Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alice,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O artistech
aneb
vzpomínky na jesefa Hlinomaze


Krom polonahých krasavic, opic,  badatel  a arcivévod  byli oblíbeným Hlinomazovým tématem té artisté. Vtšinou v pruhovaném odní, které napovídá,  e my,  v  podob  vzeské bandy, jsme schopni se proplétat  navzájem, a to všemi smry.  

V jednom z tchto velkých témat  Mistr  zapracoval do  plátna skutený deštník i s rukojetí, vybíhající z obrazu. Ten mohl malí Hlinomaz kdykoli popadnout a pitom vysvtlovat své pojetí: "Jak vidíte, pomocí zázraného deštníku mohu vstupovat a vystupovat do obrazu a z obrazu, záleí jenom na tom, zda momentáln prší. 

Artisté ovšem pracují nerušen dál, jednou provdy, nedají se u vyrušit. Akademik Jií Brdeka ovšem metodu jak vstupovati nebo vystupovati do obrazu a z obrazu teprve vymýšlí. A na to pijde, vlétneme na to pomocí animovaného filmu a dalších fígl, na nich se vdecky pracuje ve Výzkumném ústavu krátkého filmu. 

Mnoho doktor, inenýr a nespoet CSc a SCs a CSs i SSc se tím zabývá. Ostatní kombinace a permutace tchto magických písmen ponechávám tenáov fantazii." Jak vidno, Mistr si z bádání v nesmyslných sférách tropil vdycky legraci, vdu nevyjímaje. Té titulm kandidát a zaslouilých mistr a velmistr nepišel nikdy na chu. Pijímal ivot s humorem a zejména na nj nahlíel z hodn velké výšky. Tmi otrapy v pruhovaných hadrech jsme mli být ovšem všichni, nebo jak je u nás zvykem, moc si nás dovede upravit k svému obrazu, a vtšina šašk je ochotna, jsou-li o to poádáni, (a teba i bez poádání) provádt nejrznjší kouzla a pevracet se klidn i vzhru nohama, jak jim to Mistr a zemská gravitace jenom dovoluje.
 

Co soudil Josef Hlinomaz o artistech doopravdy

Svtoví rekordmani obratnosti a šikovnosti! Co si o nich myslet? ijí tvrdým, eholním ivotzem a mají strašn starou tradici. A jsou to vtšinou potomci taky artist, protoe tohle povolání se ddí po pedcích. 

A je to studnice komediantství všeho druhu, úzce související s herectvím, zejména komickým. Vtšina svtových klaun, ale i Chaplin, Frigo, Lloyd a jiní, a u nás Vlasta Burian, byli svým zpsobem artisty.
 
Artisté ale, o nich tu má být e, mají jiným lidem nejen nepochopitelnou, ale i neuvitelnou pracovní káze. Nkteí denn riskují ivot. Také jejich trplivost je bezmezná a jejich vle se vymyká jakémukoliv mítku. Zdá se, e kdykoliv si vzpomenou, pemáhají gravitaci a jejich cílem je ovšem budit senzaci. 

A pece, budí ji ím dál mén, náš svt je toti pesenzanný a lovk kdy dneska slyší, e tam a tam je nco senzaního, hotové unikum, obrací se opaným smrem a prchá co nejdál od fantastické podívané. Marn se zabíjí kadý tvrtý automobilový závodník a marn se rve tisíce divák kolem dvaadvaceti vydšených fotbalist. Senzací je to jen pro nkoho a jenom na chvilku, nebo nkde jinde jiní lidé se rvou pro nco jiného, ješt nesmyslnjšího. A lovk nco vidí nebo o nem slyší a myslí si, e je to jedinené a nepekonatelné, ale ji za týden, msíc nebo rok vidí nco, proti emu to, co vidl ped tím, je dtskou hrou.

