Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kdo je Jana Reichová
 
Jana Rich (Reichová) se narodila jako první dcera Reny a Josefa Percla pátého ervna 1938 v Praze. Její jediná sestra Renata se narodila o osm let pozdji. Jana vyrstala ve vilové tvrti vahov, leící pod Barrandovem, s mnoha kamarády a kamarádkami, s nkterými z nich je stále ve styku. Základní školu navštvovala na Zlíchov, potom na vahov stední školu a jedenáctiletku ukonenou maturitou dostudovala na bývalém Vanurov gymnasiu na Smíchov. Po ukonení školy pracovala jistou dobu ve filmových laboratoích na Barrandov. Po odchodu z tohoto zamstnání zaala dálkov studovat na pedagogické fakult Karlovy University a zaala uit nejprve na základní škole v Nerudov ulici na Malé Stran a potom na Starém mst, na Uhelném trhu.

Po invazi „spátelených armád“ Jana odjela 12. záí 1968 z Prahy do Vídn a 27. záí pistála s manelem Zdekem  a tém sedmiletým synem Jindichem na sydneyském letišti. Vzhledem k neznalosti anglitiny pracovala první ti roky jako pomocnice v domácnosti. Posléze však získala zamstnání v laboratoích skláren ACI, kde pracovala a do konce roku 1974, poté pešla do knihovny University of  New South Wales, kde pracovala jako vedoucí skupiny student a do roku 1993, kdy byla nucena ze zdravotních dvod odejít do penze.

Kdy jí a jejímu manelovi bylo udleno v roce 1971 australské obanství, vyuili monosti zmny jména na Rich, co bylo pro Australany mnohem snadnjší vyslovovat. Pro práci v komunit však stále pouívala pvodní jméno, pod kterým ji krajané znali a pod kterým potom psobila.

Nejprve se stala lenkou skupiny Bumerang, která pipravovala kulturní poady pro krajany. Za pomrn krátký as se však mnozí z tch, kdo tvoili jádro Bumerangu, odsthovali pry ze Sydney a spolenost na smlu zanikla. V roce 1976 však vznikla v Sydney rozhlasová stanice 2AE, (dnes SBS) vysílající v mnoha cizích jazycích, vetn eštiny a slovenštiny. Po dvou nebo tech msících od poátku tohoto vysílání Jana zavolala paní Vlastu Vlanou, která vysílání v eské ei vedla, a nabídla jí spolupráci. Paní Vlaná ji pozvala do studia a bez dlouhých eí ji posadila k mikrofonu, a tak se Jana stala na dlouhých šestnáct let nejen hlasatelkou, ale za tu dobu pipravila pro stanici SBS na dv stovky vlastních poad, zejména poad poesie, poad o literatue, historii a podobn. Nutno podotknout, e po dlouhou dobu nebyla práce pro stanici honorovaná, a kdy pozdji došlo k urité platb, byla to ástka zanedbatelná, staila tak na pokrytí ceny benzinu na cestu do studia.

V té dob byla u nejen lenkou místní odboky spolenosti SVU (Spolenost pro vdy a umní), ale i lenkou jejího výboru. Opt pipravila v rámci této spolenosti adu kulturních poad pro eskou komunitu v Sydney.
 
V roce 1996 vznikla z jejího popudu spolenost Artspectrum, která sdruovala výtvarníky, a ji profesionály, nebo nadané amatéry eského a slovenského pvodu, kterých bylo dohromady více jak ticet. Jana organizovala výstavy jejich prací a podobn. Jako prostedek ke komunikaci mezi leny spolenosti vznikl nejprve jakýsi dvoustránkový obník, Spectrum, který se postupem tch šesti let, kdy Artspectrum fungovalo, rozrostl na více jak 35 stran, kam pispívali dopisovatelé nejen z Austrálie, ale z celého svta.

 

V té dob ovšem byl internet pouze v rozkvtu, a tak veškeré lánky, nkdy psané na psacím stroji, mnohdy pouze rukou, bylo nutno pepsat na poítai a pipravit k tisku. asopis vycházel kadé dva msíce, a tak Jana, rozhodn ne zruná písaka, mla o zábavu postaráno. Navíc, mnohý ze starších krajan, který si nebyl jist pravopisem, ádal o edici textu. ísla asopisu potom putovala nejen ke krajanm v Austrálii, ale i do USA, Jiní Afriky, Brasilie a i do mnohých evropských zemí.

Jana, jako lenka Sokola Sydney, pipravila pro tuto odboku adu kulturních poad. Zvlášt byly oblíbeny Pedvánoní trhy, kde krajané mohli prodával vlastní výrobky, jako teba keramiku, vánoní cukroví, chutné koláe a podobn.

 
 
Nkdy kolem roku 2010 zaala se Universita Palackého v Olomouci zajímat o djiny eského exilu v Austrálii a byl to historik Prof. Jaroslav Miller (dnes rektor Palackého university), který se na Janu obrátil s dotazem, zda by mla zájem se na této práci podílet. Jana nabídku pochopiteln pijala a po osobním seznámení s Prof. Millerem vznikla dobrá spolupráce. Jana poskytla Prof. Millerovi nejen mnoho, ze svých vlastních materiál, ale zprostedkovala mu setkání s mnoha krajany, jejich osudy ho nesmírn zajímaly. Spolupráce s Palackého universitou v Olomouci byla tak plodná, e universita udlila Jan v roce 2013 za práci pro eskou komunitu estný doktorát.

Za zmínku stojí i její spolupráce s knihovnou Libry Prohibiti, kam poslala Jana adu kopií program na kazetách, pipravovaných pro rádio SBS, mnoho rzných exilových knih a doklad.
 
Václav idek 
* * *
Fotografie archív Václava idka
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 04.10.2017  10:22
 Datum
Jmno
Tma
 04.10.  10:22 Blanka K.
 24.09.  11:33 Jana Reichov
 22.09.  18:29 Von
 21.09.  16:27 Bohumil
 21.09.  13:54 OLGA JANKOV