Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (78)
 
Mezi mými etnými páteli, kteí opustili naši zem byl i Egon Lánský, jeden ze zakladatel KANu. Ten se pidal k naší „povysokoškolské“ part v roce 1963. Pivedl ho mj spolunocleník z koleje Zdenk, který ho poznal na vojn ve Stíbe. O Egonovi ješt bude e pozdji, ale faktem zstává, e s jeho odchodem do emigrace dostala soudrnost staré party první velkou trhlinu.
 
Hned první projevy Husáka po návratu naší delegace koncem srpna 68 m vyprovokovaly k otevenému dopisu, který jsem sice napsal, ale odvahu nkam ho poslat jsem neml… V roce 1969 pak zaala normalizace a zaala vlastn po slavné poráce „Sborné komandy“, kterou na mistrovství svta naši hokejisté porazili 4 : 3. A politický amatér jsem si opt potvrdil, e politika se nakonec zamíchá do všeho a naopak!

 
  
 
Jako nestraníci jsme mli provrky v roce 1969 mírnjší a vzpomínám si na obezliku, která se mi – s prominutím – povedla. Neptali se m, zda souhlasím „se vstupem vojsk“, ale zda souhlasím s normalizací. A já odpovdl, e ano, nebo pece není normální, aby tu pokraoval chaos a aby tu zstávali cizí vojáci. A jak jsem se dozvdl po listopadu, kdy nám dali naše kádrové materiály, komise mi napsala do posudku, e s normalizací souhlasím a mohu dále zastávat své pracovní místo. Ml jsem štstí, v našem Hydrometeorologickém ústavu v Praze-Komoanech jsme se všichni dobe znali a tak provrky nebyly ádnou velkou katastrofou, nebo straník v nm bylo poskrovnu.
 
V sedmdesátých letech ale vypukla normalizace „na plné pecky“. Všichni jsme zalezli do svých ulit, naše stará parta se tém rozpadla a vídali jsme se opravdu jen velmi sporadicky.  Lidé zaali budovat své chaty a chalupy, naši zahradu a chatiku v Kunraticích intenzivn obhospodaovala moje praská tchýn a naše rodina se pravideln stýkala pouze s nkolika rodinami pátel z práce. To ale bylo „ošeteno“ u ve vzpomínkách na naše cestování. A pesn v tomto chalupáském duchu, zatím mimo mj obzor, budovali chalupu v Chrástu i rodie mé druhé manelky. 
 
A tak si te musím „vylepšit“ profil a rychle si vzpomenout na nco „ideov pijatelnjšího“.
Dovolím si tu uvést píbh bohuel u zesnulého redaktora Mladého svta, který nám na jednom jiínském abiturientském srazu vyprávla spoluaka, která ho znala z první ruky, lépe eeno z první huby:
Do redakce Mladého svta pišel jednou dopis, který kritizoval novou silnici v jedné naší obci. Bhem jediného msíce od jejího zprovoznní tam zaznamenali znané zvýšení dopravních nehod. I vydali se tam redaktoi sondovat. Projeli si inkriminovaný nový úsek a na jeho konci spatili nový velký pouta s nápisem: Ty sovtský obe, je nám s tebou dobe! A redakní šofér se málem vyboural také! A to jsme tehdy slovo billboard vbec neznali…
 
Nemusíte mi to vit, ale práv te jsem si vzpomnl na další nádhernou perliku, tentokrát ze školy, kterou zase znám od spoluaky vrchlabské. Ta ije v Trutnov a jeden as uila na Zvláštní škole, kam chodili, tedy obas, cikánští áci. Tehdy se jim tak smlo íkat! A kdy jim jednou podle osnov uitelka vyprávla o Leninovi a pak se jednoho áka zeptala, co si z toho jejího výkladu zapamatoval, desetiletý áek naprosto spontánn vyhrkl: „To je volajakého sraní s dedkom, dávno zdochnul a my abychom se tu o om uili!“ Inu – není nad upímnost!

A z tohoto soudku ješt jedno autentické usnesení Pedsednictva vlády nkdy z období po roce 1980, kdy se zaalo výrazn zhoršovat ivotní prostedí zejména v severních echách:
Vyhlášení regulaního opatení v autodoprav se uskutení na základ zkušeností rozhlasové Zelené vlny pouze hromadnými sdlovacími prostedky (tisk, rozhlas, televize) . K tomu, aby se zabránilo neádoucím reakcím veejnosti bude zpracován píslušný text pro sdlovací prostedky. Informace bude vycházet pouze z vlivu nepíznivých meteorologických situací (obdoba hlášení poasí). Koncentrace v ovzduší nebudou zveejovány. Obdobné hlášení se ji praktikováno v Severoeské uhelné pánvi v deníku Prboj. Bude tím zabránno rzným dohadm a souasn dokumentováno, jak socialistická spolenost je schopna se vypoádat i s negativními dopady nepíznivých meteorologických situací na obyvatelstvo!
 
Ano, tak se o nás strana a vláda staraly v dob, kdy práv v té severoeské oblasti brali lidé píspvek na zneištné ovzduší – tak zvané „pohebné“!
 
Foto internet a autor
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 28.04.2018  16:15
 Datum
Jmno
Tma
 28.04.  16:15 Vclav
 28.04.  08:35 ferbl
 28.04.  01:26 Ivan