Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Deník legionáe Rudolfa mejly – 2
 
Doslovný pepis z roku 1916 – 1920
(slova nedopsaná jsou v pvodním textu špatn itelná, pepis je doslovný i s chybami, pro zachování atmosféry)
 

4. ervence byl jsem zajat u Roice; v 11 hodin dopoledne píchod do lesa, zastávka do veera, pi em se s námi ruské vojsko spátelilo a uhosovalo s machorkou a vínem a chlebem odtud však nastalo nkolik dní trapných, první dv noci a den úpln nejhorší a do Rovna cesta nevýslovná tam alespo bylo moná buchtu á 1 k koupit. Já jsem byl velice bohat, e jsem za poslední 2 koupil a rozdlil se bratrsky V.Gabrielem z Dobín u Roudnice n/L. Tak pomalu den ode dne od stanice ke stanici a do Kieva pšky. Stanice to jest taková vojenská jídelna kde jsme dostali obyejn 1 kg chleba na den 1.kostku cukru a dibec aje such.
 

 
18. 7. stanuli u Kieva. Tam jsme si nkolik dní odpoinuli a piš. jed. dobrovolník a vyvolával kdo chce na polní robotu. Já jsem byl mezi tmi kteí se hlásili neb strava zde byla tak špatná a se vyskytovalo mnoho nemocí tak odtud radj dále byla kadého jedna e. Tuto noc pespali ve vagonech, te byla podívana neb zde jsem vidl poprve ruskou dráhu vagony široké a dosti pohodlné.

Ráno v 7 hodin vyjeli z Kieva po krátké jízd pijeli do Elizabethradu tam 5 dní ek. a pijel jakýsi pán tak zv. náalník který si vybral 500 mu transport i já mezi nimi pišel na stanici nám dal najíst bílý chléb i sádlo poté odjeli, po tídenní jízd vlakem stanuli na N. st. Odtud 15 verst piš do Újezdního msteka Ananivy kde nás zavedli do cihelny tam 2 dni ekali a pijedou páni chozejny a nás si koupí, i na 3 den pišla na m ada jakási sologotka Sofia Dminitrijeva která si m koupila za 5 rub. Práv tento den jsem se rozlouil s Aloisem Friesem z Roudnice n/L.
 
Tak 4. 8. jsem nastoupil do první roboty v Rusku. Tam jsem pracoval 3 1/2 ms z nádherného ivobití a poádku nezvyklého který jsem déle nemohl snést utekl jsem na malou etonom k jakémusi Vasilu Tarby tam 10 dní pracoval a vydlal 1 rubl. Jeliko jsem si šel pro mj zanechaný majetek k Sofii, která m zase umluvila zstal jsem pracovat dále a do 22/10 kdy pišel píkaz aby byli všichni zajatci na Úpravu zpt.
 
Jak jsem se zaradoval, e se sprostím pout akoliv jsem nevdl co na m dále eká neb m Sofia strašila e je to na okopy. Tak m odvezla na tu Ananivu pímo bosý a holý a celých 50 kopejek m dala na cestu za které jsem si koupil machorku (tabák) a chleba. První dva dni v arestním dom. Pak nás poslali sami hledat byty. Tak toulali jsme se po mst asi 7 dní to bylo pro nás hurá neb kadý si me pedstavit kdy pustí psa ze etízku ale pi tom nás kadý den poítali ba i jednou a na st. jsme byli a znovu a zpt a konen 29ho pišel telegram e pojedem a skuten pišli na nádraí kde byl pro nás ji pipraven zvláštní vlak dle starého zvyku pihotovený, tam jsme noc pespali ve vag. a asn ráno vyjeli a nevdouce kam, nkteí hádali ba i uhádli.
 
3/11 stanuli na stanici Marievka a ješt tuto noc v dešti a po pás v blát šli pšky na rudník holubovský. Tam po tak hrozné a neuvitelné cest 3 dni odpoinuli a 4 den nás tídily podle zamstnání. Já to se ví jako peka akoliv ji nás bylo 5 poslali nás do pekárny od té spolenosti ........ kdo ostali jedin 2 kamarádi Karel Puš a Jos Mráek od Ml. Boleslavi a m poslali do Magazinu od té samé spolenosti. Tak jsem nastoupil 6/11 do té potrebitelky topit kamna a do 31/12 jako na nový rok 1917 ml jsem jít do šachty akoliv štstí tomu nedopustilo nemli lampu ani kopá tak jsem si jenom 3 dni odpoal a opt do magazinu ale né ji v kamnech topit nýbr za pekazika (obchodní píruí) a pojednou vodovod zabolel tak i vodu vozil 2 dni znovu v magazin 27 a 28 za pultem cukr prodával. 29 znovu rob. obyejná.
 
