Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Za všechno me as
 
Ano, váení pátelé, po dlouhém, tém celoivotním pátrání, se mi podailo odhalit viníka všech nedopatení a neshod mezi mladými a staršími lidmi. Promite, e prozrazuji jeho zloineckou totonost hned na zaátku. Vdy jste ji také zejm pátrali na vlastní pst a souhlasíte se mnou.

Ano, je to práv as, který z roztomilých rových miminek postupn dlá vytáhlé pidrzlé klacky a ty pak petváí ve starostlivé rodie a nakonec v pohodové dduly a bábinky i v nevraivé starce. A protoe kadý z nich zrál v jiném ase, v jiné historicky podmínné dob, nkdy velmi tce hledají spolenou e.

Nedávno jsem se byla podívat na ochotnické divadelní pedstavení v jedné vtší obci na Kromísku. Pedstavení se vydailo. Kadý z místních herc znal svoje repliky, vdl, kdy má pijít na scénu a kdy naopak jevišt opustit. V souboru se sešli lidé všech generací – od nejdéle úinkující pohádkové babiky a po divadelní potr – malé školáky. Reisérka se vdycky snaí dát kadému alespo malou roli. Nikdo zde není bez šancí. Vedle herc se uplatní textai i hudební tvrci, muzikanti, švadleny, osvtlovai i výtvarníci.

Ale pro vám to všechno vyprávím?
Spatuji v tomto malém píkladu vzor pro vytvoení vstícných mezigeneraních vztah a snad i vztah obecn mezilidských. Mám dojem, e v poslední dob se a píliš vyhrocují rozdíly mezi mladou a starší generací. Všeobecn uznávaná mocná média vhazují s oblibou mezi píslušníky rzných vkových skupin povstné jablko sváru. Snad jde všem pouze o vytíbení odlišných názor cestou rozumné diskuse. asto však veejná debata sklouzává k hádce s pouitím nepublikovatelných výraz. A tudy cesta k ešení rozhodn nevede. Vdy kadý z nás si bhem ivota vyzkouší tém všechny úlohy.

Meme být souasn v úloze rodie i v postavení potomka. Zkuste zstat nad vcí, kdy vám bhem jediného dne mlád pinese na vysvdení ptku z anglitiny a sklerotická babika málem zapálí dm. A nemusíme chodit a do krajností. Staí udlit dospívajícímu dítti nkolik cenných rad – a pohled na jeho otrávený výraz se vám nadlouho vryje do pamti. Teprve za nkolik let, a si váš dosplý syn nebo dcera zane stovat na neposlušnost svých ratolestí, mete vítzoslavn vykiknout: „Tys pece nebyl, nebyla lepší!“

Prosím vás, zatnte zuby a nechejte si mravokárné ei pro sebe. Práv jste se posunuli na další vkovou píku. Tak s vámi budou dny a léta ješt chvíli šoupat, a vás zcela jist, pokud se šastn doijete, vyklopí do pihrádky s nápisem „dchodce“. Ani nestaíte nahlas vyslovit: „To to ale uteklo“, a u vás vezou – v nejlepším pípad do domova pro seniory.  O další, podstatn delší cest radji nemluvit.

Jakmile se ocitnete výhledov v poslední tetin ivota, máte, váení spoluobané, poád ješt na vybranou.

Bu zakotvíte ve svém stáí jako v opuštném pístavu a na veškeré podnty z okolí budete hledt nevraiv jako na nebezpené vetelce…

Nebo budete soustavn navštvovat fit centra a kosmetické salony, trápit se zniujícími dietami a pyšnit se tím, e vypadáte o dva roky mladší, ne uvádí váš kestní list…

A za tetí zkusíte ít dál jako by se nic nestalo. Dál budete chodit mezi lidi rzného vku a rzných názor. Nemusíte s sebou nosit zrcadlo. Uvnit se budete cítit práv tak „akorát“ na nejlepší moný vk – a ono to bude vidt i zvení.

A nebojte se. as to kadému spoítá. Ti dnešní mladí budou moná za pár let pokyvovat hlavami a mudrovat: „Jo, to za našich mladých let nebývalo…“

Proto je dobré vyzkoušet si rzné úlohy naneisto nejdíve na divadelních prknech. Tam kadý zná svoji repliku a dobe ví, kdy má nastoupit, odehrát bezpochyby dleitou roli, a kdy se uchýlit do zákulisí. I za jevištm je pece poteba schopných a znalých, šikovných a moudrých lidí.

Téma mezigeneraních vztah je vné a nevyerpatelné. Po staletí se odráí v umní a literatue. Na základ jednoho pkného citátu hrabnky a spisovatelky Marie von Ebner - Eschenbach si obas soukromn testuji sebe i své bliní.
Ten citát zní: „lovk zstává mladý, pokud je ješt schopen uit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

Co íkáte? Spatuji v tom návod pro mladší i starší lidské bytosti: snášejme se navzájem, ume se jeden od druhého, hýkejme se. Teba si i vjeme navzájem do vlas, ale usmiujme se znovu a znovu ve spoleném  poznávání. Odpouštjme si a bavme se. Tak si meme docela úspšn vytvoit malé nebe tady na zemi. A nahoe nás pozdji od nebeské brány snad také nevyenou.

 
Svatava Mášová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.03.2016  14:31
 Datum
Jmno
Tma
 20.03.  14:31 ferbl
 20.03.  12:32 Von
 20.03.  10:53 Blanka K.
 20.03.  10:43 LenkaP
 20.03.  10:18 janina
 20.03.  09:53 Svatava pouen pro seniory
 20.03.  09:09 Josef
 20.03.  07:29 Hanka