Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

tení z Biblí kralické podle Ivana Olbrachta (2)
 
Potomci Adama a Evy
 
Starý zákon Bible kralické zapoal, pevyprávn Ivanem Olbrachtem, jak jsme minule v úvodu zhlédli, stvoením svta a prvních lidí, Adama a Evy. Krom jiného vybavil je Hospodin svobodnou vlí, ale oni pod zakázaným stromem poznání selhali. Vyhnáni z ráje, zaali zalidovat zemi. A odtud se bratrovradou odvíjí vný svár dobra a zla a vdy nová píleitost k obrod. Z pokolení tetího syna Adama a Evy – Enose – vzešel v ad pokolení Methusalem a jeho vnuk Noe. To u se lidé tak odvrátili od pvodního obrazu boího, e Hospodin, vida, e se mu dílo nedaí, jak mínil, smazal vše potopou svta, uchrániv pouze spravedlivého mue Noe a jeho rodinu. Ale svár dobra se zlem, moudrosti a pošetilosti, trestu a pokání, pokrauje a do našich dní. Je to na nás, to my jsme tvrci vlastního osudu.
 
BABYLONSKÁ V̮. Synové Noemovi, Sem, Chám a Jafet mli celkem šestnáct syn. Jejich potomstvo zalidnilo po potop zemi. A byl za onch as jeden jazyk, jedna e.

I ekli jeden druhému, e by se nemli rozptýliti po veškeré zemi a rozhodli se, vystavt si msto s ví, její vrchol by dosahoval k nebi.
 
Hospodinu se to nelíbilo. Rozhodl se zmásti jim jazyky tak, aby jeden ei druhého nerozuml.
 
Uinil to, a kdy lidé, otevírajíce ústa, na sebe mluvili, nikdo nerozuml smyslu toho, co praví jiný. Proto pestali stavti msto a v a Bh je jako národy rzných jazyk rozptýlil po vší zemi. A nazváno jest místo to jménem Bábel, to jest “zmatení”.
 
ABRAHÁM pocházel z pokolení Semova a se svou enou Sárou nemli dtí, vychovávali jen sirotka po Abrahámovu bratrovi, který se jmenoval LOT. Kdy Lot dospl a ml u svá stáda, oddlil se od stád Abrahámových, nebo pastva jim obma nepostaovala.
 
Lot si zvolil rovinu jordánskou, bral se k východu a pebýval tam, posunuv své stany a k Sodom. Také Abrahám se hnul se svými stády a bydlil v rovinách Mamre, které leí pi ece Hebronu…
 
ZKÁZA SODOMY A GOMORY. Hospodin navštívil Abraháma a svil mu, e zahladí msta Sodomu a Gomoru, jsou-li híchy jejích obyvatel opravdu tak velké, jak se mu zdá. "Abrahám se polekal. Nebo v Sodom bydlil Lot, synovec jeho, kterého miloval. Pistoupil k Hospodinovi a zvolal: “Co zahladíš spravedlivého s bezboným? Kdybys bez soudu usmrtil lovka dobrého se zlým, jaký by byl rozdíl mezi nimi? Bude-li v Sodom padesát spravedlivých, zahubíš ji pec, a neodpustíš pro n celému mstu?”
 
Abrahám tak smlouval s Hospodinem a po deset lidí spravedlivých, pro n Sodomu nezahubí. Ukázalo se však, e v Sodom není ani tch deset spravedlivých.
 
A tu dostal Lot pokyn od Hospodina, aby opustil Sodomu se svou enou a obma dcerami, aby odešli odtud a neohlíeli se zpt k mstu.
 
Nad zemí práv vycházelo slunce, kdy … poal Hospodin bíti Sodomu a Gomoru ohnivým deštm. Lotova ena, která šla za svým manelem, se ohlédla. A byla obrácena v solný sloup… Kdy ráno Abrahám … pohledl k Sodom a Gomoe a na všechnu rovinu ped nimi, uzel, jak ze zem vystupuje dým jako z vápenice. Tak potrestal Bh nepravosti tch mst a jen Lota, mue spravedlivého, z lásky k Abrahámovi vytrhl zprostedka zkázy.
 

IZÁK. Abrahám a Sára, kteí nemli vlastních dtí, byli ji velmi staí, kdy Bh zjevil Abrahámovi, e Sára pece jen porodí syna. Tak se i stalo a chlapec dostal jméno Izák.
 
Kdy dospl Izák chlapeckého vku, zjevil se v noci Abrahámovi Bh a zavolal ho jménem. A Bh k nmu mluvil: “Vezmi Izáka, syna svého jediného, kterého miluješ, jdi s ním do zem Mória a obtuj ho tam v zápalnou ob na hoe, kterou ti ukái.”
 
