Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (29)

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
Babibajky
* 29*
 
Malé myšce se pestalo líbit na zahrad, prý tam na ni chodí íhat sousedovic koka a v jedné zídce pod kamenem bydlí velikánská uovka, ze které má strach. Tak se jednoho dne rozhodla, e pjde navštívit svoji sestenici Dodo, myš domácí, která si prý v pohodlí ije v nedalekém domeku. Pokala, a se velikánskému chundelatému psovi omrzelo hlídat u branky a šel si lehnout do boudy, a šupydupy byla na verand, kde ješt u dveí chybl práh. Stejn tak se dostala i do bytu a uasla, jaké je tam teplouko a jak to tam voní všelijakými dobrotami. Šmejdila po kuchyni, ale chleba byl zavený v troub, stl jako vymetený, v kvtinái ani semínko. Vydala se tedy na przkum i do jiných místností, e teba tam najde svoji píbuznou. Krila se v kouteku za psacím stolem a slyšela, jak si dvounoci vykládají o njaké myši, e u by zase potebovala vyistit, protoe špatn funguje. Moc tomu sice nerozumla, ale pesto se zaradovala, e konen sestenku našla, konen si s ní popovídá a moná, e od ní dostane nco k veei.

Kdy v dom po plnoci všechno utichlo, vylezla na stl, hledala Dodo a velice se polekala, kdy jí za zády nco cvaklo.To se probudila myš Genius celá rozmrzelá tím šramocením, protoe byla za celý den unavená, jak s ní poád klikali a tahali ji po podloce. Pesto se ale nad svojí velmi vzdálenou píbuznou slitovala, vysvtlila jí, e Dodo skoila na špek, a taky jí poradila, aby se radji vrátila na zahradu, tam jí rozhodn nehrozí tolik nebezpeí jako v dom, kde jsou pastiky snad v kadém kout. Myslím, e jí malá myška moc nevila, protoe jsem v pastice pod kuchyským stolem jednu našla chycenou. No, tak to obyejn dopadne, kdy se nkdo cpe, kam nepatí!             


* * *
 
Me to zaít teba jako pohádka …jednou se v jeden den narodily dv holiky a kadá na jiném konci svta. Jedna byla celá blounká a rová, druhá jako mléná okoláda a s rovými tváikami k nakousnutí. Ob se odmalika rády vrtly pi zvucích hudby, pozdji se toily na baculatých nokách a vbec jim nevadilo, kdy škobrtly a uchly na zem .

Kdy jim bylo pt let, zaala ta blounká chodit do baletní školy a ta okoládová si dál hrála v prachu ped domekem z lepenky a prken kdesi na okraji Ria, a kdy uslyšela tu krásnou rytmickou hudbu svojí domoviny, pidala se k tanci svých starších sestiek. Od nich se nauila správné kroky a jak se kroutit v bocích a jak zvedat ruce, aby to vypadalo krásn .
 
Vyrostly, z blounké se stala primabalerina, na špikách vytáela skvostné piruety, pae byly labutí kídla a v náruí partnera se mnila ve snhovou vloku lehce klouzající vánkem. I kakaová tanila. Její tanec nebyl snivý, vdy samba je ohnivá, rozdává energii, radost. Záila jako zlaté vetánko, kdy se toila v prvodu nejslavnjšího karnevalu svta .
     Dva osudy tak stejné a pece tak rozdílné! A pro by nemohly skonit jako v pohádce? Urit se kadá zalíbila tomu svému princi. Jeden pijel na blouši, druhý na vraníku a hádejte, pro kterou z nich?
 
* * *
 
Jednou jedna sova milá pár kníek si zakoupila, etla ráno, etla v noci, nebylo jí víc pomoci.
Písmenka ji uhranula, týden u se nepohnula, do kníky tak brejlila, a si oi zkazila.
e se ale moudrou stala, k oaovi zavítala, usmála se na nj mile, on jí prodal silné brýle.
A tak me naše sova vzdlávat se zase znova.
 
* * *
 
Byla jednou jedna malá vesnika, v té vesnice malý domek, u domeku zase dvorek. Na dvorku, jak u to tak bývávalo, pkné voavé hnojišt, všech kohout bojišt. Vdy co by to bylo za kohouta, kdyby na svém území strpl rivala, to by si pak kadá slípka legraci z nho dlala. Jo jo, poádek musí být a jedno hnojišt jednoho pána musí mít. To všechno slípky uznávaly, i kdy se jim jejich kohoutek zdál trochu malý, le vbec holky netušily, co je v nm skryto bojovné síly.
 
Kdy v noci na hadu pad na n spánek, vkradl se nepítel do kurníku a jejich malý kohoutek za velikého kiku vrhl se srdnat na. Kuna se bránila jak lítá sa a všude peí lítalo a taky její chlupy, kdy zpátky k lesu pádila od chalupy. Pak ráno kohout na plot vítzství hlásil svtu… a já te tekou konen uzavu tuhle vtu.
 
* * *
 
A helemese koukejme se, u je tady zase pedjaí a za pár týdn se pihlásí Velikonoce, tak se musíme postarat, aby bylo všechno poádn pichystané, protoe to by byla velikánská ostuda pro celý zajeí rod, kdyby chybla malovaná vajíka! Ono to není jen tak namalovat velikononí vajíko! To se naped musí domluvit se slepikami v kurníku, e budou snášet jen bílá, protoe na hndých to barvení nevypadá tak hezky. Potom se musí splašit veselé jarní barviky, zajeí holky a kluci si poádn umyjí tlapky a dají se do práce… tamhle vlnka, semhle puntík… lutá, modrá zelená a ješt trochu ervené pro radost… a je to! Necháme je poádn uschnout a maminka zajeice je ješt peleští kouskem kiky ze slaninky, aby se pkn leskla.
Ne to všechno udláme, rozkvetou zatím koiky a jehndy, urit si pospíší i zlatý déš a narcisky s tulipány, zahrádka bude plná modenc a moná zbude ješt i njaký ten proukovaný krokus. To bude slávy! Jaro u je zase tady!
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 07.08.2016  09:32
 Datum
Jmno
Tma
 07.08.  09:32 kusan
 07.08.  07:55 Von
 07.08.  06:27 LenkaP
 07.08.  05:40 Bobo :-)))