Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Posázavský pacifik (8)


Nádraí Braník


Koncem devatenáctého století pi stavb trati bylo v lokalit mezi Braníkem a Hodkovikami vybudováno malé dvojkolejné nádraí. Braník té doby nebyl moc rušným místem. Ke zmn došlo teprve po zahájení provozu na dráze a hlavn po pozdjším rozhodnutí o jejím prodlouení z Modan dále do Posázaví, konkrétn do eran a do Dobíše.


Toto prodlouení pineslo do Braníka úpln nový ivot, jeliko dráha umoovala nové cesty do zapomenutého Posázaví a zárove pepravu produkt a materiálu nejrznjších druh. Nádraí se rozšíilo na vícekolejné s pipojenými vlekami.


Ospalý ivot v branické lokalit dále oil díky dostavb praské tramvajové trati a k branické elezniní stanici, je se uskutenila v roce 1959.


Strun by se dalo íci, e význam branického nádraí, pvodn hlavn nákladového, se bhem doby pesunul na dopravu osobní, kudy Praané unikali zejména do posázavské pírody. V posledních letech hraje Braník dokonce i jistou roli spoleenskou. Posute sami nahlédnutím do programu událostí, pipravovaných nap. pro rok 2011.


Kalendá kulturních akcí, je by se bez “Braníka” neobešly:
Cesta na ipskou pou 22.04.2011
Den dtí s Posázavským pacifikem 29.05.2011
Bitva o Brod u Zboeného Kostelce 02.07.2011
Sázavská pou 09.07.2011
Kácovská pou 20.08.2011
Tankový den v Lešanech 27.08.2011
Svatováclavské slavnosti 10.09.2011
Praský elezniní den 24.09.2011


Tyto spoleenské události mají ji tradici nkolikaletou a jsou návštvníky vyhledávány. Snad nejpestejší bývá Den dtí: návštvníci Dne dtí se mohou svést vlakem taeným jednou z našich nejstarších provozuschopných parních lokomotiv – Kafemlejnkem z roku 1901 na trase Braník – Modany a zpt, dále se mou zúastnit vyhlídkové jízdy nejmodernjší motorovou soupravou Regionova z Braníka pes Kr na Most inteligence nad branickým nádraím pes Vltavu a zpt.

 

 

Zmínila jsem se tu o “mostu inteligence” Pro mladší tenáe uvedu, e šlo o stavbu realizovanou v padesátých letech. Lidové oznaení „most Inteligence“ získal proto, e na jeho stavb pracovala ada píslušník inteligence (právník,filosof, léka a dalších vzdlanc), kteí byli v 50. letech nuceni nastoupit do dlnických a pomocných profesí. V roce 1969 byl, jako jeden z mála praských elezniních most, oficiáln pojmenován, a to jako Branický most.

 


Na branické nádraí se vrátíme ješt jednou – brzy odtud toti vyjede zvláštní vlak na slavnou ipskou pou a to se zastávkou ve Zlonicích v elezniním muzeu, i v Památníku Antonína Dvoáka, jen tu zaínal jako muzikant.


Text a foto: Olga Janíková


* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 09.05.2015  07:05
 Datum
Jmno
Tma
 09.05.  07:05 Bobo :-)))
 08.05.  10:10 Von