Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pankrc,
ztra Servc.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mj nejvtší trapas 
 
aneb
 
Vzpomínky na Josefa Hlinomaze

 
lovk Hlinomazova typu musel v ivot spáchat mnoho trapas. Který byl nejvtší? Co se m týe, do jednoho svérázného maléru zatáhl nepímo i m osobn. Tím spíš, e se tak stalo ve Svt v  obrazech – ovšem zpsobem naprosto nenapodobitelným. 

Jak ji bylo napsáno na jiném míst, tato redakce si m - co se práce týe - opravdu povaovala, ale ideologicky jsem byl pro n „prašivkou“. Take kdy jednoho dne uspoádali ve Svt v obrazech raut, se vším všudy, a pozvali pár umleckých veliin, mimo jiné také Josefa Hlinomaze, ale i hosty stranické a pedáky novináské obce, doporuili mi, abych tak íkajíc „nezaclánl“. Co se m dvakrát nedotklo, nebo jsem se podobných radovánek vbec nerad úastnil. Take šaráda pro mocné se rozjela ve vtším stylu, a já jsem svou osobou doopravdy nikoho nedrádil. Pro jistotu jsem nebyl ani v budov. 

Josef Hlinomaz pišel tak íkajíc „v nejlepším“, kdy si šéfredaktor Miroslav Dokal, jinak moráln beztvará améba, lebedil, jak skvle mu vyšla tato reie. Pepík ovšem neml tušení, e jsem byl uklizen, abych nedrádil stranické špiky. Byl ovšem natolik vnímavý, e pochopil tajemství mé neúasti. 

Vstoupil do stedu dje, práv mezi straníky, jim jsem ml uhnout z cesty a zvolal: „Do prdele, kde máte Pejocha?“ Take podrazil pana šéfa, nebo došlo k poádnému trapasu. Ten, kterého se chtl Dokal zbavit, se stal najednou pedmtem hovoru. Tím spíš, e, jak pamatujeme Hlinomaze, šlo o osobu pomrn hlunou, a kdy ho nkdo namíchl, také píslušn ramenatou. Druhý den se tedy o niem jiném nemluvilo a mí nepoetní redakní pátelé si Hlinomazovo vystoupení vychutnali dosyta.
 
A co nám o svých trapasech ekne Mistr sám? Poslechnte si to.
 
Já jsem zail nejvtších trapas asi deset a skoro všechny na divadle. Nkterým jsem také docela jen pihlíel. O tch bych vyprávl nejradji, protoe kdo by se rád ze svých trapas zpovídal, e jo? Tak sedli jsme jednou na jednom festivalu s jednou dámou na takovejch tch vysokejch jednonohejch idlích, nebo co to je, u baru. Ona byla velice pohlednej, aby se tak eklo sexkusanec, a smála se takovým divným zpsobem, jakoby keovit. Hned vám eknu pro - protoe po nkolika franech se zejm pestala kontrolovat a smála se na plný pecky. 

A z druhé strany sedl soused, kterému ta dáma uarovala. No a jak se te smála naplno, ukázalo se, e mezi dva hoejší stední zuby by se ješt pl zubu, a pi dobré vli titvrt zubu, vešlo. Odtud ten poátení kontrolovaný a nepirozený úsmv. 

A tu ten soused zprava podotýkal ji ponkolikáté, e objekt sedící mezi námi musí být zajisté velice vášniv a pudm podléhající, a se ta dáma zeptala, z eho tak soudí a on povídal, e má mezeru mezi horními dvma zuby, co je neklamné znamení erotoman a hlavn erotomanek. A tu ta dáma hodila do sebe koak a velice jízliv pravila, e ten prostední zub jí dnes ráno vytrhli a poradili jí, aby, ne jí udlají nový, nebavila se, pokud lze, s blbci, idioty a pokud lze, aby se vyhýbala i volm. 
A otoivši se ke mn pravila, e velice dobe ví, e je krásná, ale z kivých zub e mla mindrák, a z té mezery po vytrení ješt vtší, ale te kdy vidí, co za zjevy chodí po svt (opt s pohledem na druhého souseda), jí všechny mindráky pešly. A rozvinula teorii, e nkterejm ksichtm by moná pomohla plastická operace (pohled na souseda), ale tak daleko e vda ješt není, aby z trpaslík udlala lidi (soused zprava nebyl zrovna nejvtší postavy). Vtší kramfleky nepomáhaj a chodit na chdách je nepohodlné, e? - obrátila se na nho. Kdybyste nás chtl, k naší velké radosti, opustit, dejte pozor, a se z té vejšky nezabijete. A víte, e z toho mezi nimi byla potom velká láska? Mla zuby v poádku a on opravdu nosil vysoký kramfleky. Ach, ty eny!
 
Ale znám ješt jeden pípad, který by mohl nést název "Ach, ty eny!" Byl to boxer evropského jména, pochopiteln nebudu ho jmenovat. Na vysoké škole špatn prospíval, protoe pokud neboxoval, pstoval jiu-jitsu, jemu se dnes íká judo a zápasil ve volném stylu, nebo chtl být a taky byl, v bném ivot nepemoitelný. A velice rád navštvoval noní podniky a pral se, ale tak, e nikomu neublíil. Na to si dával bacha a soupei vyvázli vdy s vtším i menším zranním. A dámy na nj letly, imponoval jim. 

I namluvila si ho dáma, krasavice a obryn, jejím ivotním snem bylo, být znásilnna.
A výšejmenovanému sportovci se velice líbila a velice po ní touil. A tak jednoho dne v jednom byt spolu popíjeli tak dlouho, a došlo k "situaci". 

Bránila se ale ta dívka tak znamenit, e musel pouít všech trik které znal a ješt byl nucen vymýšlet nové a nakonec zvítzil a zdecimovaná dáma se odevzadala pemoiteli. On ale zjistil, e je u konce svých sil, jak u misti po zápase s rovnocenným soupeem bývají. Ten co vyhrál je na tom zrovna tak mizern jako ten, co prohrál. 

Dáma zhnusena odešla a rok s ním nemluvila. A víte, e se nakonec vzali? Tady je vidt, co dlá trénink, a e houevnatý sportovec pece jenom nakonec dosáhne svého cíle za kadou cenu. A to té dám zejm imponovalo. Já si ale myslím, e mu nakonec pece jenom zaala fandit, protoe bez fand - kde by sportovci byli, není-li pravda.
 
Slavomír Pejoch Ravik
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 23.04.2017  21:09
 Datum
Jmno
Tma
 23.04.  21:09 Dagmar
 23.04.  17:55 Von
 23.04.  17:38 ferbl
 23.04.  04:37 Bohumil