1/4 Velikononí svátky jsem proil ve vzpomínkách na domov. 17/4 jako na mj svátek jsem odpoíval a dosti vesel byl.
 
29/4 Nedle jsem brambory sázel. 7/5 zaatí jednotvárné a do 31/6 po té onemocnl vodovod a jak to bylio v rusku zvykem a ten i ten je-li jedenkráte zajatcem musí pracovati co se mu poruí.  Take jsem také vodu vozil no ale nelitoval jsem snad e jsem jako koí nebo se íká práce šlechtí lovka co se v mládí nauí ve stáí jako by našel. Práce to není také špatná neb takový malý (boánok) soudek a jednoho kon a v lét k tomu není zlé. Nato však jsem trochu onemocnl pi em jsem si 3 dni odpoinul a pesthoval na civilní byt do dvora tohoto obestva s jakýmsi mladíkem píruím Hrehoriem elezným.
 
20/7 znovu vodovod a do 15/10. Jeliko nastává zima velké dešt tak já jako vdycky jsem hledl se schovati do tepla, a m mohu íci dosud štstí pálo e mi moji prosb bylo vdy vyhovno, tak nyní zase m dali do chlébné lávky (krámu) zase jako píruí. 1/11   Vypsal jsem se na svoji stravu. 2/11 pesthoval se na nový byt s Kasírem Alexandrem Ivanoviem Smirnovem pi em také jako kuchaka.
 
16/11 Neštstí m postihlo e jsem se dostal dostal také do té nešastrné šachty kde jsem vydlal dosti penz tak jako kadý ruský lovk ale jeliko je to tu zdraví nebezpené skrátka milejší zdraví a ivot jako všechny peníze. 18/11 pišel komisar z eskoslovenských legií, který zapisoval a vyzýval, kadého dobrého echa je to také povinnost, tak jsem také rozhodl mám zemíti na poli slávy bude lépe jak zahynouti v otroctví zde na tom Rudníku.
 
18/11 jsme vyjeli se svým dobrým pítelem Josefem Mrákem rodem od Ml. Boleslavi z Rudnika linjkou do Alevska nádherná pro nás cesta nebo jsme si
 
nepedstavovali tak jak ve skutenosti to bylo. Z Alevska vyjeli v 5 hod ve. ješt tohoto dne 29/11 píjezd do Borispolu tam 2 dni ekali na celý transport odtud do Prijatina  kde proil 3 ms.cviení ruské i eské, zábav i rzných vycházek jsme také proili. Ba i známost jsem zavedl s jevrejekou Mas...  Kaza...
 
Jak známo kadému asi e jsme mli projektovanou cestu do Francie kdeto nás postihlo neštstí všichni zastavilo ostati zde v rusku.
 
16-17/3 1918 v prvních bojích ve kterých jsem úinkoval hrd nebo to byli ist nmecko-maarský dobrovolci. Z tchto boj jsem si pinesl hodinky velice zajímavé nmecké. Odtud cesta na blgorod.
 
27/3 V Blašav jsme dopol. byli zaatí uili se vrhání bomb a runích granát, pi zpátení cest neštstí, nebo jsme mli jednu nám nikomu neznámou bombu rumunskou s kterou neuml nikdo zacházeti nesl ji jeden bratr pod paí, která v jedné z Balašovských ulic praskla a ranila 12 našich bratr a asi 2 po ulici jdoucí eny.
Veer jsem byl v Národním dom v divadle kde jsem zprvu tak památné hodinky prodal za 20 rub. Dále cesta na východ. Arkadak dosti pkné msto.
 
16/4 Rtiševo tam se odbývala velká paráda pedávání našeho pluku.  Plukovník ervinka – Štabskapitan Hanuš na to veer v národním dom velký koncert.
18/4 Ped Penzou na malé stanice seznámil jsem se se spanilou dívkou kterou jsem z útrpnosti vi její nemocné matky doprovodil a do Penzy k lékai; zpátení cestu jsem musel jíti pšky 19 verst co však z dobroinnosti udlám, nikdy nelituji.
Na druhý den jsme pijeli do Penzy všichni, jest to pkné msto krásné sady s promenádou ve. jsem byl také v Biografu ije zde také mnoho ech davno ji usedlých.
 
