Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

áry-máry-fuk aneb Kouzelné hlky


Kdo by si nevzpomnl na dtská léta, kdy nám ped našimi uaslými zraky pan kouzelník vytahoval z cylindru králíka, jindy zase vytáhl z ucha diváka hedvábný šátek, který se v záptí zmnil v jeho hbité ruce v blostnou holubici. K nezbytnému cylindru potom patila i kouzelná hlka a zaíkadlo áry-máry-fuk, bez kterých si nebylo mono kouzelníkovu produkci pedstavit. A pozdji, kdy jsem zaal rozum brát, jsem zjistil, e by ta kouzelná hlka bez zrunosti kouzelníka byla naprosto neúinná.


Ovšem hlky, o kterých se chci dnes zmínit, jsou opravdu do jisté míry zázrané. Seznámil mne s nimi mj vzácný pítel, bývalý šéfredaktor Pozitivních novin Václav idek. Ped léty jsem si mu postoval na problémy s kolenními klouby. Tehdy mi Václav doporuil poídit si dvojici speciálních hlek, vhodných pro tento sport. Nevím pro, ale tehdy jsem ješt nedal na jeho doporuení, zejména proto, e zde, v Austrálii, byl tento sport, oproti Evrop, ješt tém neznámý.


Jak však as bel, mj problém, zejména s pravým kolenním kloubem šel tak daleko, e jsem se nakonec v polovin minulého roku svil do rukou spolehlivého chirurga a nechal si celý kloub vymnit. Potom ovšem následovala ne zrovna nejpíjemnjší rehabilitace. A tehdy jsem si vzpomnl na Václavovu radu a zaal se pídit po potebných hlkách, které mezitím dosply na australský trh. Hlky mají být pokud mono co nejlehí, teleskopické, s moností upravovat jejich délku (mají být nastaveny na 66% výšky uivatele) a mají mít komfortní rukoje.


Musím však piznat, e jsem stále tuto „severskou chzi“ povaoval za jakýsi módní výstelek, který zazáí a záhy zhasne. A tak jsem se nkdy za zaátku roku vypravil, s jejich pomocí, na první, tehdy ne píliš dlouhý pochod. Brzy jsem zjistil, e tento druh chze není píliš rozdílný od pohybu na lyích.


lovk automaticky zane dlat delší kroky a pochoduje rychleji, neli normáln. To jsem si uvdomil zhruba po prvním kilometru, kdy jsem zjistil, e plíce a srdce pracují na plný výkon. Druhý den ráno jsem potom shledal, e mám stále ješt njaké svaly na paích a ramenou, nebo mi o sob dávaly náleit vdt. Po nkolika dnech, kdy jsem kadé ráno vyráel „nordicky pochodovat“ si moje tlesná schránka jaksi zvykla, bolest ve svalech zmizela a i plíky a srdce se smíily s vtší zátí.


A nyní mi dovolte, abych jako dostaten pesvdený „nordický chodec“ vyjmenoval klady tohoto sportu, lze-li tento tak nazývat. Rychlejší pochod s hlkami má údajn spálit o 40% více kalorií, neli normální chze. Delší kroky potom vedou k tomu, e horní ást tla do jisté míry rotuje a procviuje dolní ást pátee.

 


Pokud se o hole opravdu opíráme, ulehujeme zát kolenm a kotníkm. Zmil jsem si to a zjistil jsem, e penáším zhruba patnáct a dvacet kilogram mé váhy na hole, tedy pae a pochopiteln o stejnou zát ulehuji kolenm (te u dobe chápu, kdy se íkalo – „na stará kolena“).


Nejvtší výhodou pouívání „kouzelných“ hlek je však pocit jistoty, e si lovk nenabije pi pádu ústa. Vyzkoušel jsem je nkolikrát na úzkých a dosti píkrých stezkách v australské buši a musím íci, e bez pomoci tchto kouzelných hlek bych tyto stezky rozhodn nezvládl.


A tak mi nezbývá ne podkovat Václavovi idkovi za dobrou radu. Nebylo to však poprvé, kdy jsem se snail uposlechnout jeho moudrých rad. Ped lety se mi dostala do ruky jeho kniha „Ve víru zdymadel“ (pro pehrání klikni) a po jejím petení jsem autorovi poslal email s tím, e m jeho kniha velice zaujala, zejména skutenost, e pokud byla teplota vody více jak 12 stup Celsia, bylo to pro nho píliš teplé. (Brrrrr).


Napsal jsem mu (a byl to jeden z našich prvních kontakt), e mne kniha tak uchvátila, e se budu snait následovat jeho píkladu a e pestavím termostat u mého sluníkem ohívaného bazénu z komfortních 34 stup na stup 32. A e to budu sniovat stejným zpsobem kadý rok a tak, pokud vše pjde dobe, bude mít za jedenáct let bazén tu správnou, Václavovi pijatelnou teplotu. Bude ovšem nutno ješt házet led z ledniky místo do sklenky s whisky, do bazénu. Václav, jeho smysl pro humor je na stejné vln jako ten mj, mi tehdy odpovdl a naše velice pátelské styky trvají dodnes.


Václave, díky!


Zdenk Reich

* * *

Související lánky:

Václav idek: Jak mne "walking" uzdravil a na nohy postavil

Vra Pokorná: "Walking", holadské "zwalken", co znamená potácet se...Komente
Posledn koment: 16.03.2014  10:23
 Datum
Jmno
Tma
 16.03.  10:23 ferbl
 16.03.  06:28 Zdenk Reich
 15.03.  10:05 Vclav idek