Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Síla nenávisti


Láska a nenávist. Nenávist a láska. Dva city, kadý silnjší ne všechny ostatní dohromady. Nejvtší, nejintenzivnjší, nejdivoejší, nejniivjší. Jeden od druhého se liší jako den a noc, a pesto se tak snadno stává z lásky nenávist, stejn jako kdy slunce zapadne za obzor a krajinu pohltí tma. Láska reprezentuje tvoivost a rst, zatímco její zlá sestra pouze destrukci a zkázu. Všichni touí milovat, kdo však nenávidt? Láska uzdravuje, nenávist hubí. Tak protikladné a pece si navzájem blízké jak dvojata.


Ach, ta nenávist… Kolik bolesti, slz a utrpení u ve svt zpsobila? Plave víc kapek vody v oceánu, ne bylo prolito krve v jejím jménu, i naopak? Nenávist ene kupedu ve spalující touze niit. Niit chvilkové štstí, dílo, lovka, ivot, msta, státy, národy! Kdybychom se tázali djin, vystaví nám nelichotivý úet.


Teba vás te napadl Adolf Hitler. Snad kadému trochu znalému historie nutn bleskne hlavou pi podobn chmurném výtu ono áblovo jméno. Jene Hitler se jeví píliš ernobíle. Nelze na nm nalézt víc ne onu nenávist – chorobnou, všezahrnující, sebevraednou. Hitler postupem asu zaal nenávidt úpln vše – s výjimkou sebe sama. Misky vah vyrovnává fakt, e i jeho nenávidí celý svt, a do dnešních dn petrvává jako nehynoucí symbol zrdnosti, která nemá obdoby (akoliv by bylo minimáln spravedlivé na stejnou rove klást i „mue z oceli“ Stalina – el, djiny píší vítzové).

 


Je mnohem zajímavjší sledovat nenávist pouze jako jednu sloku charakteru ne jako její dominantní a jediný rys. Na koho se v takovém pípad zamit? Teba na Hannibala. Ale ne na Hannibala-kanibala Lectera, šíleného psychiatra ze slavné filmové série. Vrame se proti proudu asu ne o staletí, nýbr o celá tisíciletí zpátky a navštivme ve vojenském stanu geniálního stratéga, kartaginského vojevdce a hrdinu, zavilého protivníka íman, zkrátka… mocného Hannibala Barkase!


Hitlera – krom hrstky idiot – nikdo neobdivuje. Oproti tomu Hannibal uchvátil nejedno srdce laika i odborného badatele. Tko kdo zpochybní nebývalý vojenský talent hraniící s genialitou. Caesar, Alexandr Makedonský, Hannibal – všechno velká jména starovku. Pro nkteré je dokonce práv on tím nejvtším. A pesto se tento lovk bez mrknutí oka dokázal dopouštt in, pi kterých mrazí. A mohla za n nenávist, k ní byl od mala vychováván.


Vskutku, co všechno nesvede „správná“ výchova… Celé dtství vyrstal ve vojenském táboe a otec v nm od poátku pstoval nenávist k ímanm. A zatímco se jeho vrstevníci uili všemu monému a volný as trávili hrami, Hannibal se uil jedinému – nenávisti vi mocnému nepíteli a bojovým taktikám, které ho srazí na kolena. Jakoby snad ani ivot neskrýval jiný smysl. Dokonce musel slavnostn písahat, e se nikdy, ale nikdy nestane pítelem íma!


Nacházíme se v situaci, kdy po tiadvaceti letech skonila první válka mezi ímem a Kartágem. Na téhle válce nesla vinu rovným dílem ob msta – dva kohouti na jednom smetišti, to prost nefunguje. První v srdci Apeninské boty, druhé jako severní výbek Afriky a mezi nimi Stedomoí – kdo ho ovládne? Ve válce, je zákonit musela vypuknout, slavil vítzství. Ovšem Kartaginci tu poráku nikdy neskousli a touili po jediném – po odplat.