20/4 píjezd do eljabinska msteko dosti ušlechtilé zde jsme stáli celý msíc tak e jsme mli píleitost si toto msto dkladnji prohlédnouti jak na div. v Národním dom tak i do cirkusu kde byli zapasníci všech zemí i od našeho pluku jeden naš bratr uinkoval a vyhrál cenu 25 rubl. Tak i do druhých rzných zábav jsme chodili neb co má z dlouhé chvíle voják dlati.

 
 

      

Tak jsme prodleli asi msíc zde dosti dobe a s tudy jeli nmecké a hlavn maarské zajatci a jeden ze zlosti vi nám hodil po našem bratru kusem elezem a ranil jej do hlavy z toho povstalo ihned mezi námi ruch a jeliko to bylo píinou nám známé nmecké politiky byly Bolševici pi tchto zajatcích zastávali se ho nám však to nemohl došlo k vystoupení v eljabinsku. Nae jsme brzy byly s nimi u konce a jeli svojí cestou dále však mezi námi u to velo a politicky se pracovalo po té jízda dále na východ
a 24/5 jsme pijeli na Marjánovku kde jsme byli pepadeni od Bolševiku chtli nás úpln odzbrojit teba e jsme jim jistou ást zbraní odevzdali tyto jsme nedali a naopak pímo s holýma rukama jsme se bránili a všechno pro nás dobe dopadlo v pl hodin zmocnili jsme se protivnikova celého vlaku 250ti zajatc a mnoho jiné koisti. Stráta ovšem byla také pro nás bolestna neb zde padlo 19 našich bratr avšak oproti protivníkov stran to nic neznamenalo, tch bylo na 150 tl po tchto bojích jsme 10 dní odpo.  zbudovali pancéový vlak jeho nám tak ..........
 
a pomstou v mysli urputn postupovali dále, po 3denních krutých bojích zabrán námi msto Omsk a odtud polovina naše pluku obsadila msto a potom dále na vých. A naše polovina po druhé dráze zpt na Išám, Tjme, Jekatrinburg. Takto pomalu jsme šli stále kupedu a dne 10/10 pišli jsme z boj a já jsem byl nešastnou náhodou rann jenom lehko, take 28/10 jsem mohl zase chodit. Na to jsme 4/11 pijeli do Jekatrinburgu na odych. Ja byl ji zase zdráv take jsem mohl také nco uíti z toho odpoinku, na vycházky s dvaty, rzných zábav a j.
 
28/12 – 13/1 1919 jsem byl trochu nemocen tak e jsem  ml znieny celé vánoní svátky však na to brzy po vyzdravení pijeli jsme do Tjumeni kde jsem pstoval malý obchod abych si pivydlal a mohl zase nco uít. Však netrvalo to dlouho neustálou zmnou poasí onemocnl jsem zase. Tak jsem opustil zase svoje bratry neb mn dali do špitálu v Krásnojarsku kde pobyl a od 12/5 do 4/6 a odtud do Vladivostoku kde jsem byl uren do pekárny ale e jsem nebyl ješt úpln zdráv byl jsem zase poslán do nemocnice na I.Rjeke. Zde jsme mli nemocní také zábavy k obveselení kuelky, Biograf, vše zdarma neb to poádal Americký ech kterého jsme jinak nenazvali jak "strýek z Ameriky". Jeliko byla má nemoc stále se mnou jak se íká na vákách peci jsem si dovolil jíti také do Onoho biografu kde m zachvátila silná horeka, která m drela 10 dní pevn na lku 4 dni úpl. bez sebe tak e o mn ji všichni lékai pochybovali nebo tyfus tak se nazývala má nemoc není ádná hra.
 
Od vypravování druhých bratr ml prý jsem do konce ji rakev hotovou emu nechci ani viti ale i Br. léka m to pozdji ekl ba i za choromyslného m sítali tak m nastala zase trapná chvíle nebo po krátkém ase jsem byl zase zdráv, rád bych se byl dostal  z nemocnice ven a nemohl. A konen po 3tí prosb lékae mn propustil do Vladivostoku Ke strání rot, tam jsem si 4 dni odpoinul a byl pidlen do kuchyn za pekae kde jsem pracoval a do 20/10 kdy jsem se pohádal ze soukromých vcí s hlavním kuchaem a jeliko nemohu snésti pozdji takového lovka který m ublíí, tak na vlastní ádost jsem vystoupil.
 
