Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Prokop,
ztra Cyril a Metodj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Advent díve a dnes

Piblin osm století u kesanský svt slaví adventní as tyi nedle.
 
U samo slovo advent dýchá zvláštní tajemností a tajuplností. Z jazykového pohledu pochází z latinského podstatného jména "adventus", které se bn pekládá jako "píchod".
 
Jaký píchod to vlastn  je?
Kesané si v období adventu pipomínají píchod Boího syna, Mesiáše a Vykupitele Jeíše Krista, kterého u pedpovdli starozákonní proroci. A to nejen jeden, ale hned jeho dva píchody. Tím prvním je historický píchod Jeíše na tento svt, tlesné zrození  Jeíše v Betlém. Tím druhým je pak píchod Jeíše, oslaveného Krista Krále, jako nejvyššího soudce ivých a mrtvých v den Posledního soudu. Advent je tedy pípravné období na velké slavnosti Narození Pán 25. prosince, trvající tyi nedle. Minuly doby, kdy adventní dobu provázela velmi písná asketická pravidla (psty, povinná úast na mši nkolikrát týdn a striktní zákaz veselí, zábav a radovánek vetn svateb).
 
Advent je dobou oekávání
Pro vící je advent dobou zboného a radostného oekávání, duchovního zklidnní, oištní duše od všeho špatného a neestného, dobou rozjímání a dík Jeíšovi za jeho první píchod na svt a za vysvobození lidstva z temnoty bídy. Dobou meditací o jeho druhém píchodu jako písného, ale spravedlivého soudce, a dobou dobrovolných kajícných skutk, odíkání a milosrdné lásky k bliním, zejména k tm nejvíce trpícím.
Pi nedlních bohoslubách dnes vící sledují zvláštní adventní liturgii, která si zachovala charakter památky na první Jeíšv píchod i charakter pípravy na jeho druhý píchod.
 
Pro má advent tyi nedle
O jednotné tytýdenní délce pípravné adventní doby na svátek Boího narození pro západní ást kesanského spoleenství rozhodlo 13. století.  Dvody, které tehdy církev práv k tomuto potu vedly u dnes nejsou píliš známé. V kadém pípad jde o významnou náboenskou symboliku. Vezmeme-li rzné asové údaje pedkládané biblí jako pesné urení asu, nikoli teba jako njaké symboly, pak doba od stvoení svta a lovka Bohem a do pozemského píchodu Boího syna a Mesiáše Jeíše Krista trvala zhruba tyi tisíce let.
 
Po celou tuto dobu lidstvo prahlo po osvobození od následk prvotního híchu a touebn oekávalo spásný píchod Mesiáše.
Práv tato tyi tisíciletí symbolizují tyi adventní nedle. Pi kadé z nich zapaluje knz na adventním vnci jednu svíku. Toté pak doma dlají vící.
 
 
První adventní nedli nám kalendá nabízí mezi 27. listopadem a 3. prosincem, letos pipadla na 1. prosince. Její liturgické texty nás pipravují na druhý Jeíšv píchod jako soudce ivých a mrtvých a vybízejí k bdlosti, nebo nevíme ani dne, ani hodiny.
 
Druhá adventní nedle se me dostavit mezi 4. a 10. prosincem, tentokrát pipadá na 8. prosinec. Její liturgické texty nás pipravují na Jeíšv první píchod a ten, který nás na to upozoruje, je svatý Jan Ktitel povaovaný za Pedchdce Pán.
 
Tetí adventní nedle se me objevit mezi 11. a 17. prosincem, letos to bude 15. prosince. Také její liturgie nás smruje na blíící se Jeíšv první píchod a naším prvodcem je opt svatý Jan Ktitel.
 
Konen tvrtá a poslední adventní nedle pichází mezi 18. a 24. prosincem, tentokrát nás navštíví 22. prosince. Její liturgické texty nám íkají, e betlémské Jeíšovo narození je u opravdu velice blízko, a proto také rekapitulují biblické události, je tomu bezprostedn pedcházely.
 
Období píprav skoní u štdroveerního stolu. Bylo by škoda advent neproít. ím víc si proijeme as píprav, tím slavnostnjší bude to oekávané zazvonní.
 
Jií Muladi
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 01.12.2019  11:30
 Datum
Jmno
Tma
 01.12.  11:30 olga.jankov
 01.12.  05:35 Jitka