Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...
 
Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
Babibajky
* (20) *
    
Krindapána, co se asi stalo v moských hlubinách, e se král všech moí tak hrozitánsky rozzlobil? Na koho asi míí tím nebezpeným trojzubcem? Pro svolává z nebes hromy a blesky, copak mu nestaí jeho vlastní ivel?!
Tak se dobe podívejte, to jedna jeho dcerunka vyvedla tatínka z míry a te si tady sedí na útesu a nechce se jí dom. Porušila všechny jeho zákazy, vyplula si a na hladinu, uvidla oblohu plnou tpytících se hvzd a krajkový píboj u pobeí, omámil ji vzduch plný vn kvtin. Nechce se jí vracet do temných a studených hlubin. Láká ji ten neznámý svt nad hladinou. No, necháme ji ješt chvíli pemýšlet, snad pijde k rozumu. Mla by si vzpomenout, jak kdysi dávno jedna malá moská víla doplatila na svoji touhu a lidský svt ji zranil a odsoudil k záhub.
Vra se dom, moská princezno, budeš tam ve vtším bezpeí ne mezi lidmi.
                                                                   
* * *
 
To je ale NULA! íkáme vtšinou o lovku, který je smola, nic se mu nedaí, neoplývá inteligencí, majetkem, páteli, kterého všichni pehlíejí a nanejvýš ho politují. Prost jsme ochotni dívat se na nulu s despektem.
JENE! Jene není nula jako nula! Lidská nula je urit politováníhodná, ale zkusme si nulu znázornit graficky. Sama o sob moc nenapovídá, e? Postavte ji však za njakou íslici a uvidíte, jak zhodnotila její cenu! A ím víc nul za sebou, tím vyšší hodnota, to pece známe z hodin matematiky.
Te mne napadá, co by se stalo, kdyby se dala dohromady ada lidských nul?! Proboha, jen to ne, to u tady párkrát bylo a nikdy to nedopadlo dobe! Udlejme z íslice radji písmenko. Vysloveno patiným tónem, je plné obdivu! ÓÓÓ!!!
                                                                        
 
* * *
 
To u je na první pohled jasné, e tohle stvoení není z rodu hodných babiek, i kdy se zdá, e nám tu kouli pímo nabízí. Jen si všimnte toho poouchlého pohledu, ten urit nevstí nic dobrého. Ledacos napovídají i bradavice! Tak kampak si to ta stará arodjnice namíila? Co ji donutilo vydat se na cesty? A propak neletí na koštti? e by jí po tch staletích pouívání odmítlo svoje sluby, nebo jí je snad nkdo ukradl? No, rozhodn to bylo nco váného, kdy ji to pinutilo jít pšky a lidem nabízet pohled do kišálové koule.
Jo, holenkové, myslete si, co chcete, ale já bych se jí hodn rychle klidila z cesty. Copak vy nevíte, e staí, aby se na vás upen zadívala nebo nedejboe se o vás otela a vy se promníte teba v ropuchu nebo vrabce nebo hrocha nebo lasiku nebo… prost v takového tvora, jakým ve své podstat jste?! No, moc se nedivte, kdybyste etli pohádky, tak byste vdli, e pes duhovou kapku ranní rosy jsou na lidech vidt jejich špatné vlastnosti jako teba lstivost, lhostejnost, hrabivost, závist, lenost, zrádnost, nespolehlivost, livost… fuj fuj! To u by stailo, e? Komu by se chtlo noit do neprobádaných hlubin vlastní duše?! Ješt bychom se mohli polekat!
 
* * *
 
Bývávalo kdysi, e lidi vbec netušili, kam dojdou, kdy se vydali na cesty. Pak si nkdo všiml, e ho ráno probudil šimravý slunení paprsek na levé stran vchodu do jeskyn a veer tam svítil ze strany opané, a tak byl objeven východ a západ. Z plnoní strany zase fuel ledový severák, zatímco na stran opané sníh jihl a tál.
A to u jsme vlastn v jiném století, lidi se nestarají jen a pouze o to, aby je nco neseralo a co seenou k jídlu a na sebe, a nkdo vymyslí kompas, aby všichni vdli, kam jdou, kdy u se vydali na cestu, protoe kompas jim to ukáe, i kdy sám chodit neumí.
Nutno ovšem podotknout, e stejn dleitý je pro lovka i jeho vnitní kompas, který, je-li dobe nastaven, nám v nejtších chvílích ukazuje správnou cestu ivotem.
                                                                    
* * *
 
A hele, tadyhle ten vzteklounek by si zaslouil víc ne jen sklenku vody! Já bych na nj pouila aspo tak ptilitrový kyblík a pkn studené, aby ho to zchladilo a záchvat ho pešel jednou provdy; aby si zapamatoval, e jídlo se nehází po zemi, ani kdy mu nechutná, aby se ponauil, e dostane práv jen a jen tohle a ádné jiné, se kterým by nerozumná maminka jist honem honem pispchala, aby se to její nunátko kikem píliš nevysílilo, aby se nenauil a do ivota si neodnesl pesvdení, e všichni kolem nho budou skákat, jak on bude vát! Nechejme je, však se dátko vyerpá, spálí plno energie a a utichne, ješt rádo spapá, co mu pedtím nechutnalo.
Ale ne, nejsem ádná zlá jeibaba, miluji svoje vnouata (jejich maminkám se do výchovy nepletu), však taky nepíšu o ádném z nich! To jenom, e takovíto vzteklounci urit existují, kdy je nejspíš njaký utýraný tatínek tak vrn vypodobnil. Jakoupak asi pouil metodu?! Kdo ví, moná si práv plní kyblík studenou vodou...


 
Marie Zieglerová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.11.2015  10:36
 Datum
Jmno
Tma
 09.11.  10:36 ferbl
 09.11.  06:49 Ludmila
 09.11.  04:17 Ivan
 08.11.  18:38 Mara
 08.11.  17:17 kusan
 08.11.  14:31 Vclav
 08.11.  13:52 Von
 08.11.  13:20 kusan
 08.11.  06:14 Bobo :-)))