Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Gizela,
ztra Patrik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Drby a stípky ze ikovské republiky (9)

Zbsilé úprky Bédi s Bokou pes dvorky

ikov je jednou z nejosobitjších praských tvrtí. Jen kousek od turisty pecpaného centra tu v píjemném nesouladu funguje zm bar, vetešnictví, heren a galerií. Snadno tu narazíte na obchod se zboím z Pákistánu, romskou hospodu, ale i na cukrárnu, kde dopolední smnu postarších dortíká stídá v podveer subkulturní mláde. Ne náhodou se sem proto dnes, stejn jako za první republiky, sthují spisovatelé, výtvarníci i rzní podivíni, díky nim získala tvr svou bohémskou povst.  

 
Tomáš  Malík  a Zuzana Brodilová

***

erstvé vdov Boce Vaousové ješt nestaila poádn vychladnout manelská postel po zemelém Edmundovi, kdy v hlubokém zármutku pi svých toulkách po rozkvetlých Riegrových sadech u hledala do svého hnízdeka nového ptáka. Bylo pekrásné jaro. Samotinké jí bylo doma nepedstaviteln smutno. Jeliko to byla ena na svj vk se vším všudy ipern ilá, hotový nezmar, netrvalo dlouho a seznámila se s muem rozvedeným. Jmenoval se Bedich Beránek. Byla to láska na první pohled.

Ne se Béa nasthoval k Boence, scházeli se potají v Riegráku a vodili se za ruce, jako by jim bylo šestnáct. Jejich roztomilý vztah by jim mohl závidt leckterý mladý pár, tak se mli rádi a tak se nadevše milovali. Jediný, kdo jejich lásce nepál, byla Béova bývalá ena Rebeka, kterou Beránek jinak nenazval, ne e je to zpropadená Beranice.

Pestoe mli ti roky po rozvodu, Rebeka milého Bedicha všude na krok sledovala a pronásledovala. Dokázala celé hodiny na nho ekat ped domem Boeny Vaousové, a vyjde ven, aby mu ztropila na chodníku hysterický skandál pro pobavení celé ulice. Stále zoufale doufala, e se její exmanel vrátí zpátky dom do její stále otevené nárue. Její smyslu zbavené chování zpsobilo, e oba nešastní milenci u nervov nevydreli a navštívili v dom ijícího spolunájemníka, „advokáta chudých“ Egona Košvaru, s prosbou o pomoc.

Stalo se to zrovna v ase, kdy na ikov nemilosrdn ádil gang pda. Naposledy mezi postiené z jejich domu patila sexbomba Eva Krupiková povoláním kuchaka z Raje*. Bylo jí z pdy ukradeno všechno v Tuzexu nakoupené luxusní sexy spodní prádlo. Její soused pes chodbu, Toník Paout, si pak z ní utahoval, k emu je jí spodní prádlo, kdy lítá po baráku nahatá. Tím naráel na píhodu, jak se jí jednou prvanem zabouchly dvee bytu a ona zstala úpln nahá, jak ji Pán Bh stvoil, stát na schodišti s uhašenou pánví, která se jí v byt na sporáku nešastn vzala.   

Dobrá duše národa „advokát chudých“ Egon Košvara dostal nápad, jak jim tedy pomoci. Shodou okolností se to práv stalo, kdy Boena a Bedich prchali z domova pes dvorky, aby je árlivá Rebeka Beránková nevidla, a tak neztropila na veejnosti další skandál. Táhli za sebou velkou tašku a k tomu ješt vtší kufr - obojí mli narvané vypraným loním prádlem pro mandl.

Pesn v tom samém ase vybhl z domu s vánou zasmušilou tváí „advokát chudých“ pan Košvara a hrnul si to rovnou k vartující Rebece „Beranici“ Beránkové.

„Osobo, u vás pozoruji delší as, e tady stále oumujete a mám váné podezení, e budete patit k té band pda. Zrovna toti ped nkolika dny zmizelo z naší pdy jedné naší váené nájemnici všechno spodní prádlo a nebylo laciné, bylo z Tuzexu! Tak mne dobe poslouchejte! Jestli okamit nezmizíte i vy, tak na vás, ne Polednici, ale esenbáky zavolám! A oni si vás u proklepnou. Vte mi!“
 

Po tomhle Beránková zrudla a beze slova se na pat otoila, nabrala sprint a, jak jen mohla co nejrychleji, jako pára nad lokomotivou zmizela.  

