Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pranostiky mé babiky Marie – Úvod
 
Babika Marie se narodila v únoru roku 1866 jako nemanelská. Její maminka, moje prababika, ješt tého roku zemela na choleru a výchovy pohrobka se ujala rodina jejího biologického otce. Za mého ddeka se babika provdala roku 1893 a spolu ili, dochováni svými dtmi, a do své smrti.
 
Babika chodila pravideln do kostela a to i na ranní roráty. Mla v kostelní lavici své místo, své klekátko a svj zpvník. Rozumlo se samo sebou, e to místo nikdy nikdo nezasedl.

Podobné domovské právo v kostelních lavicích mlo i nkolik dalších en, kadodenních návštvnic kostela.
 
Babika chodila i na rzné pout s poboností do okolí, ale i do vzdálenjších míst, jako do Staré Boleslavi. Jednou nám pivezla z takové pout kí a na zadní stranu napsala doslovn: „Pane Jeíši, bu vdy s námi – ze Staré Boleslavi 1930 29ho ervna M.N.“ Dodnes nemohu pochopit, jak se na tyto pout dostávala? Snad pšky s procesím? Z Boleslavi pivezla mým rodim kí, který je jeden metr vysoký a 45 cm široký. Kí visel dlouhá léta u nás doma na schodišti, dnes je na venkovské chalup. Dodnes je ozdobený babiiným rencem, s malým kíkem ze slonové kosti, jen v sob skrýval ve sklenné oce obrázek Staré Boleslavi.
 
Jak pracovitá babika skromn a zbon ila, tak klidn odešla. Babika byla, díky starostlivé dcei Ann, dokonce nkolikrát zaopatena svátostmi umírajících. Po takovém obadu vdy pookála a ila i nkolik dalších let dále. Kdy tento obad pece jen nastal se vší váností a nevyhnutelností naposledy, tu babika, která chápala, e odchází, nevolala k sob své syny, ani dceru Annu, ale volala mou maminku, té se drela za ruku, kdy nás opouštla. Bylo to dojemnjší o tu skutenost, e kdy si tatínek maminku bral, babika, zboná a zachovávající boí desatero, nechtla maminku pijmout za snachu, protoe byla rozvedená. A to ve dvacátých letech minulého století bylo ješt tko pijatelné. Postupn si však maminku velmi oblíbila a, jak svým posledním páním projevila, také jí absolutn dvovala. Ddeek, sedící v té chvíli zdšen opodál, do poslední chvíle odmítal uvit, e tentokrát u babika z loe nepovstane.
 
Tatínkovi rodie zemeli uprosted rodiny v pohod. Babika ve svých 82 letech, dda v 89 letech. Oba pohby byly vypraveny z domu smutku, kuchy se zmnila ve slavnostn ernou komnatu s otevenou rakví a adou svící a s kvtinami. V obou pípadech to byla dstojná smrt po naplnném ivot, pozstalí byli smutní, ale nikoli traumatizovaní! V den pohbu pedjel pohební vz ze všech stran prosklený, ozdobený stíbrnými andly a vnci kvtin, na kozlíku sedl livrejovaný koí s dvourohým kloboukem. Kon byli rovn smuten ozdobeni, na hlavách erné chocholy a na sob erné pokrývky se stíbrným vyšíváním. Ped komi kráela volným krokem smutení kapela a knz s ministranty. Za rodinou, která šla za smutením vozem, se celou cestou mstekem adili sousedé a známí a na hbitov tak došel velký prvod. V chrámu Nanebevzetí Panny Marie se slouila mše a knz o obou zemelých promlouval lidsky, protoe je i celou rodinu dobe znal. ádné auto ani povoz si nedovolilo smutení prvod pedjet. To je moje poslední útšná vzpomínka na smrt mých blízkých. Potom u vdy pišla smrt v nemocnici a bez rozlouení. A proto dodnes bolí.
 
Po babice zstala spousta katolických kalendá, které krom rzných údaj o roních dobách obsahovaly zboné povídky, ale i pranostiky a také volné listy, na n babika zapisovala všechno, co se v tom roce významného událo a také rzné pranostiky a písn.
 

Podívejme se na píklad takových pranostik pro jednotlivé msíce:
 
LEDEN Tpytí-li se hvzdy tu noc ped Temi králi, rodí se bílí beránci.
ÚNOR O svaté Dorot uschne košile na plot.
BEZEN Na svatého ehoe ába hubu oteve.
DUBEN Je-li duben pkný, bude kvten ješt lepší.
KVTEN Mnoho chroust v máji – dobrý rok.
ERVEN erven studený – sedlák krí rameny.
ERVENEC Do Jakuba zelíko – po Jakubu zelí.
SRPEN O sv.Bartolomje naplije jelen do eky, a proto se nemá ji nikdo více koupati.
ZÁÍ Panny Marie narození – vlaštoviek rozlouení.
ÍJEN Svatá Voršila jíní nasila, msíc to vidl – nepovdl, slunce vstalo, perly posbíralo.
LISTOPAD Na svatou Kateinu schováme se pod peinu.
PROSINEC Lepší vil hrubá zima ne potem mrazy
 

Mnohé jsou pvabné svou bezprostední názorností ale i poetiností. O tom se ješt pesvdíme.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 04.01.2017  23:38
 Datum
Jmno
Tma
 04.01.  23:38 Tomas
 04.01.  09:22 ferbl
 03.01.  18:11 LenkaP
 03.01.  14:44 Von
 03.01.  12:59 ZdenkaS
 03.01.  12:01 Blanka K.
 03.01.  11:45 KarlaA