A ta pišla s Hannibalem. Toho proslavil jeho vojenský um, ale díky emu? Pouze díky válce, kterou sám chladnokrevn a krvav vyprovokoval. Msteko Saguntum mlo tu smlu, e leelo na hranici mezi teritorii obou mst – na ece Ebro. Ješt vtší smlu pedstavovalo spojenectví s ímem. Hannibal se rozhodl vyzkoušet bojeschopnost nepátel. Oblehl ho s ohromnou armádou a ekal. Kdy ani za osm msíc od potomk Romula nepišla ádná pomoc (ím postrádal dostatené kapacity), msto bez skrupulí zmasakroval a neinil rozdíl mezi mui, enami, dtmi, starci…


Pestoe mu msto nebylo niím nebezpené a nemlo valný význam. Mohl ho nechat ít – svj úel splnilo. Jene msto se provinilo tím, e udrovalo spojenectvím s ímem, které Hannibal k smrti nenávidl. A za to muselo platit…


V této chvíli se rodí nová, bezbehá a nesmiitelná nenávist. Vzklíila v srdci všech íman a jejím spoleným jmenovatelem byl Hannibal, který se, ekli bychom dnes, dopustil ohavného váleného zloinu, ani by se vbec obtoval válku vyhlásit. Pesto ani v této chvíli vné msto nepomýšlí na konflikt. Pragmaticky ádá po Kartágu jediné – vydání Hannibala. To však odmítá. A tak se otevírá opona nad druhým djstvím krveprolití, která se uzave o dlouhých sedmnáct let pozdji definitivním pádem Kartága.

 


Zvídavého tenáe te moná napadne, pro Hanibal nezaútoil na msto rozkládající se na sedmi pahorcích a nesrazil ho na kolena poté, co pekroil Alpy? Vdy tolik let procházel Itálii od severu k jihu a nazpt, drancoval a získával jedno drtivé vítzství za druhým? V roce 211 u mu na rozhodující úder jednoduše chybly síly. Pesto výkik: „Hanibal ante portas!“ zasel do duší íman takový strach, e se s ním následn rodilo ješt mnoho a mnoho dalších generací.


A tak tetí punskou válku, která se snad ani nedá nazvat válkou, nevyvolalo nic jiného, ne irá nenávist k dávno poraenému protivníkovi. Jaké trauma asi zanechal Hannibal mezi obyvateli vného msta, kdy teba senátor Cato konil kadou e obligátním: „…a krom toho soudím, e Kartágo musí být znieno!“ Trvalo pl století, ne se k tomu ímané odhodlali. A pro? Vdy Kartágo pedstavovalo u pouhý stín zašlé slávy a moci. Neznamenalo hrozbu, neznamenalo vlastn nic. Jen smutnou pipomínku dávných as, symbol. A ty obas bývají nebezpené… Proto nenávist nepolevila, dokud nebyli jeho obyvatelé do jednoho pobiti i odvleení do otroctví, msto do základ spáleno, trosky rozorány a do brázd nasypána sl, místo prokleto kními na sto let a navdy zapovzeno na nm vystavt jakékoliv sídlo…


Toho se však Hannibal u nedoil. Po pádu odchází do exilu, pesto dál zstává vrný dtské písaze a nechává se ochotn najmout do slueb kadého bojujícího proti ímanm. A ti mu nezstávají nic dluni a vytrvale po nm pátrají. A kdy se mu konen dostanou na dosah, radji spáchá sebevradu, ne aby jim padl do rukou.


Djiny punských válek jsou djinami nenávisti stejn jako mnoho období ped i po nich v naší historii. O kolik jinak by vypadal svt, kdyby energie vnovaná destrukci slouila tvoivému úsilí! Ale ani pes dva tisíce let nestailo, aby v lidských srdcích vyhasl plamen nenávisti. Nenávisti jednoho proti druhému, nenávisti skupiny proti skupin. Moná tomu, el, ani jinak neme být. Stejn jako existuje voda a ohe, den a noc, musí vedle sebe ít i láska s nenávistí.


Tomáš Záecký

***
Kolá Stalina s Hitlerem © Marie Zieglerová
Zobrazit všechny lánky autora
Komente
Posledn koment: 22.10.2014  22:11
 Datum
Jmno
Tma
 22.10.  22:11 Ivan
 22.10.  06:03 Bobo :-)))
 20.10.  17:23 ferbl
 20.10.  16:38 vladimir c.
 20.10.  16:00 Von
 20.10.  09:04 peter diky
 19.10.  08:48 Inka
 19.10.  06:54 LenkaP