V tom samém ase, snad na minutu, korpulentní Boenka a ne mén korpulentní Bedich nemotorn pelézali s obím kufrem a taškou zídku mezi dvory. Kdy se Béovi podailo pracn vyškrábat za Boenkou na ze, stalo se nco strašného – kufr se mu neekan otevel a jak se snail zabránit katastrof, ruply mu i kalhoty pesn v plce zadku a ven se vítzn vydraly a zasvítily rud, jak rudá zá nad Kladnem, jeho ervené trenýrky. Nešastník nestail katastrof zabránit, všechny ješt navlhlé lkoviny se vysypaly na hlavu ji pod plotem z druhé strany ekající Boenky a zbytek se rozletl do bláta na dvorku. Tohle ale neuniklo bdlým nájemníkm z domu na protjší stran dvora a ti nemeškali a hned volali na Veejnou bezpenost, e na jejich dvorku jsou zcela jist hledaní pdai i s lupem prádla.

Dva nešastní „pdai“ se snaili co nejrychleji všechno sesbírat, a kdy vybhli pes chodbu protjšího domu na ulici, u tam na n ekali chlapci ve slušivých uniformách švestkové barvy i s modrým antonem. Nepomohlo ádné ujišování, e nekradou a nejsou pdai – nemli toti s sebou ani obanské prkazy. Byli, i kdy se zoufale vzpírali, nemilosrdn naloeni i s loním prádlem do auta a pevezeni na oddlení Veejné bezpenosti v Lupáov ulici.

U výslechu jim píslušníci nechtli uvit, e jsou bezúhonnými obany a jednali s obma zadrenými arogantn a do chvíle, kdy jim Boenka ekla, e je zaslouilou lenkou uliního výboru a Komunistické strany a také domovní dvrnicí. Píslušníci VB jako by se zalekli a výslech pak probíhal v pátelštjším duchu. Po prolustrování se dokonce soudruzi ochránci zákona omluvili a nabídli sluební auto k odvozu dom. Kdy Boena a Bedich hrd vysedali z antonu ped domem, podávajíce si ruce s píslušníky VB, samozejm to neuniklo zvdavým oím nájemníkm a celá ulice se pozdji jejich neštstím jen náramn bavila – vdy Boena, coby lenka strany, nebyla ani u obyvatel dlnického pvodu vbec oblíbena a co je postihlo, jí zlomysln páli.  

Jedno však bylo víc jak jisté - od té doby se ji Beranice Rebeka Beránková v ulici neukázala, jako by se po ní slehla zem a Boena s Bedichem si oddechli.

 
* * *

Ve tetím poschodí bydlela s rodii ptiletá blonatá dívenka Vendulka Špilková a ta mla kouzelného a roztomilého ddeka Alfonse, vystieného jak z pohádky. Tak jako správný ddeek z pohádky ml bílý fous a bílé vlasy. Nikdo ho nikdy nevidl se zamrait, jeho obliej byl pro všechny lidi kolem nho rozzáen milým úsmvem a všude svou pítomností rozdával jen dobrou náladu a pohodu. Zkrátka a dobe byl fantasticky pohádkový a všichni ho mli rádi.

Tenhle dda byl nerozlun spjatý s rodii Vendulky a pravideln pijídl co sobotu lokálkou z Mokrops u Prahy za svou milovanou vnukou a svým starším synem na návštvu. Pokadé jí nco pivezl, jako domácí kíaly a rodim zase ovoce, zeleninu, bylinky a sušené houby.

Jednoho dne se celá rodina rozhodla, e jejich milovaného ddu pekvapí a pijedou za ním na jeho chalupu. Ml mít toti kulatiny - osmdesáté narozeniny. Aby pekvapení bylo se vším všudy dokonalé, vezli s sebou všechno, co takové slavné výroí vyaduje a co si zaslouí – jídla do sytosti a alkohol rovn nechybl. Na oslavu nepijeli jenom Špilkovi z Prahy, sjelo se v Mokropsích celé široké píbuzenstvo.

