Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz  Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti – aneb mé ivotní paradoxy a  renoncy (27)
 
Nyní udlám „malý“ renonc a peruším vzpomínky na studentské mládí. Chtl bych nkolikrát zavzpomínát na rodiny svých rodi a  také na své návštvy u rzných tetiek s strýk.
Jak u íkal nesmrtelný Švejk, je dobe, kdy je nkdo pímo odnkud! Znát své koeny nikdy neškodí, i kdy se nkdy hledají sloit. 
 
Mj dda z mamininy strany se narodil eském ráji v Rovensku pod Troskami a ml na mne velký vliv, co jsem u prozradil. Zde mohu ješt pidat dv „lícové“ vzpomínky. Krom tvrdých límek, náprsenky a kapesních hodinek v kapsice u vesty nosil i cvikr a ml pod nosem šedivý knír a dále i bradku. Rád jsem ho pozoroval pi obd, nebo pokadé, kdy vyndával u vyprázdnnou líci z úst, otel si jí elegantním pohybem ten svj knír. Zde ho ovšem pedvádím jako maturanta jiínského Raisova uitelského  ústavu v roce 1881! A ta druhá „lícová“ je rázu pedagogického. Jakoto ídící uitel v.v. mi v prvních dvou tídách vydatn pomáhal s domácími úkoly a dával mi i vlastní první diktáty. A kdy jsem napsal špatné „i“ nebo „y“ po mkkých i tvrdých souhláskách, íkal mi: „Tak jako se i poslepu trefíš lící do pusy, a ne jednou pod nos a podruhé na bradu, tak musíš, i kdybych t o plnoci vzbudil, vdt, kde se píše mkké „i“ a kde tvrdé „y“!“ Vyjmenovaná slova po „befelemepesseveze“ však se mnou u v dalším váleném roce procviit nestihl, nebo bohuel odešel uit malé andlíky do nebe.
 
Protoe maminka byla jedináek a polosirotek, kterého vychovávala její babika, z její strany jsem ml pouze pár prastrýc a pratet. O nejzajímavjší osobnosti z této strany - jejím strýci Bóovi, ruském legionáovi a lidovém léiteli, který byl jen asi o 10 let starší ne má maminka - jsem se u kdysi zmínil pi vzpomínkách na vci mezi nebem a zemí.   
 
Mj tatínek pocházel z malé vesnice Háje u Píbrami a na ddu a babiku z jeho strany si nepamatuji vbec, zato jeho sourozence, tedy mé tetiky a strýky jsme navštvovali asto. Tatínkova staršího bratra si pamatuji jako udeného starého rolníka, který byl u po mozkové mrtvici a nemluvil. Nkdy jsme u nich bydleli s maminkou o prázdninách, ale astji jsme byli u tety, která ila v bývalé hajnovn na kraji tée obce. Její manel byl mu mnoha emesel a krom obdlávání nkolika políek byl i místním cestáem a hlavn truhláem a tesaem. Vedle stodoly ml i velkou dílnu a za války mi vyrobil nádherné sáky! A te nevím zda se neopakuji, ale se v té stodole jsem se  dokonce pokoušel asi v deseti letech malým cepem mlátit snopy obilí. Samozejm neúspšn! Na dvoe té hajnovny byla krom vzdálené kadibudky i zajímavá studna, ze které se voda erpala pomocí dlouhé tye na rameni devné páky, pohybem podobným rozkývání  zvon. Tatínkv mladší bratr se také „poeizenbonštil“ ve východních echách a skonil jako pednosta stanice v Chrudumi. A u jen z vyprávní si pamatuji, e jedna tatínkova setra zemela tsn po první svtové válce na španlskou chipku.

 
 
Na Hájích jsem ml ti bratrance a ti sestenice, ovšem jejich vkové rozptí bylo znané – asi dvacet let! Nejmladší byla v koárku, další omladina si hrála na louce, ti nejstarší u chodili tancovat a my jen nakukovali do oken malého hospodského taneního sálu, dokud nás maminky nezahnaly dom. Ve vsi ani po válce ješt nebyl elektrický proud a tak se svítilo petrolejkou, nad ní si dosplí, k mému velkému údivu bez kontaktu s ohnm, zapalovali cigarety! V okolí byly krásné lesy, rostly houby a vbec všechny lesní plody, z nich nejradji jsem ml ervené lesní jahody s ušlehaným vajeným bílkem. Já, který jsem „na sladký“ jsem se po tom mohl utlouci!
 
Rád také vzpomínám na pout na Svaté hoe v Píbrami. Ten prostor na fotce býval plný stánk se všemi monými i nemonými pouovými atrakcemi a dom jsme chodili dol po dlouhých zastešených schodech. Na Hájích jsme všichni ili - my tedy pouze o prázdninách - ani bychom to vdli, na smolinci a bylo nám v tch letech válených a tsn po válce v rámci moností dobe! Padesátá léta sem ale pinesla výrazné zmny, které se do tchto idylických vzpomínek moc nehodí! To u jsme sem také z Vrchlabí jezdili jen sporadicky. Ovšem po strakonické silnici jsme tsn kolem Háj jezdili asto na dovolenou a nyní ješt astji na chalupu. A vdy jsem se velmi divil, jak „mazan“ byly postaveny haldy vytené hlušiny tak, aby zakryly od Slivice krásný výhled na Svatou horu!

 

Všechno špatné je však pro nco dobré. Smolinec se v této oblasti pestal tit v roce 1991, a tak jako velkou a moná málo známou zajímavost mohu prozradit, e zde v podzemí v hloubce kolem  tisíc metr byl za starých štol vybudován ohromný plynojem, jaký nemá v Evrop snad obdoby. Byl raen v ule, má kapacitu a 64 milion metr kubických, a radji nebudu vzpomínat kým!
 
Vladimír Vondráek
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 08.11.2015  10:21
 Datum
Jmno
Tma
 08.11.  10:21 ferbl
 08.11.  09:13 Maran
 08.11.  09:09 Von
 08.11.  07:20 Abonent na lince "U"
 08.11.  07:08 Marsal Tito
 08.11.  06:55 Ivan
 08.11.  04:57 James Bond
 07.11.  19:13 Blanka K.
 07.11.  17:07 kusan
 07.11.  01:05 Marta U.
 07.11.  00:39 Marta U. Pozdrav