21/10 byl jsem na evakuaním úad kde jsem se pesvdil e jsem evakuován a pojedu brzy do vlasti.  23/10 dostal jsem zase pušku a zaal choditi na sluby. 24/10 byl poprve ve slub v hosrdárstvené bance kde byla sluba dosti ucházející na pilepšenou dali kávu cukr a bílý chléb a hlavn pohodlí, tak jsem chodil na tyto sluby a do 18/11.
19/11 dali m vdt e se máme sthovat na podnoí tam jsme dva dni ekali na lo
21/11 jsme šli na lo pi em jsem se rozlouil s poslední pítelkyní v Rusku.
22/11 ráno v 8 hod po zahrání nám naposledy naši hymny a louení s ruskými lidmi i pdou odpluly od behu Vladivostockého pístavu.
 
23/11 první den na moi byl pro nás velice zajímavý nebo z nás málokdo moe vidl. Však druhý den nebyl takový neb zaalo kolébání, které na kadého lovka stejn neuinkuje ale vtší ást lidí dostane tu moskou nemoc pi které stále vrhne nic nechutná k jídlu a chodí jak zmámen avšak jak pravím ne kadý ku p. já jsem ........ ani dost málo jenom bolení hlavy jsem pocioval.
Po tídenní jízd stanuli v japonském pístavu zv. Karau kde nás však do msta nepustili nabrali pouze do lodi uhlí a vody a 26/11 vyjeli na další cestu k domovu.
Vydli jsme zde to krásné Japonsko to pro cestovatele jest skuten pkná podívaná, neb Japonsko celé jest samé hornaté ostrovy hodn zalidnné tak je všecko obdlané kadý vršek teple podnebí vše se zelená národ malý ernovlasý a vzlášt eny hojn pracovité.
Dále pes luté východoínské, okolo ostrova Formosa a jihoínské moe stanuli v pístavu na anglickém který se nachází na poloostrov ........ proti ostrovu Borneo.
 
5/12-6/12 nás pustili do msta. Msto jest pkné výstavnosti ulice asfaltové isté a na velké vedro. Zde jsme si nakoupily rzné poteby nabraly vody a odpluly dále. Opouštní tohoto pístavu bylo pro nás smutné neb jsme tam zanechali jednoho bratra kterému osud nedopal poslední tuto cestu k domovu peiti pi koupání se v moi jakýsi ralok ukousl mu nohu pi em ihned následkem vykrvácení utonul. Tak jsme mli zase školu nebo za kadou lodí mnoho takových dravých ryb a moských ivoich pluje.
 
7/12   vyjeli dále. 11/12 opt neštstí pi oprav schdk spadl jeden z našich dobrých ošetovatel lodi Japonec který buto utonul aneb jakýsi ralok polapil neb se lo zastavila a po 2 hodiny pátraly ale marn námoníka nenašli tak jsme opouštli toto místo smutn dále. Dále pes bengalský záliv okolo ostrova Cejlon hlavní kávový ostrov.
 
16/12 – 17/12 boue na moi, kterou jsme šastn peili a 22/12 Stanuli v pístavu
ibutti. Ten se nachází v Adenském zálivu v (jiní) Africe v mst jsem nebyl neb nás tam nepustili jen nkteí naši dstojníci kteí nakoupili njaké ........ malou zásobu na cestu drahota a špatné zjevy z vypravování našich dstojník. Dále nabraly vody a jeli. 23/12 pes rudé moe kde jsme se za trochu pohoupali ped Suezem jsme také vidli horu Sinaj.
28/12 veer v Suezu kde jsme do rána ekali a ráno pes kanál jeli dále. 29/12 odpol strhla se povtrná boue která nám zasypala kanál tak e jsme museli 6 plných hodin ekati a nám zase vyberou cestu dále.
 
30/12 v Port Saidu msto pkné ale draho jako všady jinde.
31/12 Jako na sylvestra vyjeli z Port Saidu tedy svátky vánoní jsme proily pouze vzpomínkách na prošlé a stále silnjší touhou po domov teba e jsme se k nmu blíili denn pece byla ta touha stále vtší a vtší.
2/1 a 3/1 nejvtší boue za celé cestý i tuto však šastn peily. Tak jsme pejeli poslední moe stedozemní a 6/1 stanuli v Terstu, kde jsme ihned se rozešli po mst prohlédnout a zkusit dalmatské víno, druhý den tady.
 
