Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti aneb mé ivotní paradoxy a renonocy (59)
 
Další médium, které výrazn ovlivnilo ivot nejen mj, ale jist kadého z vás, je televize. U jsem se ped drahným asem zmínil, e mé první oboustrann aktivní setkání s tímto zázrakem techniky bylo u v roce 1947 na výstav MEVRO. O šest let pozdji v roce 1953 se objevily naše první erno-bílé televizory s úhlopíkou kolem 20 cm. Po dalších devíti letech jsme pak na prvním televizoru s u ponkud vtší obrazovkou, ve spoleném byt s tetami mé první eny, sledovali penosy z krasobruslaského mistrovství svta v Praze v roce 1962, s nezapomenutelným trojitým lutzem Kanaana Jacksona, s bravurní jízdou Kanaanoech Jelínkových a se zlatým tancem sourozenc Romanových. Podobné záitky však u má kdekdo a tak bude urit zajímavjší, kdy popíšu, jak do televize pronikala naše pedpov poasí.
 
Zpoátku pedpov poasí peetl hlasatel na konci zpráv, podobn jako v rozhlasu. Pak njaký as etl hlasatel pedpov mimo obraz a na obrazovce se objevovaly kreslené obrázky svatého Petra s rznými obláky a sluníkem. Ty ovšem velmi asto vbec nekorespondovaly s pedpovídaným poasím a tak u od února 1961 pišla na televizní obrazovky „revoluce“ v podob ivého vysílání s ivým meteorologem. Prkopníkem byl RNDr. Rudolf Koubek, který zaal vystupovat ped kamerou kadý tvrtek naveer. V dob jeho dovolených v roce 1961 ho zastoupili nejprve dva moji straší kolegové a vedoucí, o prázdninách v roce 1962 pak poprvé exhibovala u i moje malikost.
 
Od roku 1965 se zaala tato relace vysílat dvakrát týdn a od roku 1975 u denn, vetn sobot a nedlí. Postupn se tak na obrazovce zaalo objevovat asi deset meteorolog obojího pohlaví. A od února 1985 a do 31. prosince 1992  jsme se v hlavní veerní relaci stídali ped kamerou ob den se slovenskými kolegy. Jeliko jsem tvor velmi nesystematický, musím být upímný a musím se zde piznat, e tato pesná data erpám z publikací svého dalšího kolegy – meteorologa-historika RNDr.Jana Munzara, jemu tímto velmi dkuji.
 
Myslím, e bude zajímavé, kdy prozradím zákulisí tch našich prvních televizních relací.

V Komoanech jsme si po dopolední slub odpoledne pipravovali jednotlivé mapy a psali asi tí a tyminutový scéná. Hodinu ped ivým vysíláním jsme museli být ve studiu ve Vladislavov ulici, tam nás v maskérn nadermakolovali, napudrovali a naesali, co nebylo nic pro mne, a pak jsme si ty mapy pomocí magnet „nelepili“ na otoný trojboký hranol, na který bylo nutno i kreslit kídou – pro mne další sloitý úkol, jak ukazuje dobová fotka. Stáli jsme ped takovým pultíkem ve tvaru T, kterému se íkalo „antitrapason“ a v ruce jsme mli dlouhé ukazovátko, kterým se ukazovalo na mapách. Pitom do nás „prala“ svtla reflektor, protoe tehdejší kamery nebyly nic moc!
 
Kdy se televizní zpravodajství pesthovalo na Kaví hory a zaalo se vysílat barevn, naše relace se u pedtáela na záznam a televizní štáb se na nás vlastn uil pouívat novou techniku. Reflektory u tolik nehály, ale zato jsme tu krátkou relaci nkdy petáeli i teba ptkrát i šestkrát, piem nejprve to vtšinou kazila technika a pak jako na potvoru i my! 

Je ale na ase popojet a vzpomenout na to, jak pomalouku presti televizních meteorolog rostla. Dkazem bylo, e koncem sedmdesátých let byli zváni meteorologové i do zábavných silvestrovských poad, moderovaných opravdu nezapomenutelným Vladimírem Menšíkem.

A tady mi nezbývá ne se pochlubit, jak jsem se na tomto poadu v roce 1978 podílel dokonce i „autorsky“. V závrené zdravici do nového roku zpívali protagonisté jednotlivých poad jakousi gratulaní astušku a mn se dodaný text pranic nelíbil. Bylo v nm toti nco o dešti, plavkách a podobných proprietách. I pinesl jsem na natáení do zvukového studia svou vlastní sloku a – svte div se – byla pijata a hned jsme ji jako „meteorologické trio“ nazpívali. Pi hlavním natáení ve velkém studiu na Kavkách jsme pak sice mohli jen tak na playback (nebo to byl postsynchron?) otvírat ústa, ale my pesto aspo trochu zpívali, k velkému gaudiu ostatních televizních mazák. No - a závr tohoto silvestrovského poadu jsem mohl sledovat v Harrachov za hlasitých komentá svých pátel. S laskavým dovolením si dovolím opt to dílko uvést, vetn televizní fotky.

 
 
 
Pejeme vám v píštím roce mnohem lepší klima,
vdy nám letos propršelo léto ba i zima!
Pesto budem´ pedpovídat denn jako dosud,
proroci vdy byli biti, to je i náš osud!
 
A ješt pár slov k tomuto Silvestru. Vidt pohromad v akci reiséra Jána Roháe, výtené orchestry a zpváky, a zejména celou plejádu našich nejlepších herc, z nich bohuel u celá ada odešla hrát na nebeské jevišt, to se podaí málokomu mimo tu jejich umleckou sféru! V tch závrených dnech roku 1978 pak navíc konil – dnes bychom ekli „kultovní“ seriál – Nemocnice na kraji msta s nezapomenutelnými doktory Štrosmajerem (Kopeckým), Sovou (Chudíkem), Cvachem (Vinkláem) a Blaejem  (Abrhámem), a se sestrami Hukovou (Janurovou) a Inou  (undrlíkovou). A ani bych to tušil, s posledn jmenovanou jsme strávili ten inkriminovaný silvestrovský veer v harrachovské zotavovn Varšavjanka a dokonce jsem s ní tancoval!
 
Ale te to hlavní, pro byl Silvestr 1978 tak výjimený zejména pro mne, jako meteorologa.

Povtrnostní situace ve stední Evrop se toti tehdy vyvíjela zcela mimoádn. Po nkolik dn „viselo“ teplotní rozhranní na naší severní hranici a ješt na Silvestra odpoledne i Harrachov pršelo pi teplot asi +8 °C. Snad nikdo (krom mne) nechtl vit lidem, kteí pijeli naveer z Liberce, e tam u odpoledne snilo a prudce se ochlazovalo. Pes Krkonoše se velmi studený arktický vzduch doslova propašoval jednotlivými prsmyky bhem první polovin noci a do rána mrzlo jen praštlo. Dopoledne pak tém nikdo své auto nenastartoval. Bhem 1. ledna studený vzduch zavalil celé naše územ. Toto ochlazení uvítali zejména školáci a studenti, protoe v lednu mli asi trnácti denní uhelné prázdniny!  Pamtníci si toto ochlazení jist dobe pamatují – v Praze se na píklad za necelých dvacet tyi hodin ochladilo o 29°C.
 
Foto: autor a T
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 09.04.2017  10:29
 Datum
Jmno
Tma
 09.04.  10:29 ferbl