Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (35)
 
Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.
 
Mara
 
* * *
 
e by to doopravdy byla pravda? e by moe opravdu bylo naší kolébkou? Jestli ano, pak to byla velice nebezpená kolébka. Jen si pedstavte všechny ty raloky a elektrické úhoe a rejnoky a nejjedovatjší hady, jaké píroda dokázala stvoit. Jen si pedstavte, jak se tiše a záken pibliují z erných hlubin hnoucí oi obích krakatic, ped kterými se musí mít na pozoru i plejtvák obrovský, nato tvor menší ne trochu odrostlejší delfíní mlád. Tomu staí piškrtit vzduchovou hadici nebo letmým dotekem chapadla sundat z oblieje masku a je váš! Tedy, on by byl váš i tak, protoe se prost neubrání.
 
Pkn dkuji za takovou kolébku! On ten náš suchý svt sice taky není ádná bavlnka, ale kdy si lovk dá trochu pozor, doije se pece jen slušného vku. Staí nelézt do vozovky na ervenou, koukat kam šlápnout, nepokoušet zpuchelý ebík, co je ješt po praddekovi, a kdy stail jemu, postaí i nám, v lese hodn dupat, aby se nešláplo na zmiji a tak dále a tak dále... Tak co nás poád nutí do té vody lézt?!
 
* * *
 
No, královská hra! A e jsou do ní zfanfrnlí hlavn chlapi?! Tak si to pedstavme ...byl jednou jeden král, co jezdil z jedné válené výpravy na druhou a poád neml dost. eho ml dost, to byli vojáci, to stailo sehnat sedláky z polí a u se bojovalo. Kdy byla njaká pestávka, postarali se zbývající, aby zase za pár let ml kdo bojovat, a bylo to. Jene král zestárnul, no jasn, ani jemu se to nevyhnulo, a pesto chtl bojovat dál. Sedlák u taky bylo málo, a tak mu jeden šikovný ezbá udlal z lipového deva náhradní vojsko. Král si pozval na návštvu souseda, vysedávali spolu nad váleným polem a bojovali jako zamlada. Dsledky byly dva: sedláci konen mohli v klidu sklízet úrodu a na svt se dostala hra pro bystré stratégy.
Poznámka pod arou: a chlapi si vyhrají!
 
* * *
                       
A takhle to vypadá, kdy si rodina vyjede na dovolenou. Táta kufr, máma kufírek, dít kufíek. Ale jenom na obrázku! Skutenost je jiná! Vidíte ty skín dokoán? To se chystá máma, po celém byt je rozvšena její garderoba nejmí msíc ped odjezdem, v bezesných nocích jí ped zrakem defilují situace v hotelové restauraci, na korzu, na plái, pi tanci... nakonec na nejvtším kufru sedí celá rodina, aby se dal vbec zavít.
 
Na ad je dít! Musí mít pece dostatek odv všeho druhu, co kdyby se pokazilo poasí a nebylo kde prát a sušit?Kufírek je jeho.
 
Táta to má jednoduché, staí plavky, šortky, pár košil? No jasn, ale lepší jsou trika, kufíek do ruky a je to!
 
Jestli to ješt neznáte, tak po první zkušenosti vám musí být jasné, e pro celou rodinu napíšt staí ten úpln nejmenší kufíek, jedete-li ovšem do subtrop. Hlavn nezapomete opalovací krém! Ale ten se vejde do kabelky.
 
* * *

 
To byl jednou jeden starý fotel, celý zaprášený, odený a osezený, loupalo mu ve všech kloubech, a tak vbec nebyl rád, e ho vytáhli z komory, kam ho ped lety strili, aby nepekáel a nekazil „dojem“. Bál se, e do nho budou mlátit praklem a nestail se divit, jak jakási huící hadice, co po nm jezdila, z nho vytahuje prastarý prach. Pak se skoro rozsypal, kdy ho nakládali do dodávky, ale pilné a dovedné ruce ho sklíily, vyspravily péra, obloily ze všech stran a nakonec mu ušily pekrásný nový sametový kabátek. Celý omládl a další dlouhá léta se pyšnil v pokoji, jeho byl skutenou a pohodlnou okrasou.
 
* * *
                       
Jsem maminina zástra a co je víc?!!
 
No, nco na tom je. Maminka je v kuchyni nejdleitjší, bez maminky se jídlo samo neuvaí a zástra má velice významné postavení, dbá, aby na mamininy šaty nestíkla ani kapika oleje, aby se neušmouraly od malinové marmelády, aby se na n nepiplácl namazaný chleba, kdy náhodou vyklouzne z ruky, aby se nepipálily nad plamenem hoáku, kdy se natahuje pro koení, aby … tch aby je v kuchyni nepoítan a pede všemi chrání zástra. Jene i zástra je ráda, kdy se líbí, kdy záí istotou, není niím potísnná a nedejboe dokonce propálená! Nevdná úloha! Musíme vymyslet, jak chránit zástru. A na nco pijdete, dejte mi vdt, já to zaídím.
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 24.01.2017  07:05
 Datum
Jmno
Tma
 24.01.  07:05 KarlaA
 24.01.  06:26 Bobo :-)))