7/1 Vyjeli z Terstu však né ji po moi nýbr na koleji v nádherných hytlákách  které byly pro nás pipraveny v kadém tom vagon 3 otýpky slámy take ráno lovk vstává s uší a nosu kouká sláma jako uník k snídani kousek suchého chleba tak asi nás vezli jako osvoboditele eského národa vezli a do Lublan jeliko by jsme zmrzli a nechtli jsme v takových vozech dále jeti tak nám dali nemocniní vozy kde alespo teplo bylo teba e jsme byli namakáni jako slaneky tak jeli zase dále pes hladové rakousko kde bylo vidti smutné zjevy hladových dtí.
 
11/1 1920 Pijeli do es.Budjovic tam pivítáni našimi eskými lidmi s hudbou jaké to nadšení e zase po 4 letech jsme se setkali se svými nám tak milými. Poslední noc ješt prespali ve vagonech a ráno jsme dostávali dovolenky a peníze a obd. Poté ji nikdo se nedal udreti a rozjídli se kvapn k tomu tak drahému domovu.
 
 
Také já ve 12 hodin poledne sedl na rychlík který m unášel pes Benešov ku Praze na Vilsonovo Nádraí zde pesedl na masarikovo v 1/2  8 zase rychlíkem do Roudnice N/L.
 
11 hod veer v Roudnici na Bezdkov u strýce nechal svá zavazadla které m druhý den pivezl.  Ze dne 12/1 na 13/1 ve 2 hodiny v noci pišel do Dobín ku svým tak drahým rodim, shledání a pekvapení nevýslovné. Tím koním své tyleté strasti, radosti a vše co jsem vidl a proil.
 
Se svým vlastnoruním podpisem mejla Rudolf
 
 

Cesta pes Rusko ve verstách
                                                                           
 
Kiev – Kirzanovo ....................  1631                 
Inokenanskaja ...........................   90
Penza .......................................    208 
Irkutsk .........................................    7
Kinzl ........................................      72                
Bajkal ..........................................  61
Syzra ......................................    286
Moriluj ........................................  61
Samara ......................................   128                
Sljudjanka ...................................   45
Krtovka .....................................     75                 
Muzino ........................................   51
imy .......................................    373                
Tunogi .........................................  50
Ufa ............................................     44                 
Musovoja ....................................   54
Vjezgovaja ................................   184                 
Selenga .......................................   79
Berzjizevoja ..............................     68                 
Vernejlinsk ..................................   74
Zlatoust .....................................     80                 
Petr závody ................................    74
Politajevo ..................................   174                 
Vode ...........................................    92
eljabinsk .................................     24                
Moksan ......................................  161
ernietra ...................................   117                
 Isigoda .......................................   34
Kurgan ......................................   124                 
Jaklanovaja ................................    61
Mokrešín ..................................    122                  
ita ............................................    37
Petropavlovsk ...........................   127                 
Mogairuj ...................................   166
Isil – Kul ...................................   127                
 Olovnaja ...................................    67
Omsk .........................................  129                
Borga ........................................     73
Tatarskaja ..................................    151                 
Manurija .................................     120
Kinsk .........................................    145                
Chonchanto ...............................      86
Ulinskaja ...................................      78                 
Jekeši .......................................     167
Korgat ........................................   117                 
Borin .......................................      186
ulin ...........................................    43                 
Turgiska ..................................      145
N. Nikolajevsk ............................  123                  
Sikojkar ..................................        49
Bolotnoje ....................................  118                
  Charbin ..................................     253
Tojga ...........................................    78                 
 Ingjansk .................................      152
Morinsk ......................................  139               
  Chojdaschezi .........................     103
Bogotol ........................................ 124               
  Chajlin...................................        58
Ainsk .........................................   64                
  Mirlin ....................................       89
ernoroinskaja ...........................  38                 
 Pograninaja ..........................     110
Krasnojarsk ................................. 125                
  Nikolk ....................................    115
Kluknovaja ..................................104                 
Ukolnaja ................................       72
Kojirsk ......................................... 58               
Vladivostok ...............................  162
Tojšet ...........................................188
Ninudinsk .................................153                  
Tulern ...........................................110                  
Zima .............................................130                  
Polovina .......................................158
 
 
8 005 verst; versta je 1066,781 metr, íká se i ruská míle
 
Po svém návratu dom, v roce 1920, zaznamenal si Rudolf pokraování dalšího ivota.
 
