Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hedvika,
ztra Luk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (69)
 
A u je to tady zase! Pecházím z cestování po tuzemsku na cestování po staré Evrop, vracím se zpt do padesátých let a chronologie pláe.
 
Koncem jara 1957 byli pozváni vrchlabští volejbalisté – tehdy peborníci kraje - na svj první zahraniní sportovní zájezd na druhou stranu Krkonoš do sousední Jelení Góry. Bylo to v rámci malého pohraniního styku, tedy bez pasu. Hned po pekroení hranic v Harrachov jsme samozejm zjistili, e druhá strana Krkonoš se od té naší píliš neliší, a protoe mi bylo u tém dvaadvacet, mnohem zajímavjší bylo sledovat polské klima spoleenské ne to pírodní. I tam to toti pl roku po podzimních událostech v Maarsku také zaínalo vít. Ale to jak jsme dopadli – jak na hišti, tak i na závreném spoleenském veeru – jsem u vlastn prozradil kdysi ve stípkách sportovních, take mohu klidn pokraovat cestou do další lido-demo zem.
 
O pár let pozdji, pesnji koncem prázdnin v roce 1961, jsem byl prvn v NDR u Baltu. Jeli jsme tam s kamarádem, tehdejším asistentem na praské technice a s jeho studenty do Khülungsbornu - samozejm vlakem. Tam jsem prvn uvidl moe, a protoe první setkání stedoevropského suchozemce s tímto ivlem popsalo u mnoho povolanjších, ne jsem já, nebudu unavovat. Protoe jsem byl stále ješt mladý, ani mi moc nevadilo, e Baltické moe má i ve vrcholném lét teplotu maximáln jen kolem 19°C., a e bez pruhovaných strandkorb na plái se prost neobejdete. Má vlastnorun poízená, vyvolaná, zkopírovaná a více ne padesát let stará fotka to dokazuje.
 
A opt mohu poslouit nkolika pozoruhodnými píhodami. Práv v té dob se zaala stavt Berlínská ze a v oblasti lidských vztah nás pekvapilo, e hezká nmecká studentka, dcera lékae z východního Berlína, se kterou dali ti odvánjší z nás e, nepovaovala svou „spolenici“ na plái za kamarádku! ekla o ní toti, e je to pouhá prodavaka! Další píhody jsou ale ješt zajímavjší.
 
O nedokoneném „mezinárodním“ volejbalovém utkání, které ukonila bhem nkolika minut tzv. advekní mlha od moe, jsem u také kdysi psal, ale další záitek je tém neuvitelný.
V blízkém Warnemünde jsme se vydali malou výletní lodí na okruní plavbu podél pobeí, kdy tu náhle jsme zaregistrovali na moi kolem jakýsi nebývalý rozruch. Zejména menší lod se zaaly podivn hemit kolem jedné vtší rybáské lodi. I náš parník zastavil a my si dlali  legraci, e tu poádají pro turisty njakou atrakci. Ale po chvíli jsme vidli, e se ta rybáská lo opravdu potápí. S ješt kouícím komínem se bhem asi deseti minut naklonila pídí dol a bhem další necelé minuty se pomalu sesunula pod hladinu. Nkolika lenná posádka byla vas zachránna a nad hladinu pak vylétlo vše, co nebylo na potápjící se lodi pipevnno a co bylo lehí ne voda.
 
A ješt nco – tehdy jsem prvn z NDR pašoval, nebo jsem své nastávající pivezl docela pkné mokasíny. S pozdjšími nákupními zájezdy do Dráan, Karl Marx Stadtu i a do Berlína pro levnjší boty a záclony se to ale jist nedalo srovnávat, i kdy njaký ten dráanský Zwinger i východoberlínskou televizní v, jsme pi tom také navštívit stihli!
 
Další krátkou „dovu“ – opt jen na propustku malého pohraniního styku - jsme podnikli jako u druhou svatební cestu ve velmi suchém lét roku 1962. Na té první, na které jsme pravdpodobn poali dceru, jsme byli na slovenské Oravské pehrad a samozejm hned po naší ervnové svatb. Asi v polovin srpna jsme pak vyjeli stopem pes Hradec Králové a Náchod do Polska k Otmuchowskému jezeru. Jako „kena“ jsme si sebou vzali manelinu kamarádku, více ne metrákovou Jindru, která pak za pár let emigrovala. Dleitjší je ale fakt, e kamp byl poloprázdný, nebo jezero bylo napl vysušené! Koupat se nedalo vbec, do vody na malé umytí se chodilo padesát metr po prknech poloených v bahn. Navíc pes Pradd foukal od jihu pkn silný a teplý fén, stan jsem obas musel poádn dret! Strun eeno – bylo to snad horší, ne kdyby nám stále lilo! Zabalili jsme to po dvou dnech a odjeli vlakem do Klodska. Tam jsme bez problém sehnali asi na ti dny levný nocleh v soukromí, kde jsme si uloili své saky-paky a ze všeho nejdíve jsme navštívili místní parní lázn, co u byla naprostá nutnost. Byli jsme zajímavá a poádn umolousaná trojka. Mli jsme tehdy módní bavlnná pruhovaná námonická trika a v lázních nás povaovali za njaké artisty, nebo ve mst se práv producíroval bulharský cirkus. Zejm si mysleli, e Jindra je „unterwomanka“ a naše malikosti na ní dlají stojky, co bych tehdy nakonec i uml! Pak jsem byl ješt velmi pekvapen u holie, u kterého jsem se dal oholit, kdy mi ješt namydlenému nabídl zapálenou americkou cigaretu! Nco takového bylo u nás nemyslitelné a o souasném honu na kuáky darmo hovoit.

 
  
 
Z tohoto polského výletu mám ale i další, kulturnjší záitky. Protoe v té dob u nás nebel snad ani jeden americký film, odskoili jsme si z Klodska – opt stopem a do Wroclavi na Rio Bravo V kin jsme se mohli kochat nádhernou chzí Johna Wayna, a na zpátení cest zpt do vlasti - v lázních Kudowa Zdroj - u u našich hranic jsme ješt stihli herecký koncert Spencera Tracyho a Kathariny Hepburnové ve filmu Adamovo ebro. Vše finann velmi výhodn!
                      
Obrázky - internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.11.2017  09:37
 Datum
Jmno
Tma
 06.11.  09:37 Von
 05.11.  09:34 Vesuvjana dky