Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

tení z Biblí kralické podle Ivana Olbrachta (5)
 
Po smrti Samsonov tiskli Filištínští ješt ukrutnji Izraele a picházeli také jiní nepátelé, aby s ním bojovali. Tehdy byl pomazán na krále Saul z pokolení Benjaminova, nad nho nebylo pknjšího po vší zemi, nebo od ramene vzhru pevyšoval všechen lid. Ml pak Saul syna Jonatu, mládence znamenitého a nad jiné udatného, který svému otci vybojoval mnohá vítzství. Ale pesto odolával Izrael tolika nepátelm jen tce, nebo neml vhodných zbraní.
 

Stalo se, e vojska filištínských a izraelských stála proti sob pipravena k boji. A tu vycházel z tábora filištínských dvakrát denn bojovník velký jako obr, jménem Goliáš, odný v brnní a ozbrojený a posmíval se izraelským. To trvalo tyicet dní.
 
Toho asu il v Betlém Judov mu jménem Izai a ten ml osm syn… Z nich nejmladším byl David, mládeneek ryšavých vlas, krásných oí a libého vzezení. Pásl otcova stáda.
 

Starší jeho brati bojovali v Saulov vojsku. David se za nimi vypravil do tábora izraelských, a kdy uvidl, jak se jim Goliáš vysmívá, rozhodl se, e se s ním utká. Postavili se proti sob a Goliáš, vida mládeneka, vysmíval se i jemu, který neml v rukou ádnou zbra.
 
Ale David mu odpovdl: “Jdeš na mne s meem, kopím a štítem, ale já jdu na tebe ve jménu Hospodina zástup, Boha vojsk izraelských, jemu jsi utrhal. Dnešního dne zave t Hospodin v mou dla, zabiji t, setnu z tebe hlavu, vydám tla filištínského vojska nebeským ptákm a pozemským šelmám, a pozná všechna zem, e jest v Izraeli Bh.”
 
Goliáš pomalu postupoval proti Davidovi. David se dal proti nmu do bhu. Zastavil se, sáhl do mošniky, vyal z ní pipravený oblázek, vloil jej do praku. Zatoil a mrštil. Udeil Filištínského do ela tak, e kámen uvázl v hlav. Goliáš padl tváí k zemi.

 
Potom David sal Goliášovi hlavu jeho vlastním meem a filištínské vojsko se dalo na útk. Izraelští je však pronásledovali a pobili je.
 
Jonata a Saul
 
Saul u Davida do domu jeho otce nepropustil.  A vida, jak obratn si poíná ve všem, cokoli mu bylo sveno, ustanovil ho nad vojáky. A líbil se David všemu lidu, i královým dvoanm.

Silné pátelství s ním uzavel syn Saulv Jonata a miloval ho po všechny dny ivota jako duši svou. Sám Saul však propadl vi Davidovi nedve a zmocoval se ho stále vtší hnv proti Davidov oblib u všeho lidu. Dokonce dcera Saulova, Míkol, našla v nm zalíbení a Saul po mnohém váhání nakonec svolil, aby se stala jeho manelkou.
 
Vznikla pak opt válka s Filištínskými, David vytáhl, bojoval s nimi a porazil je porákou velikou.
 
A tu Saul usiloval o ivot Davidv stále více, take ten musel z jeho blízkosti uprchnout.
 
Mezi Izraelskými a Filištínskými se opt rozpoutala bitva a potýkali se. Ale Bh odtáhl svou ruku od Saula a nebyl s jeho vojskem. Filištínští  útoili, mui izraelští pak ped nimi prchali a padali mrtvi na hoe Gelboi. Nepátelé pronásledovali Saula a jeho druinu a zabili Jonatu, Abinadaba a Melchisua, syny královy. A kdy útok proti Saulovi zesílil, podailo se filištínským luištníkm dostati se do jeho blízkosti. Stelami ho tce zranili… Tehdy Saul, uchopiv svj me, nalehl na nj.
 
Písn Davidovy
 
Po smrti Saulov byl ticetiletý David pomazán v Hebronu na krále, a kdy potel syna Saulova Izbozeta a hejtmana jeho vojsk Abnera, stal se pánem judské zem. Porazil a neškodnými uinil Filištínské, Moábské, Sóbské, Syrské, Idumejské i Amónské, Jebuzejským pak vzal hrad Sión, kolem nho vystavl Jeruzalém a kraloval odtud nade vším Izraelem. Nebo zachovával Hospodin Davida, kamkoli se obrátil a ruka jeho byla s ním.
 