 
 
Doslovný pepis deníku z roku 1920
 
16/1 Byl jsem v Praze za svými vojenskými záleitostmi pi em jsem si napsal ádost o st. slubu kterou jsem obdrel k finanní strái. Dne 18/2 jsem dostal výzyv na který jsem se ihned dostavil do Prahy kde jsem byl pijat obdrel oblek a instrukce týkajících se povinností a jel dom si pro vci rozlouil se Rodii a maenkou nae 9/2 ráno vyjel z Roudnice. Bylo to práv v pátek tak e se ekává nešastný den proto není to tak hrozné ale ve skutenosti m zaíná stíhati dosti brzy.
 
Tak ku p. hned v Praze mj vlak se opozdil o 15 min tak e musim zde ekat 2 1/2 hod. Dále v Perov zase do rána ekat take do Opavy jsem pijel 20/2 ale není nic zkaeného naopak kdybych to byl vdl tak jsem tak nepospíchal nebo zde jsme se sjeli tyi jeden italský jeden franc. a dva ruští legionái zde jsme dostali luté pkné botky a byly odesláni do Mor.Ostravy ale sem jsme pijeli v sobotu odpoledne take jsme všechno nemohli vyídit tak ekáme pes nedli ponvad se v nedli neúaduje, pro ukrácení chvíle zašli jsme si do hostince  kde jsem si zase po tyech letech poprvé zahrál s jedním s kamarád kuleník po té  ješt veer do Biografu však to byl také poslední den co jsem se procházel na posledy v legionáském stejnokroji nebo jsme zde spali v invalidní škole býv.zajat.tábor kde jsou všelijací lidé svlékl jsem se a ne jsem došel z kancel. s pikrývkou kdosi mi ukradl ovinovaky tak mám nyní oblek znien.
Noc jsem zde probdl a ráno jsme šli do kanceláe kde jsme sloili písahu a podrobné informace a odesláni do starých Hamer. Sem jsme pijeli díve ne respicient tak ekáme na nho neb se zde vše teprve zakladá tak nevíme co bude dále.
 
Krajina je zde pkná romantická obzvlášt v lét sem prý pijídí mnoho cestovatel. Vesnice obnáší asi 375 ísel ale náramn roztahané nebo ne obejde všechny baráky jak nám vyprávl obecní sluha to trvá nejmén tyi dni. Nejhorší je to se stravou nemá nám kdo vait lidé jsou jak jsme dosud poznali dobí a náramn poboní nebo staí babiky a malé dti ješt zdraví "pochvalen pan jeíš kristus". Tak co se týe nás myslí si snad e jsme jakýsi velcí páni bojejí se e by pro nás neumli vait tak dosud chodíme na obdy ku starostovi kde dostáváme obd dosti levný 15-20 K pro tyi tak e pijde 5 K na jednoho, litr vína 15 K. Pijde na to jaký budeme mít ješt plat tak bychom mohli ít královsky. Zima zde je ješt dosti silná snhu na 2 cm mrazy také dosti kruté ale pes den ji je pkn zaíná tání take za týden neb 14 dní me být e bude také ji pkn.
 
Hlavní vc to ekání je mrzuté neb a do 1.ho bezna se asi budem jen tak flákat a to stojí mnoho penz a u nás jich je pomalu tak je s tím velká obtí. Co se týe zaízení domácnosti také máme. Neb jsem udlal lavici starý stl opravil postele také vypjily a opravili nkolik dní však jsme spali pouze na zemi na slám. Jsme pi tom veselí neb byvalý voják neztratí nikdy veseleho ducha teba by se ml sebeh.
 
V nedli dne 29/2 byl jsem pozván na host. u p.Jokla je to sice id ale dosti hodní lidé. 1/3 popr ve na slub. Nyní ji chodím denn v 8 hod do sluby jeliko se poasí upln umírnilo je sluba lehká e mohu íci jsem ji spokojenjší. Nedle a svobodné chvíle si ukracuji rozlin, buto tením njaké zajímavé knihy aneb vycházkou do pírody. Dnes jako na Boí hod velikononí práv tak po ob procházkou pes Hamry k Bíle a na zpátení cest jsem té vi kolegm zavítal poprvé do hostince na 2 piva. Veer pobavil se s paní domácí a ve vzpomínkách na domov se ubírám k odpoinku. Je to dosti smutné ale dófám e dále bude veseleji.
 

Pak také v takových horách zastrené vesnice se lovk nesmí tomu tak divit co by tu mlo být za zábavu. Jinak jsem spokojen byt máme pkný jíst také dost a  na zábavy si pokám.  Nyní prozatím vedu ivot více samotáský
 
Pokraování píšt...
Deník legionáe Rudolfa mejly - 1

 
Slavomír Pejoch-Ravik
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
   


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma