Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kdy jsem ped dvma lety trávila ást dovolené v Mariánských Lázních, jedním z nádherných záitk byla pro m návštva Parku Boheminium s miniaturami známých i mén známých staveb v naší zemi. Po rozhovoru s editelem parku Radkem Míkou vznikl lánek, který vyšel v týdeníku Naše rodina (www.nase-rodina.cz),  a který vám te spolu s fotografiemi nabízím k petení a prohlédnutí.
 

Nejen za léivými prameny
 
Mariánské Lázn jsou mstem uprosted les, mstem nádherných park. A samozejm minerálních pramen – jen na rzných místech msta jich vyvrá více ne tyicet a v blízkém okolí kolem stovky.
 
Pi toulkách mstem smrem vzhru do kopc narazíme uprosted zelen na jednu velkou zvláštnost – Park miniatur Boheminium. V pekrásném prostedí krajinného parku tu vyrostl naun poznávací okruh s dokonalými maketami stavebních a technických památek naší republiky.
 
Všechny jsou vyrobeny v mítku 1 : 25 a citliv zasazeny do krajiny. Autor projektu, Radek Míka, tady svj zájem o architekturu, historii i turistiku opravdu dokonale vyuil. A tak se meme projít kolem Karlštejnu, obdivovat zámky ervená Lhota, Ratiboice, ale i telekomunikaní v na Ještdu, rozhlednu na šumavském Poledníku, selská stavení a mnoho, mnoho dalších. Celkem padesát komplex staveb a kadým rokem pibývají další. Dti nejspíš zaujmou i pohyblivé lanovky, lod, vláky i letadla.
 

Lanovkou a k nám
 
Z lázeského centra sem meme dojet teba i lanovkou. Ta byla také prvotním impulzem pro vznik parku. Msto ji chtlo rušit, nkolik let byla nepojízdná a vlastn nikam nevedla. Na kopci stály vedle hotelu Krakonoš jen opuštné ruiny sportoviš a chatek CKM, ádný park, jen zanedbané území.

 
 
„A tak jsem navrhl, co by tu mohlo být,“ vypráví Radek Míka. „Pracuji v nakladatelství turistických map a znám, jak krásný je pohled na kulturní památky shora, z letadla. A podobný záitek jsme chtli pipravit lidem v našem parku.

 
 
Tohle místo je nádherné a dlá z našeho parku miniatur unikátní projekt. I ve svt existují miniatury, ale nikde v tak krásn lenité krajin. Není tu objekt vedle objektu, ke kadému dalšímu se dojde procházkou po upravených cestikách.
Vybudovali jsme si svou dílnu, modely stavíme z plast. Musíme pracovat s materiály, které vydrí vrtochy poasí v nadmoské výšce 760 metr, kde metrová pokrývka snhu není výjimkou.
 

Vyrobit dokonalý model je velmi sloité
 
Vyrábt modely je velmi nároná, dlouhodobá práce, která vyaduje preciznost a obrovskou trplivost. Snaíme se vytváet dokonale vrné modely, vdy nejprve shromádíme plány, dokumentace, snímky z letadla i štosy fotografií všech moných detail stavby. Stroje a zaízení máme úpln bné, nakonec vše závisí na „nejlepším stroji“ – lidských rukou, emeslné zrunosti našich modelá. Kdy je model v díln hotový, dotváíme ho v krajin tak, aby pirozen splynul s okolím. Modelásky dotvoit terén – to je velmi významná souást dokonovacích prací.

 
 
 
Náš park není obrovským modelovým komplexem, který od zaátku ohromí svt. Stavby budujeme postupn, ron pidáváme tak ti, tyi. Nebojíme se, e bude peplnno, zatím máme zastavnou necelou polovinu šestihektarové plochy, kterou máme k dispozici.
 
Stavba potebuje peníze, hodn penz, v tom jsme byli na poátku trochu naivní. Mluvíme o statisících, u vtších model o milionech. Vše hradíme ze vstupného, nemáme ádné dotace, sami sháníme sponzory a jednoduché to není. Snaíme se oslovit kraje, msta, ze kterých památky pocházejí, ale vše je píliš zdlouhavé – výbrová ízení, ádosti o granty.
 

Na stavb modelu Praského hradu bychom rádi spolupracovali s vzni
 
Velkou výzvou je pro nás model Praského hradu. Máme plány, dokumentaci, rozkresy. Máme promyšlené i místo, kde by mohl stát – zrušili jsme tenisový kurt, zatravnili, zadrnovali, vybudovali cestiku kolem dokola. Byl by to nejvtší model na svt, jeho celková délka by byla 24 metr, samozejm i hradní zahrady, zámecké schody… Práv jsme ve fázi hledání mecenáše, celý projekt má rozpoet patnáct milion. Mli jsme podporu ministra Pospíšila, bohuel byl odvolán, a tak hledáme dál. Nkteré menší stavby komplexu mli toti stavt vzni v rámci grantových projekt resocializace.

 
 
Naše spolupráce s Vzeskou slubou je ponkud nestandardní, ale zatím velmi úspšná. Moc velkou dvru v nás ten nápad pvodn nevzbuzoval, ale editel a vychovatelé vznice ve Slavkov nás pesvdili, abychom to zkusili. A výsledky nás píjemn pekvapily. Vzni postavili domky v pedhradí Plzeského hradu i nkolik dalších menších staveb. Jsou vdni, tvrí práce je pro n motivací i odmnou zárove, mnohým pomáhá i zvyšovat sebevdomí. Celou stavbu to velmi urychluje, vdy dokonení prmrn velkého modelu trvá zhruba dva roky. Model Plzeského hradu je zajímavý i tím, e se vlastn jedná o historickou rekonstrukci u neexistující stavby. Dochovaly se jen pdorysy, take jsme se spolen s archeology a historiky snaili vytvoit podobu, která by co nejlépe odpovídala skutenosti, kterou u bohuel není kde ovit.

 
 
Na zimu modely rozebíráme a uskladujeme. Je tu nkolik výjimek, kterým by rozebírání spíše uškodilo. Ty zakrýváme a doufáme, e je mráz neponií. A budeme mít „zbytené“ ti miliony, plánujeme vybudovat zimní zahradu a v ní modely rozestavit do podoby Betlému – je to taková hudba budoucnosti.
 

Máme radost, kdy park oívá
 
Ani msto nám zpoátku nevycházelo vstíc. Spíš nás všichni podezírali, e tu skryt chceme postavit njaký kemp. A kdy pochopili, e se opravdu chceme dret našich plán, mli nás za snílky. Trvalo ješt pár let, ne si všichni uvdomili, e náš park patí k nejnavštvovanjším turistickým cílm v našem mst. Vedle kolonády a Zpívající fontány i náš park láká k návštvám lázeské hosty, ale pitahuje i jiné turisty, kteí by do lázní jinak nepijeli, nap. rodiny s dtmi. Snaíme se msto omladit, oivit. V loském roce k nám pišlo více ne sedmdesát tisíc návštvník a jejich poet rok od roku stoupá.

 
 
Pemýšlíme, jak návštvu u nás zatraktivnit, nabízíme rzné aktivity. V lét tu o víkendech hraje dtské divadlo, zveme k úinkování stedovké kapely i lidové soubory. Nejvtší akcí bývá kadoron ji tradiní Slavnost sv. Václava. Je to jízda sv. Václava, vlajková show, souboje rytí, oivlá keltská vesnika. Pichází vdy nkolik tisíc divák. Máme radost, kdy náš park „ije“.
 
V plánu máme výstavbu kulikového hišt. Z historických pramen víme, e kuliky hráli ji ímští císai, byly tenkrát mramorové. I eské kuliky jsou spojené s prehistorií, s dobou, kdy se zaínala rozvíjet výroba keramiky. Tzv. hlinnku plánujeme dávat kadému návštvníkovi jako suvenýr z našeho parku. Chceme tu hlinné kuliky i prodávat a poádat regulérní kulikové turnaje.

 
 
Kdy jsme v ervnu roku 1999 zaínali, mli jsme hotových pouze pt model – úpln první mezi nimi byl zámek ervená Lhota, potom Ratiboice se Starým blidlem a mlýnem, eskobudjovický kostel sv. Mikuláše s ernou ví, rotundu na ípu a vláek.  Byl to takový soubor, ukázka staveb, v jakých jsme hodlali pokraovat. Setkali jsme se s velkým zájmem, ohlasy byly skvlé.
 

Vítáme i pomocníky
 
V naší díln te stojí dva modely. Bezdz, ten u je tém ukonen a bude naším druhým nejvtším komplexem. Vytváeli jsme ho více ne dva roky. Terén u máme pipravený, v parku jsme vybudovali jak kopec, tak Máchovo jezero. Parkové úpravy musíme zajistit dlouho dopedu, aby se zem zazelenala a vypadala harmonicky, aby vše krásn splynulo s okolím.
 

Druhým „ekajícím“ modelem je zámek v Litomyšli. Tady jsme se tak trochu „zasekli“ na výtvarném dokonení celého díla. Sgrafita, kterými jsou zdi zámku ozdobeny, jsou natolik obtín znázornitelná a je jich tolik, e by naši ti modelái mli na dlouhou dobu co dlat, a ostatní práce by stála. Kdy nedávno navštívil náš park hejtman Pardubického kraje, pan Radko Martínek, pislíbil domluvit spolupráci s restaurátorskou školou v Litomyšli. Pokud by se to podailo a studenti by v rámci praxe sgrafita namalovali, velmi by nám to pomohlo.
 
Pomocníky nacházíme i mezi studenty zdejších stedních škol. V rámci praxe ve školním roce pomáhají obas s úklidovými pracemi, picházejí si ale pivydlat i na prázdninových brigádách. Snaíme se je pipravit na to, aby vykonávali nejen zahradnické práce, ale aby byli i schopni poradit i odpovídat na nejbnjší zvídavé otázky našich návštvník.
 

Ve srovnání s ostatními zemmi se neztrácíme
 
K našim stejním modelm patí Karlštejn. Je nejvtší, všichni se u nj chtjí vyfotit. A pedstavte si, model hradu Karlštejn existuje i v miniparku v Austrálii, kde manelka autora má své koeny v  echách. Svt je malý. Jednou bychom chtli uspoádat setkání park miniatur z celého svta.
 
S evropskými parky spolupracujeme, zejména s tmi nejblišími – z Holandska, Rakouska, Nmecka. Pestoe mají daleko vtší tradice i podporu ze strany státu, respektují nás a mluví o nás s obdivem. Proti jejich parkm máme jednu velikou pednost – jsme toti v opravdovém parku, krásném prostedí, kde lidé mohou relaxovat, procházet se, tšit se z nádherné pírody. Nadohled máme oboru s daky, rozhlednu i jedinené panorama Mariánských Lázní.
 
Lidé samozejm hledají v našem parku památky z místa, odkud k nám pijídjí. Jihoeši Hlubokou, Jindichv Hradec, Stedoeši teba Chrám sv. Barbory z Kutné Hory. Pro tu nejsou? Klasická odpov – chybí nám finanní prostedky. Krásných památek v naší zemi je tolik, e o námty na další modely nikdy nebudeme mít nouzi.
 
Kdy editel parku miniatur Madurodamu z Haagu, který se u nás byl inkognito porozhlédnout, prohlásil na mezinárodním fóru park, a se všichni zajedou do Mariánských Lázní podívat, e stojí za to Park Boheminium vidt, ml jsem velkou radost a vdl jsem, e jdeme správným smrem.“
 
Eva Procházková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.09.2016  14:18
 Datum
Jmno
Tma
 09.09.  14:18 EvaP
 09.09.  10:44 LenkaP
 07.09.  15:21 EvaP
 07.09.  10:59 ferbl
 07.09.  08:50 kusan.