Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Berta,
ztra Jaromr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nová sociální sí


Facebook. Nedá mi spát. Jeho úspch a obliba. Masové rozšíení. Samozejm m to jako osobu vysoce asociální a nepející ani trochu netší. Zaal jsem proto spádat ábelské plány, jak Facebook pipravit o jeho vedoucí úlohu ve svt. Jakými prostedky však lze zniit fenomén podobných rozmr? Uvdomil jsem si, e nic z toho, co existuje, nedisponuje potebnou silou. Potebuju nco nového, jedineného, nepekonatelného… A pak m osvítil geniální nápad. Ostatn jiné ani nedostávám. Pošlu Facebook na smetišt djin jeho vlastními zbranmi. Vytvoím sociální sí, která bude lepší, propracovanjší a dokonalejší ne on! Bude naprosto unikátní svými funkcemi i rozhraním. Nabídne takové monosti, o kterých se Facebooku nikdy ani nesnilo. MUHEHEHE! Oslovil jsem nkolik špikových zkušených vývojá a po heroické práci Vám nyní s hrdostí pedstavuji náš revoluní poin.

První výhodou projektu je u jeho samotné fungování. Nepotebujete ádné pipojení na internet, funguje toti spolehliv off-line a navíc kdekoliv na svt bez nutnosti pokrytí. Zárove si vystaí s úplným minimem lidí, zpravidla staí dva a více, ve zvláštních pípadech me pracovat i s jednotlivcem. Oproti tomu horní hranice není limitovaná. Naše sociální sí proto me nabýt doslova gigantických rozmr! Jediným omezením je uivatel sám.
Po prvním pihlášení, které probhne zcela automaticky, zaínáte vyplnním svého profilu. Zde se nám podailo vytvoit absolutn ojedinlé rozhraní. Nejene do svého profilu mete zahrnout libovolné mnoství informací v libovolném poadí a rozsahu, zárove jsou do nj vleovány automaticky na základ Vašeho chování. Nemusíte nic vyplovat! Naše sociální sí provede vše za Vás! Navíc údaje aktualizuje v nepetritém provozu 24 hodin denn 7 dní v týdnu. Za samozejmost platí nastavení míry soukromí, a které z tchto informací uvidí Vaši pátelé a které u nikoliv.


Velice snadno se do našeho systému zanáší i rodinné pomry. Pokud Vás na Facebooku poádá Vaše sestra, abyste potvrdili, e je Vaše sestra, nestane se Vaší sestrou, dokud nepotvrdíte, e je Vaše sestra. Stejn tak na Facebooku nebude Vaše matka nikdy Vaší matkou, pokud to nepotvrdíte. Ani Váš ddeek nebude Vaším ddekem a syn synem. Dokonce ani Váš pes nebude Vaším psem! Oproti tomu u nás se tyto vztahy automaticky zpracovávají v okamiku svého vzniku.


Prostednictvím naší unikátní sít mete samozejm sdílet i fotky, videa, nálady, zprávy, komentáe a ješt mnohem víc. Pedkládáme Vám ojedinlou funkci sdílení ehokoliv, co chcete! Ano, tete správn! Zárove se lze po chuti sdruovat do skupin a úastnit se probíhajících událostí stejn jako plánovat nové a zvát na n své pátele. Pokud touíte íct druhým, co se u Vás zrovna dje, neomezujeme Vás ádným potem znak a nikdy nebudeme! Délka Vašeho vyjádení je odvislá pouze od faktu, jak dlouho Vás vydrí nkdo poslouchat. Nezbytná je i funkce hodnocení. Jene na rozdíl od chudého „to se mi líbí“ a „to se mi nelíbí“ u nás lze zvolit jakýkoliv výrazový prostedek! Povoleno je dokonce i „to se mi moc líbí“, „to je ván hezké“ nebo i „to je úpln strašné“.
Bohuel se nám ale zatím nedaí odstranit chybu systému, kdy omylem dochází ke sdílení vcí, o n nepanuje na stran píjemce zájem. Vyskytly se tak i pípady sdílení chipky a podobn. Kdy bude vydaná opravená verze, zatím není jasné, nicmén usilovn na ní pracujeme.

 

 

 

K velkým mínusm naší sít patí získávání pátel. Zde nestaí kliknout na „pidat pítele“, i nkomu tento poadavek potvrdit. Získávání pátel je oproti Facebooku velmi nároné a zdlouhavé. Mnohdy nekoní úspchem nebo se takováto pátelství po ase rozpadají a obtíného pítele se nelze zbavit jednoduchým „ignorovat“. Bohuel se u nás pátelé ani nepoítají na tisíce. Je nám to líto. Ván. Bohuel s tím nedokáeme nic dlat.


Být ve vztahu s nkým je u nás také pomrn sloitjší na rozdíl od Facebooku. Snaíme se to ovšem kompenzovat rznými výhodami. Za prvé, lze se seznámit úpln s kýmkoliv, kdo má zájem. Bez ohledu na sí. Za druhé, se svou známostí se mete pochlubit pátelm. Uvidí ji na vlastní oi a budou se jí moci i dotknout. Nkdy více, ne je Vám milo. A za tetí, náš trumf. V naší sociální síti mete mít i sex. Opravdový sex. Zárove lze i othotnt. Kolikrát se Vám to povede, ani nevíte jak. Zprávám o tom, e nkdo othotnl pes Facebook nevte. Není to vdecky dokázané.


Souasn Vám nabízíme nepeberné mnoství aplikací pro volný as. Neskromn se domníváme, e jejich poet a rozmanitost vysoce pevyšuje konkurenci. Naneštstí je ada tchto aplikací zpoplatnna. Naše sociální sí není zadarmo, existence v ní nco stojí. Ovšem doufáme, e se nám podaí pesvdit potenciální uivatele, e za kvalitu se vyplatí sáhnout pro njakou tu korunu do kapsy navíc.


Nyní u jist netrpliv ekáte na zpsob, jak se pipojit do této naprosto jedinené sít. Postup je následující (doporuujeme návod nejprve peíst a do konce). Ukonete všechny probíhající aplikace. Vypnte poíta. Pokud vlastníte notebook, zavete ho do šuplíku. Pes velký poíta pehote ubrus a dejte na nj teba kaktus. Bte ven. Rozhlédnte se kolem.
Najdte další lidi. Bavte se s nimi.


Informace na závr. Tato nová sociální sí se jmenuje „IVOT“. Po celém svt u má adu nadšených uivatel.

 

Tomáš Záecký

* * *
Fotokolá Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 26.05.2015  12:43
 Datum
Jmno
Tma
 26.05.  12:43 ferbl
 26.05.  10:09 Von