 
 

A kadý sportovec, který chce mít úspch, musí si poínat stejn eholn a ukáznn jako artista v cirkuse. Jeho výkon musí být nadlidský a jeho svtový rekord bude co nevidt pekonán novým svtovým rekordem, nebo, jak se ta krerá vc pstuje víc a víc, vznikají zvláštní odrdy lidí-skokan, bc, plavc, kopajících, puky honících, boxer, vzpra atd. atd., a kadá další generace je neuviteln lepší ne ta pedcházející, a tak to jde do nekonena.
 
Ale ono je to tak i v umní, ale zase taky jinak. Teba virtuózové rzného raení, takzvaní perfektní profesionálové, i kdy popudy nutkající k práci, bývají alespo zpoátku jiné. ekne se teba muzikant. Nekonené mnoství disciplin. Napíklad umlec, který hudbu tvoí, vulgárn eeno vymýšlí, a umlec, který reprodukuje a zase jak reprodukuje a kolik té vci dá ze sebe. 
 
Chce-li pedávat ostatním nesmrtelná díla ve svém osobitém pojetí, musí být naped ješt onglérem s tou disciplinou, trplivostí, vlí a s tím vším, co patí k artistovi a musí i s tlem a svalstvem prodlat tyté procesy co onglér, kouzelník nebo nkdo, kdo se rozhodl, e peskoí laku ve výšce dva metry ticet. Franz Liszt trénoval klavír se závaíkama na prstech. A te si pedstavte tch nuancí. Na jedné stran ctiádost a ješitnost a na druhé touha sdlovat objevená tajemství tm, co pro to mají orgán, jemu bychom mohli íkat vnímák.

A na kolik procent se takový jedinec vyrovná, aby se tak eklo "duchovn" s pány Bachem a Beethovenem, Smetanou a Dvoákem. A protoe bez onglér to nejde, jde o artistiku, vznešen eeno, s vyšším posláním. Ale tak trochu podobn je to i s herci. Eskamotérství, je-li spojeno s vývojem osobnosti, roste do tko mitelných rozmr. A jsou na tom jako virtuosové neskladatelé. Reprodukují cizí myšlenky, s nimi se snaí ztotonit. A tu pojednou nkteí zanou zlobit, improvizují a chtjí být autory nebo aspo spoluautory. A taky jde o to, na kolik procent. A tu a mi tragédi a charakterové prominou, improvizace je výsadou komik. A tak ti velcí a opravdoví píší hry anebo filmy sami pro sebe, anebo se v cizích hrách stávají autoautory, co je nco jako autor na druhou. Všechno se toí kolem nich, vymýšlejí, improvizují a vládnou. U Vlasty Buriana vbec nezáleelo na tom, kdo hru napsal a jaké hodnoty hra mla. 

On sám byl na jevišti hodnotou a to stailo. A herec-spisovatel? Moliere, Chaplin, Voskovec a Werich. Tady musí být veliký smysl i pro harmonii, nebo kdy je veselo, musí být i smutno, anto takový je ivot. Proto jednou se zpívá Nebe na zemi a jednou Klobouk ve koví, nebo tak to v ivot chodí. 

A malí? Malíi chodí do malíských škol, uí se malískými ongléry a stávají se akademickými. Ale jen si pedstavte: akademický malí rRmbrandt, akademický malí Cézanne nebo Gogh. A malíe, jako byl Tichý a jako je Zrzavý, pravideln ze škol vyhazují anebo je ani nepijmou. Jdou pak svou cestou, sami nacházejí vzory, sami rozhodují kdo je ovlivuje, jene malují tak, jako nikdo ped nimi, jsou sví a mají svj svt. A z jejich obraz je lidem veselo, ale i smutno, jako z muziky a z knih a z umní a moná e i z artist, kdoví. Nebo do tetice, takový je ivot.

 
Slavomír Pejoch Ravik

* * *
Výbr a úprava fotografií © Olga Janíková - Raviková
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.05.2017  11:56
 Datum
Jmno
Tma
 19.05.  11:56 Vclav Podkovn ...
 19.05.  11:56 Vclav Podkovn ...
 19.05.  11:35 ferbl
 18.05.  18:16 Von