Abrahám poslechl, hotov Izáka obtovati.
 
Ve chvíli, kdy vzal me a napáhl ruku, aby syna svého zabil, zastavil ho hlas andla Hospodinova: “Nevztahuj ruku na dít a neubliuj mu. Poznal jsem, e se Boha bojíš a e bys pro nho nebyl ušetil jediného svého syna.” … Toto praví Hospodin:”e jsi to uinil, poehnám ti a rozmnoím pokolení tvé jako hvzdy nebeské a jako písek, který jest na moském behu. Potomstvo tvé bude ddin vládnouti branami nepátel a v semeni tvém budou poehnáni všichni národové zem.”
 
Dosplý Izák ml za enu Rebeku a ta mu porodila dva syny, dvojata – prvorozeného Ezaua a druhorozeného Jákoba. Z Ezaua se stal znamenitý lovec, kdeto mírnjší Jákob bydlil s rodii ve stanech a pásl stáda.
 
"Stalo se jednou, e si Jákob uvail z oky jídlo. A práv v té chvíli se vrátil z lovu Ezau uícený a všecek zemdlený. “Prosím t,” pravil, “dej mi toho pokrmu, jsem k smrti unaven.”
 

“Prodej mi za nj své prvorozenství!” odpovdl Jákob.
 
Hladový Ezau mu toto odpísáhl a s lehkou myslí se najedl oky a chleba.
 
A tu Izák, ji starý a slepý, se nechal ošidit Jákobem a svou enou Rebekou a poehnal mu, jako svému prvorozenému. Tak se Ezau stal podízeným Jákobovi a vznikl mezi nimi svár tak velký, e oba opustili dm svého otce a odešli kadý jinam.
 
Ezau se vydal smrem k zemi egyptské, k nevlastnímu strýci Izmaelovi, kdeto Jákob odešel k bratru své matky, k Lábanovi.
 
"Stalo se jednoho dne, kdy ji slunce zapadlo, e se Jákob zastavil na pustém míst, aby tam penocoval … A ml sen. Vidl, jak na zemi stojí ebík, jeho vrcholek dosahoval do nebe, a po tom ebíku sestupovali a vystupovali andlé. A aj, nad Jákobem stál Hospodin. Pravil mu: “Já jsem Hospodin, Bh Abrahámv a Izákv. Zemi, na které spíš, dám tob a tvému semeni. Zstanu s tebou, budu t ostíhati, kamkoli pjdeš, a pivedu t zpt do této zem. Neopustím t.” Jákob to místo nazval Bétel.
 
Jákob byl strýcem Lábanem vlídn pijat a dobe mu slouil. Oenil se s obma jeho dcerami a ty mu porodily mnoho syn. Nejmladší z tch syn, jeho matkou byla Ráchel, dostal jméno Josef.
 
Po trnácti letech sluby u Lábana poádal ho Jákob, a ho propustí i s enami a dtmi, aby mohl odejít do své zem. Dohodli se spolu o rozdlení stáda, v neprospch Jákobv. Ale Jákob, kterému se vše dailo, brzy svoje stáda rozmnoil a velmi zbohatl.
 
"Tehdy se opt ukázal Jákobovi Hospodin a ekl mu: “Já jsem onen silný Bh, který se ti ukázal v Bételu … nyní vsta, vyjdi z této zem a navra se do kraje své rodiny”.  
 
A tak Jákob se pohnul se svými stády, aby putoval dále do zem kananejské a k otci svému Izákovi.
 
Za Jordánem však museli projíti krajem, kam se od svého strýce Izmaela pesthoval divoký Ezau… A svého bratra se Jákob velmi bál, nebo vdl, e na vylákané prvorozenství a poehnání nezapomnl ani za dvacet let.
 
A pišlo ráno, kdy Jákob ekal na píchod Ezaua, který se blíil se tymi sty ozbrojenci. Ale tu Jákob vidl, jak Ezau sesedl z velblouda a jde proti nmu. Jen sám Ezau, mu rud srstnatý a bojovník hrozný. Rozbhl se proti Jákobovi. Dobhl a k nmu. Padl na Jákobovu šíji, líbal ho a rozeštkal se. Nebo ten, který pišel mstít starou kivdu, byl jat náhlou lítostí. A plakali oba… A oba brati se rozešli usmíeni. Ezau se navracel do Seiru, Jákob s rodinou, sluebníky a stády se bral k zemi kananejské, své domovin.
 
JOSEF: Ráchel porodila Jákobovi ješt jednou … nejmladšího syna, který dostal od otce jméno Benjamin. Syny Rácheliny Josefa a Benjamina ml Jákob rád více ne ostatní své dti. Oba rostli a prospívali.
 
Ostatní synové Jákobovi hlavn Josefa za to nenávidli. To dostoupilo vrcholu, kdy jim Josef vyprávl svj sen: “Vázali jsme na poli snopy a mj snop povstal. Zvedly se také vaše snopy, které leely okolo a tomu mému se klanly.” Jindy ml sen doma a mluvil o nm bratrm a otci: „Zdálo se mi, e se mi slunce, msíc a jedenáct hvzd klanlo.”
 
A tak jednou, pasouce dobytek daleko od domova, aby se Josefa zbavili, prodali ho izmaelitským kupcm, kteí vezli na velbloudech do Egypta vonné vci, kadidlo a myrhu.Tam byl jako otrok prodán Putifarovi, dvoenínu faraonovu. Slouil v jeho dom mnoho let a všechno co inil, se pod jeho rukama dailo. A ho oslovila Putifarova ena, aby s ní spal. Ale Josef ji odmítl a tu ona ho nakla, e on ji ádal a Josef byl za to vsazen do aláe.
 
Stalo se za as, e se vrchní íšník egyptského krále, ten, který bdl nad faraonovými nápoji, a pán nad jeho pekai proti svému pánu provinili. Farao se na oba úedníky rozhnval a nechal je vsadit do alání ve, kde byl vznn také Josef. A byli tam mnoho dní.
 
Obma se zdál sen, který jim Josef vyloil tak, e vrchní íšník bude tetího dne osvobozen, kdeto vrchní peka bude tetího dne obšen. To se také stalo.
 
Po dvou letech ml také farao sny. Zdálo se mu o sedmi kravách tuných a sedmi hubených, které seraly ty tuné, ale samy neztloustly. Ješt se mu zdálo o sedmi klasech plných a krásných a o sedmi klasech ubohých, které pohltily ty klasy pkné.
 
Nikdo nedokázal faraonovi tyto sny vyloit, a si vrchní íšník vzpomnl na Josefa. Farao nechal ho z vzení povolat a on pedpovdl toto: Sedm krav tuných a klas plných jest sedm let, v nich bude ve vší egyptské zemi velká hojnost. Sedm krav šeredných a klas zvadlých jest sedm let hladu, která zhubí Egypt.
 
A doporuil v letech hojnosti ukládati pátý díl úrody a vytvoit tak zásoby pro léta hladu. Faraonovi se moudrý Josef tak zalíbil, e ho ustanovil nejvyšším správcem celého Egypta a on skuten v letech pedpovdného hladu zachraoval nejen Egypt, ale celé okolí ze shromádných zásob.
 
Také v zemi kananejské, kde il Jákob a jeho synové, byl hlad. A tu deset syn Jákobových vsedlo na osly a vypravili se do Egypta, kde se poklonili Josefovi, kterého nepoznali, jak to kdysi ukázal Josefv sen o snopech. Jen nejmladší Benjamin zstal doma s otcem Jákobem. Josef potom vzal jako rukojmí jednoho z tch bratr, nechal ostatním naloit obilí a poruil jim, aby se k nmu vrátili i s nejmladším Benjaminem, jinak e zadreného bratra nepustí.
 
Otec Jákob se o nejmladšího Benjamina velmi bál, ale kdy došly egyptské zásoby, hlad celé rodiny ho donutil, aby na druhou cestu do Egypta jel Benjamin s ostatními bratry také.
 
A tu ji Josef nedokázal ovládnouti svoje pohnutí a dal se bratrm poznat. Poslal je zpátky k otci se vzkazem: „Uinil m Bh pánem všeho Egypta, pij ke mn a neprodlévej! Budeš bydliti v zemi Gesen a budeš blízko mne, i ty, i synové tvoji, vnukové tvoji, stáda tvá a cokoli máš. Budu o tebe peovati, abys snad pro hlad nezahynul ty ani dm tvj.”
 
Kdy se všichni synové vrátili k Jákobovi, nebyl schopen uvit. "Kdy uvidl všechny dary, potom uvil. Okál jeho duch a zaplesal radostí velikou”. “Jest iv! Pjdu a uzím ho, prve ne umru.”
 
A vypravil se do zem egyptské se vším, co bylo jeho.
 
Všechny uvedené ilustrace vybrala Olga Janíková
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 07.07.2016  11:26
 Datum
Jmno
Tma
 07.07.  11:26 PavelS
 07.07.  07:18 LenkaP