Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pankrc,
ztra Servc.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O civilizaci
 
Zeptal jsem se jednou Josefa Hlinomaze, co si myslí o naší civilizaci, jak ji proívá, jak se ho dotýká ... Zamyslel se jen krátce a vyprávl mi zkušenost, ješt erstvou:
 
Ml jsem nedávno televizní zkoušku ve Filmovém klubu a vyjel jsem autem. Je to na Národní tíd v tée pasái, kde je Laterna magika a divadlo Za branou. Zaparkoval jsem u Národního divadla, ale takovým zpsobem, e jsem stál o jedno auto za parkovacím prostorem. Prohlédl jsem postranní ulice a vida, e tu nikde zaparkovati nelze, vrátil jsem se ku svému diblíkovi a odejel jsem vpravo, obejel blok, znovu projel kolem tého prostoru, odejel vpravo do Spálené, oklikou kolem Televize do prostoru, kde doprava to vede do Jungmanky a doleva je jakýsi uzavený prostor, odkud pšák dostane se prchodem na Národní tídu, jezdec však nikoliv. 

A tu na m jeden známý kií: "Jejejejej, tady nestjte, mohli by vám to odtáhnout!" Co naplat, vycouvám a chci jet do Jungmanky, le cesta je ucpána nejen nkolika náklaáky, ale ješt je tu silniní brontosaurus a dinosaurus s fantasmagorickými konstrukcemi jeáb, nadnáše, odnáše, penáše. Koukáte, kde jsou balíky juty, bavlny, kde barely s naftou, kde panely, co budou penášet, odkud, kam a kudy a co se to dje, ale oni jenom couvají a popojídjí sem a tam, zatím co jsem vtsnával svého diblíka do jediného prostrku, kam by se, zaplabh, nic vtšího nevešlo. 

Pak jsem vcouval a co te: šoféi se hádají, ten z dinosaura a brontosaura tvrdí, e sem nemli jezdit vbec. A tak couvají a zase kupedu a po dvaceti minutách praješti pece jenom mizí, ani koho rozdrtili (v tom je obdivuji), bez juty, bavlny, nafty, surové gumy, odjídjí prázdní jak pijeli. Snad taky chtli parkovat. Ocitám se v Jungmance a jezdím po ulicích. Parkování zakázáno a kdy ne, tak tedy parkovišt je vyhrazeno. 

 
  

Pijídím do ulice Myslíkovy, zoufale zaparkuji, ale zadek mi mírn penívá do kiovatky. Pochoduji po okolí a najdu telefonní budku jenom asi tak dva kilometry daleko. Hledám v seznamu film - tolik si ješt pamatuji, e film byl od nepamti pod písmenem . Vida, u tam není, dost moná, e te bude pod F. Jene F zase není v seznamu. Asi tak ti tvrti abecedy jsou ze seznamu vytreny.

Hasím si to k auáku a co nevidím - do vozu co stojí pede mnou leze pán. Kiím na nj, aby pokal, a dobhnu. Chápe m, a kdy odmykám dvee. Ano, ano, aby mi tam nkdo nevjel. Odjídí a já se vecpu na jeho místo. Jupí, jsem zaparkován! A chechtám se, protoe kolem krouí nkolik ralok, touících po zaparkování. Picházím o ti tvrt hodiny pozd na zkoušku. Naštstí reizér práv telefonuje, e neme zaparkovat. Nakonec všechno dobe dopadlo.

 
  
      
Druhý den jedu tramvají. Co je ranní tramvaj, nemusím vykládat. Reizér pišel pšky a sešli jsme se vas. Medíme si. Nazpátek pestupuji na Prašném most. Ml by se pejmenovat na Smogový most. ekáte-li na Prašném most na jedenáctku nebo ticítku, hrozí vám udušení. Nekonený proud vozidel všeho druhu konzumuje veškerý kyslík. Lidský tvor je nejpizpsobivjší ze všech. 

Nauil se dýchat jakýkoli plyn. Není vidt, smrdí to, ale furt se dejchá. A tu lovka napadne: Nebylo lepší, kdy jsme byli vopice a skákali jsme z vtve na vtev? Semtam sice nkoho seral tygr nebo pardál, semtam se soci pozabíjeli, ale to se tenkrát muselo dejchat! A parkovat se nemuselo, protoe v dungli ádný parky nebyly. Ovšem vda u prý ten problém vyešila.

V Tokiu si Japonci ráno nasadí protiplynové masky a sundají je a veer v šestaosmdesátém poschodí, kam se smog nedostane. Máme se tedy na co tšiti. Našinec, kdy se chce nadejchnout, zapálí si cigaretu a taky to jde. Zvyk je zvyk. Civilizace je tedy problém. ešme jej! Od nepamti, chtl-li nkdo problém vyešit, naped se zamyslel. Zamysleme se ! 

 
  
 
Po tomto plamenném závru své osobní zkušenosti s civilizací, pocítili jsme oba potebu ehosi veselejšího. Teba karneval, je to v dnešním slova smyslu rovn civilizaní projev. Jak k tomu ale došlo? Milý Josef mínil toto:
 
Upoutat na sebe pozornost ostatních lidí je v povaze lidské. Z mnoha dvod. A jen nkteré z nich lze generalizovat. Jedno je však jisté. Kadý chce být dleitý tím nebo oním zpsobem. Kdo ne, ztrácí o ivot zájem. Nejvíc projevuje se tato touha v mládí. Proto i mláde nejvíce podléhá mód. Módu vymýšlejí výstedníci a ostatní je napodobují. Ustaviné zmny v mód dávají kadému monost, jak tak se na sob výtvarn vyít. 

A tak dívky, krasavice a obryn, mohou si dovolit všechno, všechno jim sluší. A jestlie nkolik výstednic s tím zane, budou chodit nahé, ovšené ovšem cingrlátky a biuterií. Budeme vidt na ulicích to, co dív bylo jen v barech a v lehkých divadelních ánrech. V takovém pípad návštvnost v podnicích k tomu úelu vybudovaných klesne na minimum. Mladí mui snaí se v naší pítomnosti upoutat pozornost fousama a vlasama. Budou-li fousatí a vlasatí mimo plešatých všichni, výstedníci se zanou holit, vetn lebek. 

 
      
 
V kadém jednotlivci je zárodek exhibicionizmu. Co si budeme povídat, nejlepší je to na jevišti. Jene kadý neme být hercem. A umní u je píliš rafinovaná forma. Ale i herec, pvec, taneník, teprve po urité dob pekonává to "primitivní" v sob a jeho projevy dosahují umlecké úrovn. Nkteré.
 
I kadé jiné umní tak zaíná, ne zane jít o nco jiného a na jiné úrovni. Kadý zkrátka, kdo nco umí, co kadý neumí, je nucen njakým zpsobem to pedvádt. Mimoto ale lidé veškeí chtjí a potebují zmnu, únik ze všednosti, vzrušení a legraci. A na to jsou šibinky, maškarní bály, maškarády a karnevaly, co jedno jest. Zkrátka píleitost k vodvazu. V takovém pípad lidé jsou ochotni pevlékat se do ehokoliv za cokoliv, lepit si fousy i paruky, zmalovat se ímkoliv barevným, co je po ruce, zbláznit se a stát se na nkolik hodin cvoky a šašoury. A touha šaškovat je v kadém jednotlivci. Herce, kteí si uívají promny pi zamstnání mnohem víc, ne si lidská pirozenost ádá, karnevaly mohou zajímat jen jako diváky. Výtvarníci ale, kdy mají maškarní bál, podstoupí jakoukoliv ob, aby na chvíli udlali ze sebe nco jiného. Mj pítel socha Vingler si u léta vymýšlí na sebe maskování, zmalování se a vbec líení, které by m pi provozování herectví pivedlo k zoufalství. A jeho to ohromn baví.
 
Myslím ale, e opravdové karnevalové tradice mají jen v jiních zemích. Jiní Francie, Italie, Španlsko a nejvíc v jiní Americe. Takový jihoamerický karneval stojí vdy nkolik desítek ivot. Nkolik mrtvic a vtší poet ušlapaných, co je tam normálkou i na fotbale. Bez zábran poddávají se tam davy rytmu, extázi, eventueln bsnní.Té býí zápasy, fotbal a nejrznjší parády vycházejí z tée podstaty. Jde o pedvádní, koukejte se, co všechno dovedeme. Všechna veejná vystoupení ale, jakmile zaboí do profesionality, ztrácejí pvodní kouzlo pedvádní se, stávají se emeslem více i mén íznutým tou i onou formou umleckého vyívání se, kdy v niem jiném, tak v reii. Podívanou s profesionály vdycky nkdo reíruje. Reizér nebo snad podnikatel. 

 
      
 
A tak karneval je vlastn improvizovamné divadlo, kde kadý me zahodit zábrany a dlat skoro všechno, na co má chu. Je to vyboení z denní discipliny, je to rambajs, zmatek, binec a alegorie a fantazie, kepení a vyvádní, šílení a maškaráda a mejdan a erotika a exotika a tanec a mazec a tyátr, kde reizérem a hercem a taneníkem a zpvákem a klaunem a šaškem me být kadý. Jako v ivot, který se nkdy taky stává karnevalem, jene zedným a na dlouhý lokte. Nebo nemálo z nás poíná si á la cvok a nemálo nepochopitelných vcí se odehrává v nás i mimo nás, a ím dál víc. A po svt nesíslné davy chodí s maskou na tvái a ve škraboškách. A nemusí být ani karneval.
 
Slavomír Pejoch Ravik
 
* * *
Obrázky z fotoarchivu autora upravila pro tisk Olga Janíková

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma