Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Svtlo Svítání

 
Rozsvítilo se svtlo. Zistajasna zaalo záit a nepestalo. A práv o tomto svtle bych vám chtla povídat a zaujmout vás tak jeho nevšedním kouzlem.
 
Ponote se se mnou do svta tch, kteí nemohou vstát a jít, rozbhnout se vstíc nejrznjším krásám, nemohou vci vidt i slyšet tak jasn jako my, co meme vše. Motiv svtla nás má provázet tímto povídáním.
 
Nkdo pišel, spatil tmu, a tak rozsvítil svtlo. Rozsvítil jej tak, e si uvdomil, e není pro klopit oi i se vyhýbat postieným, kteí byli díve odstrkováni na kraj spolenosti, a zaal pro n budovat školy. V takových školách jsou dti, co kvli svému postiení vyvolávají pocit ostychu u stále ješt nedosplého lidu. Jsme takoví i my? Vdy postiení lidé mají svj vlastní a úasný svt plný radosti. Já jsem se svými spoluáky mla tu monost nahlédnout práv do tohoto svta a po návštv Speciální školy Svítání v Pardubicích jsem o nkterých vcech zaala pemýšlet trochu jiným zpsobem. Pojme tedy zavít oi a spolu se mnou se do Svítání vydat. Podívat se do svta hendikepovaných a proít nco neopakovatelného a fantastického.
 
Stála jsem obklopena svými spoluáky ped moderní budovou, která vyrostla kousek za pardubickou nemocnicí. Na její rekonstrukci a vybavení pispl stát i Evropská unie ástkou nkolika desítek milion korun. Trochu jsme se obávali jít dovnit. Všichni jsme byli plni obav a ostychu ze setkání s hendikepovanými dtmi. Moná, e jsme se i trošku báli a ani se nám tam moc nechtlo.
 
Ale pak jsme vešli dovnit, ob naše tídy a tídní uitelé, a po schodech jsme vystoupali do sborovny školy Svítání. Byla malá, trochu jsme se makali, ale myslím si, e tolik dtí ve Svítání ješt nebylo. Tady se jich uí mén, v jedné tíd kolem šesti, to aby se jim mohli vyuující více individuáln vnovat. A pak, nkteré dti potebují asistenta, který jim pome se vším, s ím si nevdí rady a co nezvládnou samy.
 
Jedna paní uitelka ze Svítání nás seznámila se vším, co nás zajímalo ohledn výuky hendikepovaných dtí. Potom byly naše tídy rozdleny do nkolika menších skupin na podrobnjší prohlídku školy. Já jsem se svými kamarádkami a jednou paní uitelkou ze Svítání zamíila do rehabilitaní místnosti. Sestra práv ošetovala slepou holiku Míšu. Míša mla krásné velké oi, ale nemohla jimi nic vidt. Pipadalo mi, e se dívá pímo do tch mých. Zamyslela jsem se. Nevím, jestli bych vidt jen tmu dokázala stejn staten jako ona…
 
Rozlouily jsme se s Míšou a dál jsme procházely rznými modern vybavenými tídami, ve kterých jsem se vbec necítila jako ve škole. Na barevn vymalovaných stnách visely veselé obrázky, které si áci sami vytvoili. Z oken byl krásný výhled do babím létem oplývající zahrady a všude bylo plno svtla. Nedivte se, vdy jsme ve Svítání!
 

V rukodlné díln nám paní uitelka povídala o tom, s jakým nadšením zde dti pracují, protoe nikde jinde ne práv ve Svítání nemají tu monost vyrobit si tolik pkných vcí. Teba výrobky z papíru, textilu a obarvené listy obtisknuté na tvrtky. Líbily se mi snad všechny. Moná proto, e mn se obtiskování list nikdy tak nevedlo. Ale práce dtí byly isté, neumazané. Povedené.
 
Poté jsme všichni vstoupili do zajímavé místnosti, ve které byla praktikována metoda muzikoterapie. Byla tam tma, zataené aluzie, sedací pytle a všude kolem spousta všelijakých hudebních nástroj. Vtšina-bubínky a nejrznjší misky-vypadala jako z Afriky. To se ví, e jsem se ihned zasnila a penesla se na erný kontinent. Šamanka, toti paní uitelka muzikoterapie, vyprávla, e toto je místnost, kam se dti chodí uklidnit a odpoinout si, kdy jsou vyerpané. Procházela kolem nás s velkou devnou mísou, uhodila do ní dlaní a já od podlahy ucítila dunní, které mi prostupovalo celým tlem. Pak jemn klepla palikami na kovové zdobené misky, z nich kadá vydávala jiný zvuk. Dovedu si pedstavit, jak tato hudba dtem pomáhá. Je skvlé, e škola Svítání muzikoterapii aplikuje, nebo má na dti jist dobrý vliv.
 
Kolem pkn vybavené truhláské dílny jsme došli a k útuln zaízené kuchyce, kde zrovna pracovaly vtší dti. Jakmile nás uvidly, popadly do rukou talíe s cukrovím, které upekly, a s nadšením a úsmvy na tváích nám ho spchaly nabídnout. Nejprve jsme se ped dtmi trochu ostýchali, ale nakonec jsme zjistili, e vlastn nemáme pro, a cukroví jsme ochutnali. Bylo opravdu moc dobré.
 
Na závr naší prohlídky jsme navštívili tlocvinu. Byla mnohem vetší ne ta na naší škole. Podlaha byla z gumy, take jsme dovnit museli jít jen v ponokách. Bylo legraní, jak na zemi zstaly naše otisky nohou. A práv tyto otisky byly to jediné, co po nás ve škole Svítání zstalo. My jsme si však dom krom pedmt, které dti vytvoily jen pro nás, odnesli ješt mnohem víc. Plno dojm a pekvapivých poznání. Poznání toho, e v dnešním svt mají hendikepované dti obrovské monosti a e je úasné, co všechno jim Speciální škola Svítání nabízí. Jsem ráda, e jsem Svítání navštívila a dovdla se tak nco víc.

 
 
Dostala jsem na památku látkový váek, který vyrobily samy dti. Je malý, celý v teplé oranové barv. Díky nmu mám i v šedi všedních dn kousíek léta. Je ovázaný slamnou stukou a voní skoicí a sušenými bylinkami, kterými je naplnn. Mám ho na svém pracovním stole a práv te pi psaní se na nj dívám. Vidím v nm zahradu v pozdním lét a výkresy dtí, je mi íkají, e „Svtlo“ Svítání je jasné, prozauje celý svt a já doufám, e jen tak nezhasne a bude dtem ješt dlouho svítit…
 
Hana Kivánková
 
* * *
Ilustrace © Krystyna Klosowski
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 29.10.2015  11:08
 Datum
Jmno
Tma
 29.10.  11:08 dubsk Mnonsobn dky
 28.10.  09:42 Vesuvjana dky
 28.10.  09:13 Von
 28.10.  08:17 ferbl