A král David Hospodina velebil almy dík, radosti i nadje, v dobách úzkosti volal pak Hospodina ku pomoci.
 
Tak David skládal a zpíval své písn v tichosti své komory. Tak hrál na harfu a chválil Hospodina v síních královského paláce uprosted svých dvoan. Tak odevzdával své almy zpvákm a hudebníkm, aby je pednášeli v chrámu ped tváí všeho lidu.
 
Davidv hích a trest
 
David ml mnoho en a enin a s nimi ml mnoho dtí, zatouil však ješt po jedné. Byla to Betsabé, manelka Uriáše Hetejského, která s ním poala. A tu David nechal Uriáše v bitv postavit tak, aby padl a zemel. Kdy Betsabé svého manela oplakala, vzal ji k sob do paláce jako manelku a ona mu porodila syna. Hospodin se pro toto na Davida rozhnval a syna mu odal – dít zemelo. Betsabé mu však porodila ješt jednoho syna a ten dostal jméno Šalamoun.
 
Nejstarším synem Davidovým byl Amnón, kterého porodila králi manelka Achinoam. Tetím jeho synem z manelky Maachy byl Absolón … jinoch velmi krásný, e takového nebylo v celém Izraeli… Z tée manelky Maachy se Davidovi narodila dcera Támar, stejn krásná, jako její bratr Absolón. A do té se zamiloval nejstarší králv syn Amnón… Pouiv lsti, uinil jí násilí a její bratr Absolón ho za to zabil.
 
Potom ped hnvem otcovým uprchl a ti roky se skrýval. Kdy David oelel smrt svého prvorozeného, dovolil Absolónovi navrátit se do královského paláce a odpustil mu. Ten se však otci zle odmnil. Zaal ít rozmaile a lichotil se do pízn mnohých lidí a ozbrojenc. S nimi pak odešel pod záminkou obtování do Hebrónu a prohlásil se tam králem.
 
Pidalo se pak k Absolónovi mnoho lidu, take jeho síla ustavin vzrstala. Pak vytrhl s vojskem proti Jeruzalému.
 
Králi nezbývalo le uprchnouti, nebo v mst nebylo vojska krom šesti set starých voják, kteí ješt za dob Saulových chodívali s Davidem na výboje. Ti šli ped králem a s ním prchala všechna jeho ele, kní nesoucí archu úmluvy a mnoho lidu, nebo se báli, e Absolón pohubí msto meem. V Jeruzalém zanechal král toliko deset svých enin, aby hlídaly palác. Tehdy plakala celá zem pláem velikým a plakal všechen odcházející lid. Putovali a k potoku Cedrónu, který pebrodili i s enami a dtmi. Tam, ped cestou vedoucí na pouš, se David zastavil.
 

Knze s archou úmluvy vyslal zpt do Jeruzaléma, aby se naoko dali do slueb jeho syna a jeho, Davida, o všem zpravovali. Tak se stalo, e tito navrátilci radili Absolónovi špatn, jak dál bojovati. David tak získal píleitost sebrati dostatený poet bojovník a jejich velení svil Joábovi. Kdy došlo k bitv v lese efraimském, bylo Absolónovo vojsko poteno porákou velikou.
 
Absolón prchal z bitvy na mezku a projídje pod starým dubem, uvázl za své dlouhé vlasy na vtvi; a kdy zvíe, které bylo pod ním, odbhlo, visel tam mezi nebem a zemí.
 
A tehdy Joáb, proti pání Davidovu, bezmocného Absolóna zabil.
 
A zatímco se lid radoval z vítzství, Davidovi bylo hoko a k smrti.
 
David kraloval tyicet rok a zemel stár jsa sedmdesát let. Ped smrtí, pominuv své starší syny, dal pomazati na krále osmnáctiletého Šalamouna, syna Betsabé, eny kdysi Uriášovy, pro kterou zhešil a vytrpl trest.
 
Ilustrace vybrala Olga Janíková
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 28.07.2016  10:00
 Datum
Jmno
Tma
 28.07.  10:00 Svatava
 28.07.  09:47 kusan
 28.07.  08:41 LenkaP