Ddoušek Špilka ml u chalupy uvázaného polovláka Šaryka pojmenovaného po slavném psu z polského televizního seriálu „Kapitán Klos“. Vendulka Šaryka, stejn jako svého ddeka, milovala. V den oslavy byl Šaryk puštn ze etzu, aby z toho taky nco ml a mohl se voln po dom a mezi hosty v rámci oslav pohybovat. Ten toho patin hned vyuil, bhal celý den za Vendulkou a také oslavil ddovo jubileum po svém – v nesteený okamik seral ve špajzu skoro všechny polské klobásy pro hosty propašované z Polska, jako by byly nachystány jen pro nho a jako zákusek k tomu zhltnul ješt uzenou šunku. Byl z toho poprask náramný, ale psa pesto všechno nechali dál voln pobíhat a neuvázali ho – vdy to byl velký svátek ddy Alfonse a oslava jeho významného výroí.

Kdy u zábava pomalu konila a všichni mimo Vendulky a Šaryka byli krásn opilí, ddeek z nieho nic naráz pestal zpívat, vystartoval od stolu jak Gagarin do Vesmíru a,  dre si ústa obma rukama, vyletl jak neízená stela pes verandu na zahradu. Bylo slyšet, jak se venku dáví a dává prchod všemu, co za celý den pozel a na em si tak nesmírn pochutnal. První z nho vyletlo bez mávání kídel peené kuátko s bramborovým salátem a hned za ním v malém odstupu obloené chlebíky. Musel toho vypít víc ne zdrávo a nezvládl to. Kdy u ml po všem, odebral se, vrávoraje, do své komory v prvním pate uloit do postele, aby se ze všeho do rána vyspal.


 

První, kdo se ráno vzbudil, byla ji do rova vyspinkaná Vendulka. Bhala po baráku jak pominutá a všem s kikem oznamovala: „Ddeek ztratil uby! Dda nemá uby a šišlá!“ Celá ješt rozespalá rodinka se pustila do hledání ddovy zubní klapaky. První, kdo padl v podezení, byl pes Šaryk, co kdy chrup našel, a protoe mu krásn vonl a byl v ten den urit peraný, mohl si ho nkde na zahrad zahrabat na horší asy. ást osazenstva se vydala s rýi na zahrádku a dala se do rytí záhon. Hledalo se všude a po tyech hodinách, kdy zahrada byla pomalu celá zrytá, to všichni vzdali. Protéza se nenašla.

A tak kouzelný ddeek Alfons vykroil šišlajíce do svého devátého desetiletí bez zub. Byl smutný, kdy si ke snídani musel, jak za starých as, namáet suchý chleba do kafe a k slavnostnímu obdu, kdy všichni jedli svíkovou s hovzím, musel pojídat jen krupicovou kaši s cukrem a skoicí.

A zuby? Ty se nakonec našly a po tech letech, kdy se malovala veranda. Byly zakousnuté mezi zadní stnou almary a zdí. Stalo se to, jak dda pi úprku z bytu klopýtaje pes verandu si hodil „šavli“. Bohuel se u nálezu svojí klapaky nedoil, byl u dva roky na pravd Boí.

RAJ* = Restaurace a jídellny

 
Václav idek

* * *
Související lánky: Drby a stípky ze ikovské republiky

Nepátel se nelekejte... - 1
Eva v Adamov rouše - 2
Vykouíme je jak meláky - 3
Pro ikovandy milovaly Toníka paouta - 4
Jak ikovský konstábl zatýkal Paouta - 5
Jak vdova Šmejkalová dlala striptýz... - 6
Taková to byla velká láska...  - 7
Egon Košvara dobrá duše národa - 8

Anotaní kresba
© Antonie Kadlasová, akademická malíka
Koláe © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.04.2018  07:06
 Datum
Jmno
Tma
 29.04.  07:06 Vclav idek Podkovn
 28.04.  17:30 Josef ermk
 28.04.  11:23 Jana Reichova
 27.04.  18:34 oga jankov
 27.04.  09:14 Ivan
 27.04.  09:13 Von
 27.04.  05:08 Vclav idek