Rovenský -  na ramena a nosili ho sálem. Tento film dosáhl i zahraniního úspchu. Wasserman také pinesl na plátno matku Krámerku a Kondelíkovské filmy, natoil Sndený krám Ignáce Hermanna. Podílel se  i na díle o Kmochovi, které sehrálo svou obzvláštní roli na zaátku druhé svtové války. V první filmové verzi Nerudova Kam s ním, natáel všechny exterierové scény pímo v prostedí Malé Strany. Kterýsi teoretik našich as napsal, e Wasserman tak o pl století pedešel italské neorealisty.
 
Z Wassermanova díla vyplývá, e má na kont šest nebo sedm stovek scéná, z nich dobrá tetina, dvstpadesát film bylo skuten natoeno. Nejhezí léta svého ivota strávil v trojici s kameramanem Hellerem a s hercem, reisérem, spisovatelem, pianistou, farmaceutem a technikem Karlem Lamaem. Znal je tehdy celý svt a zvaly je etné zahraniní spolenosti. Kdy na n Wasserman vzpomínal v naší spolenosti, bavili jsme se nad osobitým charakterem Otty Hellera, který bez luxmetru natoil skvlý shakespearovský film, Richarda III. A pece nikdy nepochopil, e zem je kulatá!
             
 
Václav Wasserman vzpomínal i na Anny Ondrákovou i na Vlastu Buriana, s ním natoil za jeden týden film Funebrák. Hlavou mu bely myšlenky na filmové nebe, v nm skonila valná vtšina tch, s nimi kdysi dávno spolupracoval… Vlastn ani Wasserman sám neml do toho nebe daleko. Nmci si jeho umlecké jméno vysvtlili nearijsky a tak jednoho dne napsal Hitlerv Völkischer Beobachter, e „svinský id Wasserman je zase tady, v Nmecku.“ A v Praze mu  na kavárenský stolek kdosi pilepil výstiek listu Vlajka. „Komunista Wasserman opt sedá na své místo“, psalo se, „kdo to bude trpt dál.“

 
              
 
A brzy potom ho vyhodili i z Filmové ligy a ten velký filma v pedtuše toho, co me následovat, se zaal toulat venkovem. Jako psanec byl chvíli v okolí Prahy, il také v Orlických horách, v Kolín, v Podbradech … A tohle všechno, i bezesné noci, honiky kolem filmu, které nebraly konce a které Wassermanovi  nedopály chvilku odpoinku, pak dkladn otásly srdcem toho výjimeného mue.

U potom nevytvoil ádný další samostatný film. Kdoví pro? Nemocí to není, Wasserman si ji nepipouští. Není to ani nedostatkem humoru – slavný scénárista našich veseloher jím ješt poád záí. Dost moná, e je to proto, e mu – jak íká – zaveli kavárnu U Karla IV, ve které se valná ást tch dvstpadesáti natoených scéná, zrodila.
 
 
Text: Slavomír Pejoch-Ravik
Foto: VW Bedich Kocek, ostatní foto internet
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.06.2018  09:15
 Datum
Jmno
Tma
 03.06.  09:15 Von
 02.06.  12:06 LenkaP
 02.06.  05:23 Josef